Dataskyddsbeskrivning för register över intressegrupper

Till Blodtjänsts register över intressegrupper hör blodgivargruppernas kontaktpersoner, kontaktpersoner för och frivilliga anordnare av blodgivartillfällen, pensionerade arbetstagare vid Blodtjänst, kontaktuppgifter till samarbetspartner inom blodgivningsverksamhet samt inom kommunikation och marknadsföring samt gäster på blodtjänst.

Varför samlas mina uppgifter in?

Dina kontaktuppgifter används för kontakt och kommunikation. Om du är kontaktperson för en blodgivargrupp (BlodGrupp) måste vi kunna boka blodgivningsbesök för er samt skicka kommunikationsmaterial till dig. Vi behöver även uppgifter till kontaktpersoner för blodgivningstillfällen för att kunna hålla kontakt med dem. Vi antecknar även namn och kontaktuppgifter på dem som arbetar som frivilliga vid blodgivningstillfällen ifall vi skulle behöva dem vid hantering av ersättning från försäkríngar.

Om du är pensionerad arbetstagare i Blodtjänst skickar vi inbjudan till våra evenemang samt kommunikationsmaterial, såsom tidningen Avun maailma, Hjälpens värld. Om du är vår samarbetspartner behöver vi dina kontaktuppgifter för att hålla kontakt och skicka våra material.

Om du är gäst i vår fastighet vill vi på det här sättet säkerställa både din, vår egen och våra hyresgästers säkerhet samt att reglerna för sekretess följs. För gästernas del grundas insamlingen av uppgifter på Blodtjänsts legitima intresse enligt dataskyddsförordningen.

Vilka uppgifter om mig samlas in?

Vi samlar in uppgifter endast för kontakter och bara de uppgifter som du vill ge: namn, telefonnummer, e-postadress, adress. Från kontaktpersonerna för blodgivargrupperna samlar vi också in namnet på den organisation som de representerar. Angående andra än de som besöker vår fastighet är överlämnandet av uppgifter frivilligt och det grundas på medgivande.

Från gäster som besöker vår fastighet samlar vi in namn, organisation, mottagarens namn, syfte med besöket, besökstid och namnteckning. Genom sin namnteckning bekräftar gästen att hen följer anvisningarna om sekretess som vi informerar om i besökarblanketten. Överlämning av uppgifter är en förutsättning för besöket. För att säkerställa säkerheten har vi även kameraövervakning av besökarna.

Varifrån kommer uppgifterna?

Kontaktuppgifter samt identitetsuppgifter för besökarna kommer från de registrerade. Kamerafilmerna kommer från kameraövervakningssystemet.

Vad används mina uppgifter till?

Kontaktuppgifterna samlas in för kontakter. Besökarnas identifieringsuppgifter behövs för företagssäkerheten för de organisationer som verkar i fastigheten samt för besökarnas egen säkerhet.

Ges mina uppgifter till andra än till Blodtjänst? Varför och vart?

Kontaktuppgifterna överlåts eller överförs inte till utomstående och ingen utanför Blodtjänst har tillgång till dem.
Gästers identifieringsuppgifter kan överlämnas till företrädare för Blodtjänsts hyresgäster för deras gästers del.

Hamnar mina uppgifter utanför EU?

Datasystemen med servrar finns inom EU:s område, så dina uppgifter kommer inte utanför EU.

Hur skyddas mina uppgifter?

Hanteringen av data har begränsats till att användas av yrkespersoner som har rätt att använda dem. De har fått utbildning i användning av datasystem samt i säkerställande av dataskydd och datasäkerhet. Användarrättigheterna till datasystemen har säkrats genom dubbla lösenord och/eller genom automatisk och tillförlitlig identifiering. Pappersdokument förvaras i låsta skåp. Vi har skriftliga avtal med leverantörer av datasystem med överenskommelse om praxis angående dataskydd såsom konfidentialitet och radering av uppgifter.

Gör man profilering eller automatiskt beslutsfattande på basis av mina uppgifter?

Vi gör ingen profilering eller automatiserade beslut på basis av uppgifterna.

Hur länge sparas mina uppgifter?

Kontaktuppgifterna sparas i cirka två år från föregående kontakt.

Gästernas identifieringsuppgifter sparas i två månader. Kameraövervakningsuppgifter sparas i en månad. Om det under förvaringstiden uppstår något avvikande ur säkerhetsaspekt och som kräver utredning, kan uppgifterna sparas den tid som utredningen förutsätter.

Hur kan jag kontrollera mina uppgifter och korrigera felaktiga uppgifter?

Du kan kontrollera uppgifterna och be om korrigering av dem genom att skicka en begäran om uppgifter eller begäran om rättelse med blanketten på Blodtjänsts webbsidor. Uppdatering av kontaktuppgifterna kan du även göra genom att ringa Blodtjänst tfn 029 300 1010.

Kan jag be om att få mina uppgifter borttagna eller förbjuda användning av dem?

Du kan begära att dina uppgifter tas bort eller förbjuda att de används genom att kontakta Blodtjänst per telefon, tfn 029 300 1010.

Gästernas identifieringsuppgifter och uppgifter från kameraövervakningen kan vi inte ta bort ens på begäran, eftersom de är viktiga för säkerheten. De tas dock bort automatiskt efter förvaringstiden.

Kan jag lämna klagomål till myndigheten?

Om du upplever att hanteringen av dina personuppgifter bryter mot lagen kan du lämna klagomål till övervakningsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Finlands Röda Kors, Blodtjänst

Oxlänken 13

01730 Vanda

tfn 029 300 1010

info(at)veripalvelu.fi

Registeransvarig

Kommunikations- och personaldirektör Willy Toiviainen, tfn. 029 300 1830