Dataskyddsbeskrivning för blodgivarregister

Blodgivarregistret är Blodtjänsts personregister över blodgivare.

Varför samlas mina uppgifter in?

Registret hålls för att förverkliga lagen om blodtjänstverksamhet (197/2005). Lagen förpliktigar blodtjänstinstitutionen att samla in och bevara uppgifter om blodgivaren under tiden som fastställs i lagen. Uppgifter som samlas in och som fastställs i lagen är bl.a. namn, personbeteckning, kontaktuppgifter, uppgifter om lämplighet för blodgivning och orsaker som hindrar blodgivning samt spårbarhetsuppgifter för blodprodukter.

Vilka uppgifter samlas in om mig?

 • Personuppgifter som behövs för att identifiera en person; personbeteckning, namn och kön
 • Kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress och språk) som behövs för kallelse som sker efter medgivande samt för meddelande och kontakter och för att förverkliga den lagenliga spårbarheten
 • Kontaktuppgifter (tid, kanal och orsak till kontakt)
 • Uppgifter om hälsotillstånd som har betydelse för lämpligheten som blodgivare, antingen tillfälligt eller permanent
 • Tid och plats för blodgivning
 • Uppgifter om blodgrupp och resultat från blodgivarens övriga laboratorieundersökningar
 • Spårbarhetsuppgifter om produkter av det donerade blodet ända till leveransen
 • Uppgifter om undersökningar som gjorts av läkaren som har vårdat blodgivaren samt om laboratorie- och bilddiagnostikundersökningar som behövs för bedömning av lämplighet som blodgivare. Enskilda dokument/uppgifter förstörs när bedömningen är färdig.
 • Kopior på brev med hälsouppgifter som skickats till blodgivaren (t.ex. laboratorieresultat och beslut om lämplighet som lodgivare)
 • Uppgift om offentligt erkännande som donatorn fått av SPR
 • Uppgifter om person- och/eller egendomsskador i samband med blodgivning samt dokumentation om handläggning av skadeersättning
 • Boknings- och kontaktuppgifter som registrerats i tidsbokningssystemet
 • Uppgift om anslutning till Blodtjänsts Biobank och deltagande i blodgivarundersökningar
 • Information om ett eventuellt förbud mot att använda registeruppgifter för forskningsändamål
 • Information om nedladdning av blodgivarappen (mobilappen)

Varifrån kommer uppgifterna?

Blodgivaren ger själv namn-, personbetecknings- och kontaktuppgifter samt hälsouppgifter i samband med besöket och bekräftar dem med sin namnteckning. Kontaktuppgifter kan uppdateras även per telefon när personens identifiering är tillförlitlig. Vi ber vårdenheter om uppgifter i sjukdomsberättelser med blodgivarens skriftliga medgivande. Andra uppgifter kommer från SPR Blodtjänsts egen verksamhet (bl.a. undersökningsresultat, uppgifter om blodprodukter, kallelser och erkännande). Uppgifter om person- och egendomsskador lämnar personen själv eller de kommer från vårdenheten med personens skriftliga medgivande. Uppgifter om person- och egendomsskador får vi även från försäkringsbolagen.

Vad används mina uppgifter till?

Dina kontaktuppgifter används med ditt medgivande för kallelser och meddelanden. Dessutom förpliktigar blodtjänstlagen att spara kontaktuppgifterna för nåbarhet och kontakter. Uppgifter om hälsotillstånd och kön används för bedömning av lämplighet som blodgivare. Laboratorieuppgifter som kommer från SPR Blodtjänst används för bedömning av säkerheten hos blodprodukterna, och blodgivaren informeras om betydande upptäckter. Andra uppgifter används internt för att främja processen i fråga (t.ex. skador, erkännanden).

Med tanke på störningar och exceptionella situationer lagras namn, personbeteckning, blodgivarnummer och blodgruppsuppgifter på ett externt USB-minne som skyddas med enhetskryptering. Uppgifterna används i händelse av ett avbrott i datasystemet i produktionen av blodprodukter.

Uppgifterna i blodgivarregistret behandlas utan namn och personnummer i Blodtjänsts forskningsverksamhet.

Användning av uppgifterna i biobanksforskning eller annan vetenskaplig forskning där dina uppgifter även kan komma att behandlas och kombineras av forskare utanför Blodtjänst sker endast med separat tillstånd från dig. Sådana tillstånd är till exempel samtycke till biobanken eller samtycke till FinDonor-forskning.

Lämnas mina uppgifter utanför Blodtjänst? Varför och vart?

Uppgifterna lämnas ut till tjänsteleverantörer så att dessa kan genomföra exempelvis kallelser, information, digitalisering av uppgifter samt tidsbokning. Tjänsteleverantörerna har inte rätt att använda uppgifterna i annat syfte eller lagra dem efter att den avtalsenliga användningen har upphört.

Institutet för hälsa och välfärds (THL) Register över smittsamma sjukdomar samt den kommunala myndighet som ansvarar för smittsamma sjukdomar får den information som lagen kräver om allmänfarlig smitta som konstateras hos blodgivaren samt om anmälningspliktig smitta.

Uppgifter som anknyter till skador och ersättningar från olycksfallsförsäkringar lämnas med blodgivarens skriftliga samtycke ut till försäkringsbolaget via en försäkringsmäklare om Blodtjänst ansöker om ersättning från försäkringsbolaget.

Uppgifter om personer som har gett ett separat samtycke till forskning eller biobank kan även lämnas ut för forskningsändamål utanför Blodtjänst.

Hamnar mina uppgifter utanför EU?

Nej.

Hur skyddas mina uppgifter?

Anställda på Blodtjänst samt tjänsteleverantörer har tystnadsplikt. Tillgång till registret har begränsats med användarkoder för dem som behöver registeruppgifterna i sitt arbete. Registerfönster samt tillägg, ändring och radering av uppgifter begränsas genom användarrättigheter. Användning av uppgifter begränsas genom avtal med tjänsteleverantörerna. Pappersdokument som innehåller uppgifter förvaras på SPR Blodtjänst i låsta skåp i låsta och bevakade utrymmen.

USB-minnet som ska användas vid störningar förvaras i ett utrymme som begränsas med Blodtjänsts tillträdesrättigheter och i ett låst skåp. USB-minnet är datasäkert, krypterat och lösenordsskyddat. USB-minnet används endast av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, som på grund av sina arbetsuppgifter har tillgång till blodgivarregistret.

Registeruppgifterna och användningen av dessa är en del av regelbundna auditeringar av datasäkerhet samt riskanalyser. Vi har kontinuerlig användning av verktyg för uppföljning av användningsuppgifter samt rapportering och utredning av avvikelser.

Gör man profilering eller automatiskt beslutsfattande på basis av mina uppgifter?

Ja. Kallelse av blodgivare och meddelanden till dem grundas på uppgifter om blodgivningsplats, önskad plats för kallelse, adress, blodgrupp, senaste besöks- och blodgivningsdatum samt eventuella hinder för blodgivning som antecknats i registret.

Hur länge sparas mina uppgifter?

Blodtjänstlagen förpliktigar att spara spårbarhetsuppgifter angående blodgivning (namn-, personbetecknings- och kontaktuppgifter, uppgifter om blodgivning) i 30 år. Uppgifter om bedömning av hälsotillstånd /(hälsoförfrågan) måste sparas i 15 års tid.

Hur kan jag kontrollera mina uppgifter och korrigera felaktiga uppgifter?

Du kan kontrollera dina namn- och kontaktuppgifter när du besöker Blodtjänst.

Den som använder tjänsten blodgivarappen kan se sina egna uppgifter i blodgivarregistret (t.ex. blodgrupp, kontaktuppgifter, blodgivningstidpunkter, hemoglobinresultat) med en telefon.

När du besöker Blodtjänst kan du be om en utskrift ur blodgivarregistret som innehåller dina mest centrala uppgifter. Du kan också be att få utskriften skickad med post genom att ringa Blodtjänsts infotelefon.

Du kan kontrollera dina registeruppgifter genom att fylla i, skriva ut och underteckna blanketten begäran om uppgifter som finns på Blodtjänsts webbplats och skicka den med post till Blodtjänst eller lämna den personligen. Blodtjänst skickar de uppgifter som finns i registret till dig per post.

Du kan skriftligen be om att få felaktiga uppgifter korrigerade med blanketten begäran om rättelse på Blodtjänsts webbplats.

Du kan också korrigera kontaktuppgifter per telefon genom att ringa tjänsten via infonumret.

Kan jag begära att mina uppgifter raderas eller förbjuda användning av dem?

Du kan förbjuda att kallelser och nyhetsbrev skickas genom meddela detta vid ditt besök eller genom att ringa infonumret.

Du kan förbjuda behandling av dina uppgifter i Blodtjänsts forskningsverksamhet genom att fylla i och underteckna en blankett om förbud mot forskning som du skickar till Blodtjänst.

Radering eller förbud av användning av andra uppgifter är inte möjligt enligt lagen, se punkten “Hur länge sparas mina uppgifter?”.

Kan jag lämna klagomål till myndigheten?

Om du upplever att hanteringen av dina personuppgifter bryter mot lagen kan du anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Finlands Röda Kors, Blodtjänst

Oxlänken 13

01730 Vanda

tfn 029 300 1010

Registeransvarig

Direktör för blodgivningen Johanna Castrén,