Dataskyddsbeskrivning för patientregister (biverkningar vid blodtransfusion)

Patientregistret är ett personregister som upprätthålls av Blodtjänst.

Varför samlar vi in uppgifter om dig?

Registret upprätthålls i enlighet med blodtjänstlagen (197/2005) och social- och hälsovårdsministeriets förordning (258/2006). Registret används för registrering av biverkningar relaterade till transfusion, fel vid blodtransfusioner och tillbud (biverkning).

Vilka uppgifter om dig samlar vi in?

Uppgifterna samlas endast in i registret i den utsträckning som krävs för att utreda biverkningar eller fel vid blodtransfusioner.

Den information som samlas in är:

  • Personuppgifter (namn, födelsedatum, personbeteckning) som behövs för att identifiera patienten och genomföra utredningar.
  • Hälso- och händelseuppgifter som är nödvändiga för att utreda biverkningarna och en bedömning av typ och orsak till biverkningen.
  • Undersökningsresultat och utlåtanden som har producerats i samband med analyseringen av laboratorieundersökningar och undersökningssvar.

Varifrån kommer uppgifterna?

Patientuppgifter i registret och en del av laboratorieundersökningsuppgifterna fås från den anmälande sjukvårdsenheten i form av en laboratorieundersökningremiss och från diskussionerna med den behandlande läkaren. Uppgifterna gällande laboratorieundersökningsresultat och utlåtanden produceras av Blodtjänst eller i Blodtjänsts avtalslaboratorier.

Vad används mina uppgifter till?

Informationen används för att utreda och registrera den biverkning som har inträffat under transfusion.

Ges mina uppgifter till andra än Blodtjänsten? Varför och vart?

Blodtjänst överlämnar laboratorieundersökningsresultat och utlåtanden som är förknippade med utredningen av biverkningen till en verksamhetsenhet inom sjuk- och hälsovården som har gjort begäran om undersökning och som vårdar patienten. Uppgifterna överlämnas inte till en tredje part utan patientens medgivande.

Information om allvarliga biverkningar och incidenter i anslutning till blodtransfusion rapporteras och anmäls till tillsynsmyndigheterna i enlighet med de lagstadgade skyldigheterna.

Hamnar mina uppgifter utanför EU?

Nej.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Informationen på Blodtjänst behandlas endast av personer som är i behov av dem för sina uppgifter. Personerna som behandlar uppgifterna har tystnadsplikt. Tillgång till det elektroniska registret begränsas av användarnamn. Registerfönster samt tillägg, ändring och radering av uppgifter begränsas genom användarrättigheter. Datamaterial på papper hålls låsta i rum med åtkomstkontroll.

Gör vi profilering eller automatiserade beslut på basis av dina uppgifter?

Nej.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Information om utredningar om biverkningar relaterade till blodprodukter bevaras i 15 år.

Hur kan jag kontrollera mina uppgifter och korrigera felaktiga uppgifter?

Fyll i, skriv ut och skriv under blanketten informationsbegäran på Blodtjänstens hemsida och förmedla den till Blodtjänsten antingen per post eller personligen. Blodtjänsten skickar de uppgifter som finns i registret till dig per post.

Man kan skriftligen be om att få felaktiga uppgifter korrigerade med blanketten korrigeringsbegäran på Blodtjänsts hemsida.

Kan jag be om att få mina uppgifter borttagna eller förbjuda användning av dem?

Radering eller förbud av användning av uppgifter som rör utredning av biverkningar relaterade till blodprodukter är inte möjligt enligt lagen, se punkten “Hur länge sparas mina uppgifter”.

Kan jag lämna klagomål till myndigheten?

Om du upplever att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot lagen kan du lämna in ett klagomål till övervakningsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Finlands Röda Kors, Blodtjänst

Oxlänken 13

01730 Vanda

tfn 029 300 1010

Registeransvarig

Jaana Mättö, jaana.matto (at) veripalvelu.fi