Veripalvelu®-blodprodukter

Blodtjänstverksamheten i Finland är koncentrerad till Finlands Röda Kors Blodtjänst. De frivilliga blodgivarnas gåva förädlas till blodprodukter vid blodtjänstcentret i Veckal i Vanda.

Basprodukter

Röda blodkroppsprodukter på ett bord med ett blodproduktlager och en Blodtjänst arbetstagare i en vit jacka i bakgrunden.

Erytrocyter

Erytrocyter är leukocytbefriade.

Trombocyter

Framställs med BC (buffy coat)-metoden och produkten innehåller trombocyter från fyra blodgivare. Trombocyterna kan också samlas in med aferesapparat från en blodgivare.

Nyfryst plasma i en rulle.

Plasma

Plasman, som separeras från helblodet, skickas till Blodtjänsts utländska samarbetsparter för förädling till plasmaläkemedel.

Specialbehandling av blodprodukter

Bestrålning

Bestrålade blodprodukter används för att förebygga graft-versus-host-reaktion på grund av blodtransfusion. Trots att leukocyterna filtreras bort från alla blodprodukter passerar en del lymfocyter genom filtret. Graft-versus-hostreaktion kan orsakas av att lymfocyter som finns i blodprodukten aktiveras i kroppen hos patienten som fått en transfusion. Bestrålningen hindrar lymfocyterna att aktiveras och dela sig och förebygger därmed graft-versushost-reaktion.

Tvättning

Genom tvättningen avlägsnas plasma som blivit kvar i blodprodukterna och med den lösligt immunglobulin A (IgA) samt andra lösliga proteiner och ämnen i plasman. Till slut suspenderas cellprodukten i motsvarande tvättlösning. Framställningen tar flera timmar. När användning av blodprodukter övervägs för en patient med IgA-brist ska Blodtjänsts läkare konsulteras i ett så tidigt skede som möjligt.

 

Andra blodprodukter

Bestrålade leukocyter

Produkt som framställs på särskild beställning för patienter med benmärgsinsufficiens och livshotande sepsis. En produkt innehåller leukocyter från fyra blodgivare. Produkten bestrålas alltid för att förebygga graft-versus-host-reaktion.

Rekonstituerat blod och Bestrålat rekonstituerat blod

Produkt som framställs på särskild beställning för barn, används i stället för helblod. Indikationer är blodbyte på nyfödda vid behandling av hemolytisk sjukdom och massiv blodtransfusion för spädbarn. Produkten framställs av färska erytrocytprodukter genom att avlägsna merparten av erytrocyternas SAGM-förvaringslösning och ersätta den med octaplasLG®-plasmaprodukt av AB-blodgruppen.

Handbok för blodprodukter 2021

Webbpublikation

Trombocytprodukten ska utvärderas med avseende på så kallade "änglahår" (vita slöjor).

Video

Visuell granskning av blodprodukter

Guide

Återlämning och reklamation

Återlämning och reklamation