Blodtjänst biobank

Blodtjänst har en egen biobank, och det är lätt att ansluta sig till den i samband med blodgivning. Läs mer om biobanksverksamheten på denna sida!

Biobanken är en enhet som möjliggör och stöder forskningsverksamhet, och till den samlar vi in och lagrar högkvalitativa humanprover och -data. Med hjälp av den stora mängd data som med tiden samlas i biobankerna är det möjligt att utveckla förebyggande åtgärder, diagnostik och behandlingsmetoder för olika sjukdomar och på så sätt främja medborgarnas hälsa.

Finland är ett av de ledande länderna när det gäller biobanksverksamhet, och det finns många biobanker i vårt land. Du kan höra till flera biobanker samtidigt och också när som helst återkalla ett biobankssamtycke.

Blodtjänsts biobank grundades 2017, och dess särdrag är möjligheten att samla en värdefull uppsättning prover och uppgifter av blodgivare. Blodtjänsts biobanks forskningsområde är främjande av hälsa med hjälp av forskning inriktad på att förebygga sjukdomar och identifiera sjukdomsmekanismer. Därtill är Blodtjänsts biobank specialiserad på specialfrågor inom transfusions¬medicin ur såväl blodgivarens som patientens perspektiv.

Material från biobanken kan också användas i medicinsk forskning som en jämförelsegrupp som utgörs av friska personer. Material från biobanken lämnas ut endast till forskningsprojekt som är etiskt och vetenskapligt godtagbara.

Så ansluter du dig till biobanken

Du kan lämna ett prov till Blodtjänsts biobank i samband med att du ger blod. Provtagningen baserar sig alltid på frivilligt samtycke.

Delta i biobanken

Återkallande av biobanksamtycket

Om du vill kan du dock när som helst återkalla ditt samtycke.

Återkallande av samtycket

Behandlingen av uppgifter i Blodtjänsts biobank

Uppgifterna och provsamlingen i biobanken behandlas och lagras med respekt för integritetsskyddet.

Uppgifter i biobank

Vad används materialet i biobanken till?

Blodtjänsts biobanks forskningsområde är främjande av hälsa med hjälp av forskning inriktad på att förebygga sjukdomar och identifiera sjukdomsmekanismer.

Läs om biobankstudier

Hematologiska biobanken

Blodtjänst är också med i Hematologiska biobanken, som samlar in samtycken, prover och uppgifter i samband med vården av patienter med hematologiska sjukdomar.

Blodtjänst undersöker blodgivares attityder till utlämning av data för forskning

På Blodtjänsts forskningsavdelning använder sig forskaren och doktoranden Vera Raivola av metoder inom kvalitativ sociologi för att skaffa kunskap om blodgivares olika attityder till användning av donerat blod i forskningssyfte.

Utgångspunkten för blodgivning är naturligtvis patienternas behov av blodprodukter. Därtill kan det donerade blodet vara värdefullt också i vetenskapliga projekt där man utvecklar morgondagens behandlingar.

Vera Raivola har intervjuat blodgivare om till exempel biobanksverksamheten och hur godtagbar de anser att den är. Baserat på resultaten förhåller sig blodgivarna positiva till användningen av blod i forskningssyfte och litar på att Blodtjänsts forskning resulterar i ny kunskap som förbättrar folkhälsan.

Att det informeras öppet om studiernas mål samt erhållna resultat och att forskningsproverna tas i samband med normal blodgivning visade sig vara viktiga önskemål.

Forskningsresultat har publicerats i vetenskapliga tidskrifter inom fackområdet. Publikationerna är fritt tillgängliga och nås via följande länkar: Raivola m.fl. Transfusion och Raivola m.fl. European Journal of Human Genetics.

Forskningsresultaten sammanställs i sin helhet i Raivolas doktorsavhandling. Forskningsprojektet ger vetenskapligt stöd för att fortsätta också Blodtjänsts biobanks verksamhet, eftersom den även ur blodgivarnas synvinkel är ett bra och viktigt tillägg samt en godtagbar verksamhet. Forskningen bedrivs i samarbete med Östra Finlands universitet.