Dataskyddsbeskrivning för register över arbetssökande

Registret över arbetssökande är en del av personalregistret i Finlands Röda Kors Blodtjänst.

Varför samlas mina uppgifter in?

Uppgifterna registreras i samband med arbetssökningen så att vi kan välja arbetstagare. Om du i ansökan ger ditt medgivande kan vi använda dina uppgifter under 6 månader i andra möjliga sökningar. Insamlingen av uppgifter grundas på medgivande och uppgifterna är en förutsättning för processen att söka arbete.

Vilka uppgifter om mig samlas in?

Namn, kontaktuppgifter, födelsedatum, önskemål om lön, arbetsansökan, CV, uppgifter om utbildning, arbetserfarenhet, språk- och datatekniska kunskaper, referenser.

Varifrån kommer uppgifterna?

Uppgifterna kommer från den sökande själv.

Vad används mina uppgifter till?

Vi använder uppgifterna till att välja arbetstagare till den lediga uppgiften.

Ges mina uppgifter till andra än till Blodtjänst? Varför och vart?

Vi lämnar inte ut några uppgifter utanför Blodtjänst utan ditt medgivande. Om vi i urvalsprocessen använder någon utomstående expert i rekrytering (t.ex. bedömning av lämplighet), ber vi om ditt medgivande innan vi ger dina uppgifter till vår kompanjon.

Hamnar mina uppgifter utanför EU?

Nej.

Hur skyddas mina uppgifter?

Hanteringen av personaluppgifter har begränsats till att användas av yrkespersoner som har rätt att använda dem och dessa har tystnadsplikt. De har fått utbildning i användning av datasystem samt i säkerställande av dataskydd och datasäkerhet. Användarrättigheterna till datasystemen har säkrats genom dubbla lösenord eller genom automatisk och tillförlitlig identifiering. Pappersdokument förvaras i låsta skåp. Vi har skriftliga avtal med leverantörer av datasystem med överenskommelse om praxis angående dataskydd såsom konfidentialitet och radering av uppgifter.

Gör man profilering eller automatiskt beslutsfattande på basis av mina uppgifter?

Vi gör ingen profilering eller automatiserade beslut på basis av uppgifterna.

Hur länge sparas mina uppgifter?

24 mån. varefter de automatiskt raderas från vårt system. Öppna ansökningar sparas i 6 mån.

Hur kan jag kontrollera mina uppgifter och korrigera felaktiga uppgifter?

Du kan kontrollera uppgifterna och be om korrigering av dem genom att skicka en begäran om uppgifter eller begäran om rättelse med blanketten på Blodtjänsts webbsidor. Uppdatering av kontaktuppgifterna kan du även göra genom att ringa Blodtjänst tfn 029 300 1010.

Kan jag be om att få mina uppgifter borttagna eller förbjuda användning av dem?

En öppen ansökan kan tas bort genast på begäran. Specificerad ansökan sparas 24 mån. efter inlämning, så att vi kan återkomma till den vid eventuella behov av tilläggsinformation vid rekrytering. Du kan förbjuda användning av uppgifter genom att ringa Blodtjänst, tfn 029 300 1010.

Kan jag lämna klagomål till myndigheten?

Om du upplever att hanteringen av dina personuppgifter bryter mot lagen kan du lämna klagomål till övervakningsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Finlands Röda Kors, Blodtjänst

Oxlänken 13

01730 Vanda

tfn 029 300 1010

info(at)veripalvelu.fi

Registeransvarig

Kommunikations- och personaldirektör Willy Toiviainen, tfn 029 300 1830