Dataskyddsbeskrivning för kommunikationsregister

I Blodtjänsts kommunikationsregister sparas kontaktuppgifter, berättelser och intervjuer, bilder samt videor angående personer som förekommer i Blodtjänsts kommunikationskanaler och -material.

Varför samlas mina uppgifter in?

Uppgifterna används för att verkställa kommunikationsmaterial, t.ex. i Blodtjänsts publikationer och webbsidor. Med hjälp av dem berättar vi exempelvis om betydelsen av blodgivningsverksamheten och stamcellsregistret för patienternas vård. Uppgifterna kommer från den registrerade själv, och beträffande insamling, sparande och publicering av uppgifter sker detta alltid från fall till fall enligt överenskommelse med den registrerade. Det är frivilligt att lämna uppgifter och det baserar sig på medgivande.

Vilka uppgifter om mig samlas in?

Vi samlar in kontaktuppgifter om person som finns i vårt kommunikationsregister (namn, telefonnummer, adress, e-postadress), hens berättelse samt eventuella bilder och/eller videoinspelning. Om det gäller en patientberättelse ingår i de samlade uppgifterna även orsaken till berättelsen, det vill säga sjukdomen i fråga eller behovet av vård.

Varifrån kommer uppgifterna?

Uppgifterna kommer från personen själv. Även personalen på Blodtjänst samt fotografer som blodtjänst anlitar tar fotografier eller videor.

Vad används mina uppgifter till?

Uppgifter används för produktion av kommunikationsmaterial, t.ex. för att verkställa intervjuberättelser eller donator-/patientberättelser.

Ges mina uppgifter till andra än till Blodtjänst? Varför och vart?

Uppgifterna kan även lämnas för medias användning, men vi kommer alltid överens med den registrerade om överlåtelse eller publicering av uppgifter.

Hamnar mina uppgifter utanför EU?

Datasystemen med servrar finns inom EU:s område, så via dem kommer dina uppgifter inte utanför EU. Uppgifter som publiceras i kommunikationskanaler (publikationer, webbsidor m.m.) finns tillgängliga i dessa kanaler även utanför EU.

Hur skyddas mina uppgifter?

Hanteringen av data har begränsats till att användas av yrkespersoner som har rätt att använda dem. De har fått utbildning i användning av datasystem samt i säkerställande av dataskydd och datasäkerhet. Användarrättigheterna till datasystemen har säkrats genom dubbla lösenord och/eller genom automatisk och tillförlitlig identifiering. Pappersdokument förvaras i låsta skåp. Vi har skriftliga avtal med leverantörer av datasystem med överenskommelse om praxis angående dataskydd såsom konfidentialitet och radering av uppgifter.

Gör man profilering eller automatiskt beslutsfattande på basis av mina uppgifter?

Vi gör ingen profilering eller automatiserade beslut på basis av uppgifterna.

Hur länge sparas mina uppgifter?

Kontaktuppgifterna sparas så länge som de behövs för kontakter. Vi arkiverar kommunikationsmaterialet permanent.

Hur kan jag kontrollera mina uppgifter och korrigera felaktiga uppgifter?

Du kan kontrollera uppgifterna och be om korrigering av dem genom att skicka en begäran om uppgifter eller begäran om rättelse med blanketten på Blodtjänsts webbsidor. Uppdatering av kontaktuppgifterna kan du även göra genom att ringa Blodtjänst tfn 029 300 1010.

Kan jag be om att få mina uppgifter borttagna eller förbjuda användning av dem?

Du kan begära att dina uppgifter tas bort eller förbjuda att de används genom att kontakta Blodtjänst per telefon, tfn 029 300 1010.

Kan jag lämna klagomål till myndigheten?

Om du upplever att hanteringen av dina personuppgifter bryter mot lagen kan du lämna klagomål till övervakningsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Finlands Röda Kors, Blodtjänst

Oxlänken 13

01730 Vanda

tfn 029 300 1010

info(at)veripalvelu.fi

Registeransvarig

Kommunikations- och personaldirektör Willy Toiviainen, tfn 029 300 1830