Transfusionsreaktioner, risksituationer och felaktiga blodtransfusioner

Det är viktigt att anmäla biverkningar orsakade av en blodtransfusion och utreda dem, eftersom det kan påverka patientens vård och framtida blodtransfusioner. Samma symtom, såsom feber eller andnöd, kan höra till flera olika rektioner, vars behandling ändå varierar. Därför är det ytterst viktigt att man ställer rätt diagnos på sjukhuset.

Transfusionsreaktioner

Med transfusionsreaktioner avses oväntade reaktioner, d.v.s. biverkningar, som uppkommer i samband med blodtransfusioner. Biverkningen kan bero på blodproduktens kvalitet eller på ett felaktigt tillvägagångssätt. Den också kan vara kopplad till en egenskap hos patienten eller hos en enskild blodprodukt.

Biverkningar relaterade till blodtransfusioner är sällsynta och i huvudsak lindriga, men risken för dessa måste alltid beaktas vid transfusioner av blodprodukter. Att kunna identifiera biverkningarna och agera korrekt i situationer då biverkningar uppkommit främjar patientsäkerheten. Biverkningar orsakade av blodtransfusioner samt allvarliga risksituationer och felaktiga blodtransfusioner ska rapporteras till blodsäkerhetsbyrån så att säkerheten beträffande blodprodukter kan övervakas.

Klassificering av transfusionsreaktioner

Transfusionsreaktioner klassificeras enligt internationella ISBT standarder (International Society of Blood Transfusion):

Lindriga biverkningar är oväntade reaktioner som dock inte orsakar livsfara eller någon ny sjukdom hos patienten eller på annat sätt förlänger behandlingen.

Allvarliga biverkningar är oväntade reaktioner som kan leda till behov av förlängd sjukhusvård, sjukdom, invaliditet eller arbetsoförmåga eller i ytterst sällsynta fall leda till döden eller vara livshotande.

Akuta biverkningar uppkommer under eller inom 24 timmar efter blodtransfusionen.

Fördröjda biverkningar uppkommer i huvudsak inom några veckor, men i sällsynta fall kan de uppkomma först flera år efter blodtransfusionen.

Definitioner, symptom, orsaker och bekräftande undersökningar av biverkningar

Allergiska reaktioner
Andnödreaktioner
Feberreaktioner
Hemolytiska reaktioner
Andra reaktioner

​Felaktig blodtransfusion

Med felaktig blodtransfusion avses en blodtransfusion som inte motsvarar ordinationen för patienten i fråga eller patienten får en produkt som är avsedd för en annan patient. En felaktig blodtransfusion kan leda exempelvis till hemolys, om den felaktiga produkten inte är lämplig för patienten. Felaktiga transfusioner leder dock inte alltid till biverkningar.

Orsaken till en  felaktig blodtransfusion kan exempelvis innebära transfusion av en produkt som har fel blodgrupp, har förvarats fel, är icke‑bestrålad eller vars utgångsdatum passerats. Orsaken är ofta oaktsamhet när produkten kontrolleras eller när patienten identifieras.

Det är fråga om en felaktig blodtransfusion som ska rapporteras till blodsäkerhetsbyrån också om patient A får en blodprodukt som är avsedd för patient B men som har rätt blodgrupp och inte orsakar någon biverkning hos patient A.

I samband med felaktiga blodtransfusioner är det viktigt att säkerställa produkternas spårbarhet.

Allvarlig risksituation

Risksituationer kan vara relaterade till en blodprodukts kvalitet och säkerhet eller till tillvägagångssätten i samband med blodtransfusioner. Allvarliga risksituationer innefattar vilken som helst händelse som inträffat i samband med insamling, testning, hantering, förvaring eller distribution av blod och som skulle ha kunnat:

  • leda till döden eller vara livshotande
  • vara invalidiserande
  • leda till arbetsoförmåga
  • leda till eller förlänga behov av sjukhusvård
  • leda till sjukdom eller förlängd sjukdomstid.

Orsaken till en allvarlig risksituation kan vara exempelvis ett fel som inträffat i samband med provtagning för transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar, laboratoriefel relaterade till de transfusionsmedicinska undersökningarna eller en felaktig ordination av blodtransfusion.

Allvarliga risksituationer relaterade till blodtransfusioner ska rapporteras till blodsäkerhetsbyrån.