Hemolytiska reaktioner

Akut hemolys

Definition

Akut hemolys innebär att erytrocyterna bryts ner på grund av erytrocytantikroppar hos patienten eller i blodprodukten. Symtomen uppträder inom 24 timmar efter att blodtransfusionen slutförts.

Symptom

 • feber
 • frossa
 • dyspné
 • allmän sjukdomskänsla
 • bröst-, buk- eller ryggsmärtor
 • röd eller mörk urin
 • oliguri
 • blodtrycksfall

Orsaker

Orsaken är oftast felaktig blodtransfusion (ABO-fel, eller på annat sätt olämplig transfusion).

Bekräftande undersökningar

Akut hemolys påvisas genom att upprepa de transfusionsmedicinska laboratorieundersökningarna av proverna som tagits på patienten före och efter blodtransfusionen samt av slangsegmenten som användes vid förenlighetsprövningen på sjukhuset eller vid Blodtjänst.

Vid misstanke om hemolys undersöks B-PVKT, P-LD, P-Haptog, P-Krea, P-Bil, P-Bil-Kj, P-Hb, U-Hb, E-Coomb-O och vid misstanke om koagulationsstörningar undersöks P-TT/INR, P-APTT, P-Fibr på sjukhuset.

 

Fördröjd hemolys

Definition

Fördröjd hemolys beror oftast på tidigare bildade erytrocytantikroppar som förekommer i låga halter men som aktiveras genom sekundär immunisering orsakad av transfusionen. Symtomen uppträder 1–28 dygn efter transfusionen av en erytrocytprodukt och är vanligen lindrigare än vid akut hemolys.

Symptom

 • anemisering
 • ikterus
 • feber
 • frossa
 • dyspné
 • allmän sjukdomskänsla
 • bröst-, buk- eller ryggsmärtor
 • röd eller mörk urin
 • oliguri
 • blodtrycksfall

Orsaker

Ny immunisering orsakad av blodtransfusionen eller att antikroppsnivån hos en patient som genomgått tidigare immunisering varit så låg i samband med de serologiska undersökningarna inför transfusionen att den underskridit den detekterbara nivån med den analysmetod som använts, vilket lett till att patienten fått en transfusion med en olämplig blodprodukt.

Bekräftande undersökningar

Fördröjd hemolys påvisas genom att upprepa de transfusionsmedicinska laboratorieundersökningarna av proverna som tagits på patienten före och efter blodtransfusionen samt av slangsegmenten som användes vid förenlighetsprövningen på sjukhuset eller vid Blodtjänst.

Vid misstanke om hemolys undersöks B-PVKT, P-LD, P-Haptog, P-Krea, P-Bil, P-Bil-Kj, P-Hb, U-Hb, E-Coomb-O och vid misstanke om koagulationsstörningar undersöks P-TT/INR, P-APTT, P-Fibr på sjukhuset.

 

Icke-immunologisk hemolys i samband med blodtransfusion

Definition

Uppkomsten av symtomen samt deras svårighetsgrad varierar beroende på orsak, men vanligen uppkommer akuta symtom.

Symptom

 • anemisering
 • ikterus
 • feber
 • frossa
 • dyspné
 • allmän sjukdomskänsla
 • bröst-, buk- eller ryggsmärtor
 • röd eller mörk urin
 • oliguri
 • blodtryckssänkning

Orsaker

 • Transfusion av en blodprodukt som kontaminerats, lagrats fel eller vars utgångsdatum passerats.
 • En hypoton lösning har infunderats genom samma kanyl.

Bekräftande undersökningar

Hemolys som har serologiska orsaker utesluts genom att upprepa de transfusionsmedicinska laboratorieundersökningarna (se avsnittet Akut hemolys).

Förhållandena i samband med blodtransfusionen utreds (infusionsvätskor, värmare och annan utrustning som använts).

Förvaringsförhållandena och utgångsdatumet på blodprodukten som transfunderats kontrolleras. Vid misstanke om avvikelser i produktens kvalitet ska produkten/resterna av den skickas via blodcentralen till Blodtjänst för analys.

Vid misstanke om hemolys undersöks B-PVKT, P-LD, P-Haptog, P-Krea, P-Bil, P-Bil-Kj, P-Hb, U-Hb, E-Coomb-O och vid misstanke om koagulationsstörningar undersöks P-TT/INR, P-APTT, P-Fibr på sjukhuset.

 

Fördröjd serologisk reaktion

Definition

Alloimmunisering, som innebär att erytrocytantikroppar som är väsentliga vid blodtransfusioner konstateras efter transfusionen, men förekomst av hemolys hos patienten kan inte påvisas kliniskt eller genom laboratorieundersökningar.

Symptom

Inga kliniska symtom.

Orsaker

Immunreaktion som orsakats av exponering för främmande erytrocytantigener.

Bekräftande undersökningar

Transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar samt blodtransfusioner och andra immunologiska händelser (vävnads-/organtransplantationer, graviditeter, missfall) i anamnesen, uteslutande av hemolys.