Blodtjänst biobank

Det är lätt att ansluta sig till Blodtjänst biobank i samband med blodgivning.

Blodtjänst biobank är en blodgivarbiobank som samlar in prover och uppgifter från blodgivare. Du kan enkelt ansluta dig till biobanken i samband med blodgivning.

Forskningsområdet för Blodtjänst biobank är främjande av hälsa genom forskningar inom förebyggande av sjukdomar och identifiering av sjukdomsmekanismer. Blodtjänst biobank har specialiserat sig på specialfrågor inom blodtransfusionsmedicin, såsom säkerheten vid blodgivning och blodtransfusioner samt forskning i blodförsörjningskedjan.

Biobankens material lämnas ut endast för högklassiga vetenskapliga forskningsprojekt som överensstämmer med Blodtjänsts verksamhetsprinciper och värderingar och som har genomgått en etisk utvärdering.

Till skillnad från andra biobanker är det speciella med Blodtjänst biobank att man kan samla in prover och uppgifter från blodgivare som i regel är friska vid provtagningstillfället. Dessutom ger många av dem som anslutit sig till Blodtjänst biobank blod upprepade gånger. Detta möjliggör till exempel tidsserier, dvs. prover som tagits från samma givare vid olika tidpunkter.

Det är enkelt att lämna ett biobanksprov till Blodtjänst biobank. Det kräver inte ett separat besök eller separat provtagning, utan sker i samband med blodgivning.

Vad är en biobank?

Med biobank avses en samling prover av mänskligt ursprung som samlas in och förvaras för forskningsändamål. I biobanken kompletteras proverna med uppgifter om provgivaren och dennes hälsotillstånd som betjänar forskningen.

Man kan säga att informationen ”ökar räntan” i banken när prover överlåts för vetenskapliga forskningar och den information om proverna som kommer tillbaka till biobanken kan utnyttjas i andra forskningsprojekt. Syftet med biobanksverksamheten är att främja befolkningens hälsa till exempel genom att söka metoder för att förebygga sjukdomar eller genom att utveckla nya behandlingsformer eller läkemedel.

Finland är ett av de ledande länderna inom biobanksverksamhet och det finns flera biobanker i vårt land. Om du vill kan du ansluta dig till fler än en biobank.

Biobanksverksamheten är noggrant reglerad och övervakad. Verksamheten baserar sig på biobankslagen och flera andra lagar och förordningar, såsom EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). De finländska biobankernas verksamhet övervakas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Anslut dig till biobanken

Du kan enkelt ansluta dig till Blodtjänst biobank i samband med en blodgivning.

Anslut dig till biobanken

Hur man lämnar biobanken

Du kan återkalla ditt biobankssamtycke eller invända mot användning av dina prover och uppgifter i biobanken i fortsättningen, om du så önskar.

Hur man lämnar biobanken

Behandlingen av prov och uppgifter i Blodtjänst biobank

Uppgifterna och provsamlingen i biobanken behandlas och lagras med respekt för integritetsskyddet.

Behandlingen av prov och uppgifter

Hematologiska biobanken

Blodtjänst är också med i Hematologiska biobanken, som samlar in samtycken, prover och uppgifter i samband med vården av patienter med hematologiska sjukdomar.

Bekanta dig med Hematologiska biobanken

Vad används materialet i biobanken till?

Blodtjänst biobanks forskningsområde är främjande av hälsa med hjälp av forskning inriktad på att förebygga sjukdomar och identifiera sjukdomsmekanismer.

Läs mer om biobankstudier

Biobanker i Finland

Det finns flera biobanker i Finland, t.ex. i samband med universitet och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Bekanta dig med andra biobanker
Blodtjänst biobank, Oxlänken 13, 01730 Vanda

Du kan kontakta oss också via mejl.

Kimmo Pitkänen

Biobankens chef

044 4344398
Emma Miettinen

Expert, Blodtjänst biobank

044 4344540