Dataskyddsbeskrivning för kundregister

Kundregistret är ett personregister som upprätthålls av FRK Blodtjänst över kontaktpersoner för sjukhuskunder och representanter för verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården. Till registret hör dessutom yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som deltar i utbildning som anordnas av Blodtjänst.

Varför samlar vi in uppgifter om dig?

Vi samlar in kontaktuppgifter för hantering av kundrelationer, kontakter och kundkommunikation. Vi behöver kontaktuppgifterna så att vi kan informera kunder och myndigheter om aktuella frågor och förändringar i anslutning till Blodtjänsts produkter och tjänster. Vi behöver aktuella kontaktuppgifter också för att snabbt kunna ta kontakt i kritiska situationer. Insamlingen av uppgifter om representanter för kunder grundar sig på Blodtjänsts legitima intresse enligt dataskyddsförordningen. För att vi ska kunna hantera uppgifter om personer som deltar i utbildning och andra evenemang behövs samtycke.

Vilka uppgifter om dig samlar vi in?

Vi samlar endast in uppgifter som är nödvändiga för kontakter. Sådana är namn, företag, befattning och eventuellt specialområde, e-postadress och företagets telefonnummer och postadress. Av personer som anmält sig till utbildning och andra evenemang samlar vi dessutom in uppgifter som personen i fråga gett om sig själv, bl.a. gällande specialdiet.

Varifrån kommer uppgifterna?

Kontaktuppgifterna kommer från den registrerade själv eller från en officiell representant för en organisation.

Vad använder vi dina uppgifter till?

För kundkommunikation och kontakter i anslutning till Blodtjänsts produkter och tjänster samt för administration och koordinering av tillställningar och evenemang.

Ger vi dina uppgifter till andra än till Blodtjänst? Varför och vart?

Kontaktuppgifterna överlåts och överförs inte utanför Blodtjänst och utomstående har inte heller tillgång till dem, med undantag av leverantörer av datasystem som har tillgång till dem av tekniska orsaker.

Hamnar mina uppgifter utanför EU?

Datasystemen med servrar finns inom EU:s område, så uppgifterna hamnar inte utanför EU.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Hanteringen av data har begränsats till personer som ansvarar för kundkommunikationen hos Blodtjänst. De har fått utbildning i användning av datasystem samt i säkerställande av dataskydd och datasäkerhet. Användarrättigheterna till datasystemen har säkrats genom lösenord och/eller genom automatisk och tillförlitlig identifiering. Vi har skriftliga avtal med leverantörer av datasystem med överenskommelse om praxis angående dataskydd såsom konfidentialitet och radering av uppgifter.

Gör vi profilering eller automatiserade beslut på basis av dina uppgifter?

Vi gör ingen profilering och inte heller automatiserade beslut på basis av uppgifterna.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Uppgifterna sparas i registret tills du meddelar att du vill att dina uppgifter tas bort från registret eller en organisation meddelar att dess kontaktperson har bytts ut. Vi kontrollerar att uppgifterna är aktuella vid kundmöten. Vi tar också bort felaktiga och föråldrade kontaktuppgifter. Vi tar bort personer som deltagit i utbildning från registret när administrationen av evenemanget (respons och fakturering) har slutförts.

Hur kan jag kontrollera mina uppgifter och korrigera felaktiga uppgifter?

Du kan kontrollera uppgifterna och be om korrigering av dem genom att skicka en begäran om uppgifter eller begäran om rättelse med blanketten på webbplatsen för Blodtjänst eller genom att skicka ett meddelande till asiakakaspalvelu(at)veripalvelu.fi. Du kan även uppdatera kontaktuppgifterna genom att ringa Blodtjänst, tfn 029 300 1010.

Kan jag be om att få mina uppgifter borttagna eller förbjuda användning av dem?

Du kan be om att få dina uppgifter borttagna eller förbjuda användning av dem genom att skicka ett meddelande till asiakakaspalvelu(at)veripalvelu.fi eller genom att kontakta Blodtjänst per telefon, tfn 029 300 1010.

Kan jag lämna klagomål till myndigheten?

Om du upplever att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot lagen kan du lämna in ett klagomål till övervakningsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Finlands Röda Kors, Blodtjänst

Oxlänken 13

01730 Vanda

tfn 029 300 1010

asiakaspalvelu(at)veripalvelu.fi

Registeransvarig

Avdelningschef Hannele Sareneva, tfn 029 300 1798