Andnödreaktioner

Akut lungskada (TRALI)

Definition

TRALI (transfusion-related acute lung injury) är en akut lungskada som uppkommer då blodprodukten framkallar en inflammatorisk reaktion som det inte finns någon annan uppenbar orsak till. Symtomen uppträder under eller inom sex timmar efter blodtransfusionen. TRALI är en sällsynt men allvarlig biverkning.

Symptom

  • Plötsligt påkommen svår dyspné och sänkt syrgassaturation
  • Dubbelsidiga infiltrat på lungröntgenbilden
  • Inga kliniska tecken på cirkulationsöverbelastning

Orsaker

Kan orsakas av leukocytantikroppar från blodgivaren, men man har konstaterat att blodprodukter också kan innehålla andra faktorer som orsakar TRALI. Deras mekanismer är ännu inte helt kända.

Bekräftande undersökningar

Patienten får genomgå lungröntgen och vid behov bedöms hjärtats pumpfunktion.

Blodproverna som patienten lämnat före och efter blodtransfusionen samt resterna av blodprodukten skickas till Blodtjänsts blodsäkerhetsbyrå.

 

Dyspné (TAD)

Definition

TAD (transfusion-associated dyspnea) är en biverkning vars huvudsakliga symtom är dyspné som uppträder inom 24 timmar efter blodtransfusionen. Dyspnén kan inte förklaras med de övriga möjliga biverkningarna relaterade till blodtransfusioner och inte heller med patientens övriga tillstånd.

Symptom

  • dyspné

Orsaker

Orsakerna är okända.

Bekräftande undersökningar

De transfusionsmedicinska laboratorieundersökningarna upprepas på sjukhuset eller så skickas blodproverna som patienten lämnat före och efter blodtransfusionen samt slangsegmenten som användes vid förenlighetsprövningen till Blodtjänsts blodsäkerhetsbyrå för analys.

 

Överbelastning av blodomloppet (TACO)

Definition

Transfusionsassocierad överbelastning av blodomloppet (TACO: transfusion-associated circulatory overload) beror på ökad vätskevolym i blodomloppet. Detta leder till lungödem om inte hjärtats pumpförmåga räcker till för att kompensera den ökade belastningen. Symtomen uppträder inom 12 timmar efter blodtransfusionen.

Symptom

1. eller 2. och sammanlagt tre av följande:

  1. Akut eller tilltagande dyspné, takypné och/eller sänkt syrgassaturation.
  2. Tecken på lungödem (kliniska/radiologiska).
  3. Tecken på cirkulationsöverbelastning (t.ex. takykardi, hypertoni, förhöjt tryck i halsvenerna, förstorad hjärtskugga, ödem).
  4. Tecken på vätskeansamling (t.ex. positiv vätskebalans, viktuppgång, gynnsamt svar på behandling med diuretikum).
  5. Ökning av koncentrationen av proBNP i plasma till 1,5 gånger koncentrationen vid utgångsläget.

Orsaker

Om patienten uppnått en hög ålder, är liten till växten eller har övriga sjukdomar kan det påverka risken för TACO. Även en alltför snabb eller alltför riklig blodtransfusion i förhållande till patientens situation kan leda till TACO. TACO är i huvudsak relaterad till erytrocyttransfusioner.

Bekräftande undersökningar

Patienten får genomgå lungröntgen, P-proBNP analyseras och hjärtats pumpfunktion bedöms.

Blodproverna som patienten lämnat före och efter blodtransfusionen samt resterna av blodprodukten skickas till Blodtjänsts blodsäkerhetsbyrå.