Avancerat cellterapicenter

Missionen för Avancerat cellterapicenter är att producera och utveckla olika avancerade cellterapiprodukter och andra specialprodukter för den finländska hälso- och sjukvårdens behov. Produkterna som tillverkas är vanligtvis avsedda för experimentell behandling av enskilda allvarligt sjuka patienter.

Avancerat cellterapicenter

Avancerat cellterapicenter strävar efter att aktivt delta i forskning och utveckling av nya avancerade cellterapiprodukter i samarbete med inhemska och utländska samarbetspartners. Utvecklingsarbetet är krävande och långsiktigt, och utgångspunkten är därför alltid kliniska behov och patientgrupper vars behandling kräver nya behandlingsformer. Avancerat cellterapicenter kan också fungera som kontraktsutvecklings- och tillverkningsorganisation (eng. contract development and manufacturing organization, CDMO) för produkter avsedda för kliniska läkemedelsprövningar.

Avancerat cellterapicenter har tillverkningsanläggningar och tillverkningsprocesser på GMP-nivå, som uppfyller lagstadgade krav för tillverkning och kvalitetskontroll av cellprodukter avsedda för klinisk användning. Personalen har specialkompetens inom forskning, klinisk translation och tillverkning av cellterapiprodukter och därtill hörande reglering och myndighetssamarbete.

Cellterapiprodukter

Mesenkymala stromaceller (LY-MSC)

Mesenkymala stromaceller har tillverkats med en nationell tillverkningslicens vid Avancerat cellterapicenter sedan 2013. Under överinseende av den läkare som ansvarar för behandlingen har de använts för individuell behandling av svår graft-versus-host-reaktion och immunologiska problem hos patienter som har fått ett stamcellstransplantat. Uppbyggandet av metoden och produktionsstarten har möjliggjorts genom framgångsrik vetenskaplig forskning om cellterapier och mesenkymala stromaceller.

Transplantatselektioner

I samarbete med Barn- och ungdomssjukhuset (HUS) har tekniker för att modifiera traditionella stamcellstransplantat från blod byggts upp vid Avancerat cellterapicenter (Ryhänen et al. 2017). Modifieringarna har gjort det möjligt att hitta ett lämpligt stamcellstransplantat för svårt sjuka barnpatienter för vilka ett traditionellt stamcellstransplantat från blod inte är tillgängligt.

Odlade autologa keratinocyter

I Avancerat cellterapicenter framställs odlade autologa keratinocyter som isolerats från patientens egen hud och som är avsedda för behandling av svåra brännskador och kroniska sår. Denna kliniskt framställda produkt har utvecklats tillsammans med HUS Brännskadecentrum och Helsingfors universitet.

CAR-T-celler

Avancerat cellterapicenter har solid kompetens inom tillverknings- och kvalitetskontrollmetoder för CAR-T-celler (T-celler med chimär antigenreceptor) som förstör cancerceller. Vid CAR-T-cellterapi modifieras patientens egna T-celler så att T-cellerna bättre kan identifiera och förstöra cancerceller. Målet för Avancerat cellterapicenter är att vara en lokal tillverkare av CAR-T-celler. Jämfört med traditionella CAR-T-cellterapier kan en lokalt producerad produkt administreras färskt och enligt ett snabbare schema till patienten, vilket antas öka cellernas effektivitet.

Avancerat cellterapicenter

Vardagar kl 9–15

0503742706
Anita Laitinen

Chef

Erja Kerkelä

Utvecklingschef