Dataskyddsbeskrivning för Blodtjänsts Biobank

Registret för Blodtjänsts Biobank är ett personregister som upprätthålls av Finlands Röda Kors Blodtjänst. Blodtjänst iakttar i hanteringen av personuppgifter gällande dataskyddslagstiftning och övrig lagstiftning och ser till att dataskyddet för personuppgifterna är tillräckligt. I denna beskrivning informerar vi närmare om hur Blodtjänst hanterar dina personuppgifter i Blodtjänsts Biobank.

Varför samlar ni in uppgifter om mig?

Dina uppgifter samlas in i Blodtjänsts Biobank tillsammans med prover insamlade av dig för medicinsk forskning och produktutveckling. Biobankverksamheten är ett långsiktigt arbete i syfte att främja hälsa med undersökningar som förebygger sjukdomar och identifierar sjukdomsmekanismer samt att utveckla sjukvård och diagnostik. Biobanken hanterar provgivarens personuppgifter i syften som fastställs i biobankslagen (688/2012). Avsikten med biobankslagen är att stödja forskning som inkluderar mänskliga prover och trygga den registrerades rättigheter. Den rättsliga grunden för behandling enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är utförande av uppgift av allmänt intresse. Den uppgiften av allmänt intresse som eftersträvas med behandlingen är möjliggörande av vetenskaplig forskning i enlighet med biobankslagen. Blodtjänsts Biobank samlar in prover och uppgifter endast av personer som gett sitt skriftliga samtycke till detta.

Vilka uppgifter samlar ni in om mig?

  • namn, personbeteckning, kontaktuppgifter
  • tidpunkt för biobankssamtycket
  • tillstånd fastställda i biobankssamtycket (tillstånd för att meddela eventuella slumpmässiga fynd, tillstånd för att ta kontakt för eventuella andra provbegäranden)
  • uppgifter om din hälsa som du uppgett till biobanken (uppgifter på blanketten för tilläggsuppgifter som du fyllt i i samband med biobankssamtycket)
  • händelse- och historikuppgifter om blodgivning, blodgrupp och uppgifter om blodets förenlighet
  • uppgifter om kvalitet och antal för prover sparade i biobanken, tidpunkter och platser för provtagning
  • uppgifter om forskningsprojekt som proverna och uppgifterna har överlåtits för; uppgifter om kvalitet och antal för de överlåtna proverna och uppgifterna
  • information om resultat som returneras till biobanken från forskningsprojekt

Varifrån kommer uppgifterna?

I Biobankens register sparas uppgifter som du uppgett då du registrerat dig i Biobanken, dvs. då du undertecknat samtyckesblanketten för Blodtjänsts Biobank. Om du fyller i biobankens blankett för tilläggsuppgifter, sparas även dessa uppgifter i registret. Uppgifter som samlas in i samband med blodgivning sparas också i biobanken. Dessutom returneras analyserad information om dina prover i samband med biobanksundersökningar till biobanken.

För forskning som utnyttjar material i Blodtjänsts Biobank kan det från fall till fall vara nödvändigt att bifoga uppgifter om den registrerades hälsotillstånd, uppgifter om behandling eller undersökning av sjukdom ur patientregister, riksomfattande register inom social- och hälsovården, såsom Institutet för hälsa och välfärds lagstadgade register (t.ex. vårdanmälningsregister, cancerregister), Statistikcentralens dödsorsaksregister eller Folkpensionsanstaltens register (t.ex. specialersättningsregister för läkemedel) samt uppgifter i andra biobanker. Blodtjänsts Biobank sparar inte dessa uppgifter, utan uppgifterna är tillgängliga för användning inom forskning under begränsad tid, varefter de tas ur forskningsregistret.

Vad används mina uppgifter till?

Materialet i Biobankens register kan överföras eller överlåtas för användning inom biobanksforskning. Forskaren gör en ansökan till Biobanken, där hen beskriver undersökningens syfte och användningen av proverna och uppgifterna. Blodtjänsts medicinska bedömningsgrupp och Biobankens direktör bedömer ansökningarna och materialet överlåts endast om ansökan påvisar att mottagaren av de överlåtna uppgifterna har rätt enligt biobankslagen att hantera uppgifterna och att hen uppfyller de övriga verksamhetsförutsättningarna enligt lagen och Blodtjänsts Biobank. Mottagarna av överlåtna uppgifter är forskare vid finländska och utländska universitet, sjukhus och forskningsinstitut samt företag inom hälsovårdsbranschen (t.ex. läkemedelsindustrin, diagnostik- och analyslaboratorier) som använder materialet för forskning. Även forskarna i Blodtjänsts egna forskningsgrupper är mottagare av överlåtna uppgifter då de forskar med biobanksprover. Forskningen eller produktutvecklingen kan göras i samarbete med Blodtjänst eller så kan användningsrättigheterna för materialet överlåtas till självständiga forskningsgrupper.

Överförande och överlåtande av uppgifter till forskningsprojekt sker utan uppgifter som kan användas för att identifiera individer, dvs. som kodade (pseudonymiserade). Endast i särskilda fall kan uppgifter lämnas ut tillsammans med personbeteckningen, till exempel till en annan personuppgiftsansvarig för kombinering av uppgifter. Även i sådana fall avlägsnas efter att uppgifterna har kombinerats direkta identifierande uppgifter innan proverna och uppgifterna överlåts för forskning. Vid överlåtelsen begränsas materialet till enbart de uppgifter som är nödvändiga för forskningen.

Innan överföring eller överlåtelse av material ingår Blodtjänst ett avtal med mottagaren av det överlåtna materialet, där man kommer överens om användningen av proverna och uppgifterna i forskning, användningstiden, begränsningar för vidare överlåtelse och skyldighet att returnera materialet. Vid anlitande av underleverantörer förutsätts dessa ha tillräckliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för skydd av personuppgifter.

På din begäran får du information om vart dina uppgifter och prover har överförts eller överlåtits från Blodtjänsts Biobank och från vilka register eller undersökningar uppgifterna är hämtade.

Hamnar mina uppgifter utanför EU?

Prover och uppgifter i Blodtjänsts Biobank kan överföras eller överlåtas för forskning och produktutveckling även utanför EU och EES, då vederbörliga skyddsåtgärder iakttas. Grunden för överföring och skyddsåtgärderna bedöms från fall till fall. Även i dessa fall förblir informationen om provets och provgivarens identitet hos Biobanken.

I samtliga fall ingår Blodtjänst ett avtal med mottagaren av det överlåtna materialet, där man kommer överens om användningssyftet för proverna och uppgifterna i forskning, användningstiden, begränsningar för vidare överlåtelse och skyldighet att returnera materialet.

Hur skyddas mina uppgifter?

Anställda på Blodtjänst har tystnadsplikt. Registren är skyddade med användarnamn och lösenord och endast tillgängliga för dem som behöver registeruppgifterna i sitt arbete. Registervyer samt tillägg, ändring och radering av uppgifter begränsas genom behörigheter. Loggdata blir kvar när registret används. Pappersdokument som innehåller uppgifter förvaras på Blodtjänst i låsta och bevakade utrymmen samt i låsta skåp. Prover och uppgifter överlåts enbart till forskningsprojekt som Blodtjänsts biobank vid sin bedömning konstaterat vara etiskt acceptabla och pålitliga. Prover och uppgifter överlåts till forskningsprojekt som kodade så att enbart Biobanken har kännedom om provets och provgivarens identitet.

Gör vi profilering eller automatiserade beslut på basis av dina uppgifter?

Nej.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter sparas i Biobanken tills vidare, behovet av förvaring bedöms dock kontinuerligt.

Hur kan jag kontrollera mina uppgifter och rätta felaktiga uppgifter?

Du kan kontrollera uppgifterna som samlats om dig genom att fylla i, skriva ut och underteckna blanketten med begäran om uppgifter som finns på Blodtjänsts webbsidor och skicka den med post till Blodtjänst eller lämna den personligen. Blodtjänsten skickar de uppgifter om dig som finns i registret per post till dig.

Du kan skriftligen be att felaktiga uppgifter rättas med blanketten för begäran om rättelse, som finns på Blodtjänsts webbplats. Kontaktuppgifter kan du också få korrigerade per telefon.

Kan jag be om att få mina uppgifter borttagna eller förbjuda användning av dem?

Ja, du kan alltid återkalla det samtycke du gett till biobanken.

Om dina material som finns sparade i Biobanken ännu inte har överlåtits till något forskningsprojekt, kan dina uppgifter på din begäran raderas ur Biobankens register. Utifall att dina material redan har överlåtits till ett forskningsprojekt kan dina uppgifter inte helt raderas, utan informationen om ditt ursprungliga samtycke ska sparas tillsammans med ditt ångrade samtycke. Exempelvis för att påvisa riktigheten hos forskningsresultat kan det ibland vara nödvändigt att spara material som används vid forskningen. Efter återkallat biobankssamtycke överlåts dock inte längre dina prover och uppgifter till nya forskningsprojekt.

Om du vill göra en begäran om att dina uppgifter ska raderas ska du fylla i

  1. Blankett om för begäran av korrigering av uppgifter (På Blodtjänsts webbsida om dataskydd) och
  2. Blankett för ångrande av biobankssamtycke, underteckna blanketterna och skicka dem till Blodtjänsts Biobank.

Kan jag överklaga hos en myndighet?

Om du upplever att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot lagen kan du anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Kimmo Pitkänen

Finlands Röda Kors, Blodtjänst

Oxlänken 13

01730 Vanda

tfn 044 434 4398

biopankki (at) veripalvelu.fi