Dataskyddsbeskrivning för Blodtjänsts Biobank

Registret för Blodtjänsts Biobank är ett personregister som upprätthålls av Finlands Röda Kors Blodtjänst. I hanteringen av personuppgifter iakttar Blodtjänst gällande dataskyddslagstiftning och övrig lagstiftning och ser till att dataskyddet för personuppgifterna är adekvat. I denna beskrivning informerar vi närmare om hur Blodtjänst hanterar dina personuppgifter i Blodtjänsts Biobank.

Varför samlas mina uppgifter in?

Till Blodtjänsts biobank insamlas dina uppgifter i kombination med prover som samlats in av dig för forskning och produktutveckling med anknytning till hälsa och sjukdomar samt blodgivningsverksamheten. Biobankverksamheten är ett långsiktigt arbete där syftet är att främja hälsa genom forskning för förebyggande av sjukdomar och identifiering av sjukdomsmekanismer samt att utveckla sjukvården och diagnostiken.

Biobanken hanterar provgivarens personuppgifter i syften som fastställs i biobankslagen (688/2012). Avsikten med biobankslagen är att stödja forskning som inkluderar prover från människa och trygga den registrerades rättigheter. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter hos biobanken är enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning utförande av en uppgift av allmänt intresse. Den uppgift av allmänt intresse som eftersträvas med behandlingen är att möjliggöra vetenskaplig forskning i enlighet med biobankslagen. Biobanken behandlar särskilda kategorier av personuppgifter, såsom hälso- och genomdata. Biobanken behandlar personuppgifter i enlighet med artikel 6.1e och artikel 9.2i i den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679).

Blodtjänsts biobank samlar in prover och uppgifter endast av personer som gett sitt skriftliga biobankssamtycke eller ett samtycke och godkännande. Den ändring som i biobankslagen som träder i kraft 1.1.2024 innebär att en persons samtycke behövs för att samla in prover samt behandla uppgifter gällande proverna, samt ett godkännande av att uppgifter om personens och hens hälsotillstånd fogas till provet och överlåts till biobanksforskningen. En person som tidigare har gett ett biobankssamtycke behöver inte göra någonting, utan det tidigare biobankssamtycket är i kraft även efter 1.1.2024.

Vilka uppgifter samlas in om mig?

• namn, personbeteckning, kontaktuppgifter,
• tidpunkt då biobankssamtycke eller samtycke och godkännande har getts,
• tillstånd som fastställts i blanketten för biobankssamtycke eller samtycke och godkännande (tillstånd
för att meddela eventuella slumpmässiga fynd, tillstånd för att ta kontakt gällande eventuella andra provbegäranden),
• uppgifter om din hälsa som du uppgett till biobanken (uppgifter på blanketten för tilläggsuppgifter som du fyllt i
när du gav biobanksprover),
• blodgivningens händelse- och historikuppgifter, blodgrupp och uppgifter om blodets förenlighet
• uppgifter om kvalitet och antal för prover sparade i biobanken, tidpunkter och platser för provtagning
• uppgifter om forskningsprojekt för vilka prover och uppgifter har överlåtits, uppgifter om kvalitet och antal för de överlåtna proverna och uppgifterna, samt
• information om forskningsresultat som returneras till biobanken från forskningsprojekt.

Varifrån kommer uppgifterna?

I biobankens register sparas uppgifter som du uppgett då du registrerat dig i biobanken, dvs. när du undertecknat Blodtjänsts blankett för biobankssamtycke eller blanketten för biobankssamtycke och -godkännande. Om du fyller i biobankens blankett för tilläggsuppgifter, sparas även dessa uppgifter i registret. Uppgifter som samlas in i samband med blodgivning sparas också i biobanken. Till biobanken returneras dessutom den information om dina prover som analyserats i samband med biobanksforskningsprojekt.

För forskning där material från Blodtjänsts biobank används kan det från fall till fall bli nödvändigt att foga andra registeruppgifter till ett prov som en registrerad gett till exempel uppgifter om den registrerades hälsotillstånd, sjukdomsbehandlingar och -undersökningar. Dessa uppgifter kan begäras ur patientregister, riksomfattande register inom social- och hälsovården, såsom Institutet för hälsa och välfärds lagstadgade register (t.ex. vårdanmälningsregister, cancerregister), Statistikcentralens dödsorsaksregister eller Folkpensionsanstaltens register (t.ex. specialersättningsregister för läkemedel) samt uppgifter i andra biobanker. Blodtjänsts biobank varken sparar eller förvarar dessa uppgifter, utan uppgifterna står till förfogande för forskning under en begränsad tid, varefter de förstörs från forskningsregistret.

För vilket ändamål används mina uppgifter?

Materialet i biobankens register kan överföras eller överlåtas för användning inom biobanksforskning. Forskaren lämnar en ansökan till biobanken , där hen beskriver syftet med forskningen samt användningen av proverna och uppgifterna. Blodtjänsts medicinska bedömningsgrupp och biobankens direktör bedömer ansökningarna, och materialet överlåts endast om ansökan visar att överlåtelsemottagaren har rätt enligt biobankslagen att behandla uppgifterna och att hen uppfyller de övriga kraven som i lagen och av Blodtjänsts biobank ställs på verksamheten. Biobanken lämnar ut prover och anknutna uppgifter endast till noggrant utvärderade biobanksforskningar där Blodtjänsts verksamhetsprinciper och värden iakttas så att provgivarens integritetsskydd kan garanteras.

Överlåtelsemottagarna är forskare vid finländska och utländska universitet, sjukhus och forskningsinstitut samt företag inom hälso- och sjukvårdssektorn (t.ex. läkemedelsindustrin, diagnostik- och analyslaboratorier) som använder materialet för forskning. Även forskarna i Blodtjänsts egna forskningsgrupper är mottagare av överlåtna uppgifter då de forskar med biobanksprover. Forskningen eller produktutvecklingen kan göras i samarbete med Blodtjänst eller så kan användningsrättigheterna för materialet överlåtas till självständiga forskningsgrupper.

Uppgifter överförs och överlåts till forskningsprojekt utan uppgifter som kan användas för att identifiera individer, dvs. som kodade (pseudonymiserade). I särskilda fall kan uppgifter lämnas ut i en form där personen kan identifieras, till exempel till någon annan personuppgiftsansvarig för sammanslagning av uppgifter. Efter sammanslagningen av uppgifter avlägsnas även i dessa fall direkta identifierande uppgifter innan proverna och uppgifterna överlåts för forskning. När material överlåts för forskning avgränsas materialet till enbart de uppgifter som är nödvändiga för forskningen.

Före överföring och överlåtelse av material ingår Blodtjänst med överlåtelsemottagaren ett avtal där man kommer överens om användningen av proverna och uppgifterna i forskning, användningstiden, begränsningarna för vidare överlåtelse och skyldigheten att returnera materialet. Vid anlitande av underleverantörer förutsätts dessa ha tillräckliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för skydd av personuppgifter.

Utlämnas mina uppgifter till områden utanför EU?

Prover och uppgifter i Blodtjänsts biobank kan överföras eller överlåtas för forskning och produktutveckling även till områden utanför EU och EES, förutsatt att vederbörliga skyddsåtgärder iakttas. Grunden för överföringen och skyddsåtgärderna bedöms från fall till fall beroende på provgivarens samtycke och mottagaren av uppgifterna. Även i dessa fall är biobanken den enda parten som känner till prov- och uppgiftslämnarens identitet.

I samtliga fall ingår Blodtjänst ett avtal med mottagaren av det överlåtna materialet, där man kommer överens om användningssyftet för proverna och uppgifterna för forskning, användningstiden, begränsningar för vidare överlåtelse och skyldighet att returnera materialet.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Blodtjänsts anställda har tystnadsplikt. Biobankens register är skyddade med användarnamn och lösenord och endast tillgängliga för dem som behöver registeruppgifterna i sitt arbete. Registerfönster samt tillägg, ändring och radering av uppgifter avgränsas med användarrättigheter. Loggdata blir kvar när registret används. Pappersdokument som innehåller personuppgifter förvaras på Blodtjänst i låsta och bevakade utrymmen samt i låsta skåp.

Görs profilering eller automatiserade beslut på basis av mina uppgifter?

Nej.

Hur länge sparas mina uppgifter?

Dina uppgifter sparas tills vidare i biobanken, behovet av förvaring bedöms dock minst vart tionde år.

Hur kan jag kontrollera mina uppgifter och korrigera felaktiga uppgifter?

Du har rätt att få information om vart dina uppgifter och prover har överförts eller överlåtits från Blodtjänsts Biobank och från vilka register eller undersökningar uppgifterna har hämtats. Du kan kontrollera uppgifterna som samlats om dig genom att fylla i, skriva ut och underteckna blanketten med begäran om uppgifter som finns på Blodtjänsts webbplats och skicka den per post eller lämna in den personligen till Blodtjänst. Blodtjänst skickar de uppgifter som finns i registret till dig per post.

Du kan skriftligen be om att få felaktiga uppgifter korrigerade med blanketten för begäran om rättelse på Blodtjänsts webbplats. Per telefon kan du också begära att dina kontaktuppgifter korrigeras.

Kan jag begära att mina uppgifter raderas eller förbjuda användning av dem?

Du kan återkalla ditt biobankssamtycke för biobanken innan du ger ett prov eller senast innan provet och anknytande uppgifter överlåts till biobanken. Du kan också göra invändningar mot användningen av dina prover och uppgifter hos biobanken i fortsättningen (Rätt att göra invändningar, artikel 21 i dataskyddsförordningen), varvid biobanken inte längre får använda eller överlåta prover eller anknytande uppgifter till nya projekt. Efter att rätten att göra invändningar har utövats får Biobanken inte längre behandla personuppgifter. Användingen av rätten att göra invändingar anmäls till forskningsprojekten till vilka sampel eller data har lämnats ut.

Efter att du har utövat din rätt att göra invändningar raderas alla uppgifter och prover som gäller dig från biobankens register, med undantag för uppgiften om utövandet av rätten att göra invändningar. Du kommer att få en bekräftelse på att uppgifterna har raderats.

Observera, att när du har gjort detta kan du inte längre lämna in en begäran om information till biobanken, eftersom inga uppgifter i princip förvaras. När du har utövat din rätt att göra invändningar kan du till exempel inte göra förfrågningar om i vilka forskningsprojekt dina prover och uppgifter har använts eller få forskningsresultat.

Återkallande av Blodtjänsts biobankssamtycke och/eller utövande av rätten att göra invändningar gäller endast Blodtjänsts biobank. Du kan inte utöva rätten att göra invändningar delvist , utan invändningarna gäller alla dina prover och uppgifter som finns hos biobanken.

Kan jag överklaga hos en myndighet?

Om du upplever att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot lagen kan du anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Kimmo Pitkänen, chef, ansvarig för Blodtjänsts biobank
Finlands Röda Kors, Blodtjänst
Oxlänken 13
01730 Vanda
tfn 044 434 4398

biopankki@veripalvelu.fi

Du kan kontakta Blodtjänsts Biobanks dataskyddsombud per e-post:

tietosuojavastaava@veripalvelu.fi

Uppdaterad 1.3.2024