Dataskydd

Med dataskydd avses integritetsskydd vid behandling av personuppgifter. Skydd av personuppgifter är en grundläggande rättighet för var och en enligt den Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Det är nödvändigt att behandla personuppgifter i Blodtjänsts verksamhet och det är viktigt både för donatorer, kunder, patienter som hela samhällsförtroendet att denna behandling är ändamålsenlig.

Vi respekterar allas rätt till skydd av personuppgifter och vi behandlar personuppgifter konfidentiellt och noggrant. Vi samlar bara de personuppgifter som behövs i verksamheten och skyddar dem i enlighet med vad deras karaktär kräver. Uppgifterna hanteras enbart av personer som behöver dem i sitt arbete. Våra medarbetare och partners är bundna av tystnadsplikt.

Blodtjänsts verksamhet styrs av allmän dataskyddslagstiftning, EU:s dataskyddsförordning samt en hel del speciallagar i vilka det fastställs hur Blodtjänst kan behandla personuppgifter. Till exempel uppgifter om donation av blod eller vävnad ska enligt lagen kunna spåras i 30 år, varför information om givaren och donationen inte kan raderas under den tiden.

Vår verksamhet omfattar ett antal olika personregister med olika användningsändamål. Dataskyddsbeskrivningen finns i länkarna nedan.

Du kan begära information om de uppgifter som lagrats om dej med en blankett och göra en eventuell begäran om rättelse med en blankett för ändamålet. Dessutom kan du förbjuda användningen av dina uppgifter i blodtjänstens forskningsverksamhet med formuläret förbud av forskning.

Kontakta den personuppgiftsansvarige för respektive register om du har frågor kring dataskyddet (kontaktuppgifter i dataskyddsbeskrivningen). Du kan också kontakta Blodtjänsts dataskyddsansvarig på adressen tietosuojavastaava(at)veripalvelu.fi.​

Läs om hur Finlands Röda Kors behandlar personuppgifter.

Allmänna villkor för användningen av Blodtjänsts webbplats hittar du i den juridiska anmärkningen.

Dataskyddsbeskrivning för blodgivarregister

Stamcellsregistrets dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning för register över intressegrupper

Dataskyddsbeskrivning för kommunikationsregister

Dataskyddsbeskrivning för register över arbetssökande

Dataskyddsbeskrivning för kundregister

Dataskyddsbeskrivning för cellproduktionscentralen

Dataskyddsbeskrivning för Blodtjänsts Biobank

Dataskyddsbeskrivning för patientregister (biverkningar vid blodtransfusion)

Dataskyddsbeskrivning för forskningsregister (vetenskaplig forskning)