Allergiska reaktioner

Lindrig allergisk reaktion

Definition

Symtomen på en lindrig allergisk reaktion uppträder under blodtransfusionen eller inom 4 timmar efter att den slutförts.

Symptom

 • urtikaria
 • klåda
 • lokal svullnad
 • lätt feber < 38 °C
 • lindrig dyspné

Orsaker

Preparatet som getts vid transfusionen innehåller okända faktorer som patienten blivit allergisk mot.

Bekräftande undersökningar

Orsakerna till lindriga reaktioner av allergityp kan inte utredas genom undersökningar.

Kraftig allergisk reaktion eller anafylaxi

Definition

Med anafylaxi avses en akut överkänslighetsreaktion som kan vara livshotande för patienten. Kraftiga reaktioner av anafylaktisk typ uppträder vanligen genast i början av blodtransfusionen.

Symptom

 • bronkobstruktion
 • kraftig dyspné
 • svullnad i svalget
 • blodtrycksfall
 • takykardi
 • sänkt medvetandegrad
 • generaliserad urtikaria
 • angioödem
 • buksmärta
 • illamående

Orsaker

Orsaken till reaktionen kan vara IgA‑antikroppar (S‑IgA‑Ab), vars förekomst är relaterad till brist på immunglobulin A (S‑IgA) i serum. Patientens antikroppar mot IgA reagerar med blodgivarens IgA som finns i blodproduktens plasma. Orsakerna till alla kraftiga reaktioner av allergityp är dock inte kända.

Bekräftande undersökningar

IgA analysen (P IgA eller S IgA) göras först i sjukhusets eget laboratorium, i första hand på ett prov som tagits före blodtransfusionen. Om IgA koncentrationen ligger under metodens detektionsgräns ska ett serumprov på 2 ml, utöver anmälan om biverkning och de vanliga proverna för utredning av biverkningar, skickas till Blodtjänsts blodsäkerhetsbyrå för utredningar av IgA brist.