Blodtjänst biobank

Det är lätt att ansluta sig till Blodtjänsts biobank i samband med blodgivning.

Biobankslagen ändras 1.1.2024. Det går inte att ansluta sig till Blodtjänsts biobank under januari-februari 2024.

Blodtjänsts biobank är en blodgivarbiobank som samlar in prover och uppgifter från blodgivare. Du kan enkelt ansluta dig till biobanken i samband med blodgivning.

Forskningsområdet för Blodtjänsts biobank är främjande av hälsa genom forskningar inom förebyggande av sjukdomar och identifiering av sjukdomsmekanismer. Blodtjänsts biobank har specialiserat sig på specialfrågor inom blodtransfusionsmedicin, såsom säkerheten vid blodgivning och blodtransfusioner samt forskning i blodförsörjningskedjan.

Biobankens material lämnas ut endast för högklassiga vetenskapliga forskningsprojekt som överensstämmer med Blodtjänsts verksamhetsprinciper och värderingar och som har genomgått en etisk utvärdering.

Till skillnad från andra biobanker är det speciella med Blodtjänsts biobank att man kan samla in prover och uppgifter från blodgivare som i regel är friska vid provtagningstillfället. Dessutom ger många av dem som anslutit sig till Blodtjänsts biobank blod upprepade gånger. Detta möjliggör till exempel tidsserier, dvs. prover som tagits från samma givare vid olika tidpunkter.

Det är enkelt att lämna ett biobanksprov till Blodtjänsts biobank. Det kräver inte ett separat besök eller separat provtagning, utan sker i samband med blodgivning.

Vad är en biobank?

Med biobank avses en samling prover av mänskligt ursprung som samlas in och förvaras för forskningsändamål. I biobanken kompletteras proverna med uppgifter om provgivaren och dennes hälsotillstånd som betjänar forskningen.

Man kan säga att informationen ”ökar räntan” i banken när prover överlåts för vetenskapliga forskningar och den information om proverna som kommer tillbaka till biobanken kan utnyttjas i andra forskningsprojekt Syftet med biobanksverksamheten är att främja befolkningens hälsa till exempel genom att söka metoder för att förebygga sjukdomar eller genom att utveckla nya behandlingsformer eller läkemedel.

Finland är ett av de ledande länderna inom biobanksverksamhet och det finns flera biobanker i vårt land. Om du vill kan du ansluta dig till fler än en biobank.

Biobanksverksamheten är noggrant reglerad och övervakad. Verksamheten baserar sig på biobankslagen och flera andra lagar och förordningar, såsom EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). De finländska biobankernas verksamhet övervakas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Behandlingen av uppgifter i Blodtjänsts biobank

Uppgifterna och provsamlingen i biobanken behandlas och lagras med respekt för integritetsskyddet.

Uppgifter i biobanken

För forskare

Läs mer om vad Blodtjänsts biobank möjliggör för forskare.

Blodtjänsts biobank för forskare

Hematologiska biobanken

Blodtjänst är också med i Hematologiska biobanken, som samlar in samtycken, prover och uppgifter i samband med vården av patienter med hematologiska sjukdomar.

Bekanta dig med Hematologiska biobanken

Vad används materialet i biobanken till?

Blodtjänsts biobanks forskningsområde är främjande av hälsa med hjälp av forskning inriktad på att förebygga sjukdomar och identifiera sjukdomsmekanismer.

Läs mer om biobankstudier

Biobanker i Finland

Det finns flera biobanker i Finland, t.ex. i samband med universitet och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Bekanta dig med andra biobanker
Blodtjänst biobank

Du kan kontakta kontakta oss via mejl.

Kimmo Pitkänen

Biobankens chef

044 4344398
Emma Miettinen

Expert, Blodtjänst biobank

044 4344540