Feberreaktioner

Feber är den vanligaste biverkningen vid erytrocyt- och trombocyttransfusioner och ett symtom som förekommer i samband med de flesta transfusionsbiverkningarna. Feber som symtom kan vara ett första tecken på en allvarlig biverkning, som hemolys, och därför bör man vara uppmärksam på eventuella andra symtom hos patienten!

Allvarlig feberreaktion / misstanke om transfusionrelaterad sepsis

Definition

Vid en allvarlig feberreaktion stiger patientens kroppstemperatur till ≥ 39 °C eller med ≥ 2 °C från värdet som uppmättes före transfusionen. Symtomen kommer ofta redan under blodtransfusionen eller genast efteråt.

Symptom

 • feber
 • frossa/skakningar
 • huvudvärk
 • illamående
 • takykardi
 • blodtrycksfall
 • chock

Orsaker

Snabbt stigande feber kan vara ett tecken på bakteriell kontamination av blodprodukten och sepsis orsakad av den. Sepsis orsakas oftast av bakterier som funnits på blodgivarens hud. Trombocytprodukter är mer mottagliga för bakterietillväxt än erytrocytprodukter eftersom de förvaras i rumstemperatur.

Bekräftande undersökningar

id misstanke om att blodprodukten är infekterad är det mycket viktigt att änden på slangen tillsluts noga med en propp eller en hård knut, att den förvaras svalt och utan dröjsmål skickas till blodsäkerhetsbyrån för analys tillsammans med proverna som tagits före och efter transfusionen.

På sjukhuset analyseras patientens B‑PVKT, blododling och P‑CRP.

 

Lindrig feberreaktion

Definition

Feber är den vanligaste biverkningen vid erytrocyt- och trombocyttransfusioner och ett symtom som förekommer i samband med de flesta transfusionsbiverkningarna. Vid en lindrig feberreaktion stiger patientens kroppstemperatur över 38 °C och med ≥ 1 °C från värdet som uppmättes före transfusionen. Symtomen kan komma under eller inom 4 timmar efter blodtransfusionen.

Symptom

 • feber
 • frossa/skakningar
 • huvudvärk
 • illamående

Obs! Feber som symtom kan vara ett första tecken på en allvarlig biverkning, som hemolys, och därför bör man vara uppmärksam på eventuella andra symtom hos patienten!

Orsaker

Leukocytantikroppar kan orsaka feberreaktioner. Förekomst av sådana är vanligt hos kvinnor som fött barn och hos patienter som genomgått blodtransfusioner under den tid då blodprodukterna inte var leukocytreducerade. Det går inte alltid att finna någon specifik orsak till en feberreaktion.

Bekräftande undersökningar

Vid lindrig feber i samband med erytrocyttransfusioner upprepas de transfusionsmedicinska laboratorieundersökningarna av de prover som tagits av patienten före och efter blodtransfusionen samt av slangsegmenten som användes vid förenlighetsprövningen på sjukhuset eller vid Blodtjänst.

Obs! I samband med trombocyttransfusioner ska också blodprodukten alltid skickas till Blodtjänst, om patientens kroppstemperatur stigit ≥ 38 °C.