Veripalvelun Biopankin tietosuojaseloste

Veripalvelun Biopankin rekisteri on Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun ylläpitämä
henkilörekisteri. Veripalvelu noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuoja- ja muuta lainsäädäntöä ja huolehtii siitä, että henkilötietojen tietoturva on asianmukaisella tasolla. Tässä selosteessa kerromme tarkemmin, kuinka Veripalvelu käsittelee henkilötietojasi Veripalvelun Biopankissa.

Miksi tietojani kerätään?

Tietojasi kerätään Veripalvelun biopankkiin yhdistettynä sinusta kerättyihin näytteisiin terveyteen ja sairauteen sekä verenluovutustoimintaan liittyvää tutkimusta ja tuotekehitystä varten.

Biopankkitoiminta on pitkän tähtäimen työtä, jonka tarkoituksena on terveyden edistäminen sairauksia ennalta ehkäisevien ja tautimekanismeja tunnistavien tutkimuksien avulla sekä sairauksien hoidon ja diagnostiikan kehittäminen.

Biopankki käsittelee näytteenantajan henkilötietoja biopankkilaissa (688/2012) säädettyjä tehtäviä varten. Biopankkilain tarkoituksena on tukea ihmisperäisiä näytteitä sisältävää tutkimusta ja turvata rekisteröidyn oikeudet. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen laillinen käsittelyperuste biopankissa on yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen. Yleisen edun tehtävä, jota käsittelyllä tavoitellaan, on biopankkilain mukaisen tieteellisen tutkimuksen mahdollistaminen. Biopankissa käsitellään erityisiä henkilötietoryhmiä, kuten terveys- ja genomitietoa. Biopankissa henkilötietoja käsitellään yleisen tietosuojaasetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 9 artiklan 2 kohdan i alakohdan nojalla.

Veripalvelun biopankki kerää näytteitä ja tietoja vain henkilöiltä, jotka ovat antaneet kirjallisen biopankkisuostumuksen tai suostumuksen ja -hyväksynnän. 1.1.2024 alkaen biopankkilain muuttuessa tarvitaan henkilön suostumus näytteiden keräämiseen ja näytteen sekä näytteeseen liittyvien tietojen käsittelyyn, sekä hyväksyntä henkilöön ja hänen terveydentilaansa liittyvien tietojen näytteeseen liittämiselle sekä luovuttamiselle biopankkitutkimukseen. Aikaisemmin biopankkisuostumuksen antaneen henkilön ei tarvitse tehdä mitään, aikaisemmin annettu biopankkisuostumus pysyy voimassa myös 1.1.2024 jälkeen.

Mitä tietoja minusta kerätään?

 • nimi, henkilötunnus, yhteystiedot,
 • biopankkisuostumuksen tai suostumuksen ja hyväksynnän antamisen ajankohta,
 • biopankkisuostumus- tai suostumus ja hyväksyntälomakkeessa määritellyt luvat (lupa
  mahdollisista sattumalöydöksistä ilmoittamiseen, lupa yhteydenottoihin mahdollisia muita
  näytepyyntöjä varten),
 • biopankille antamasi terveystiedot (biopankkinäytteen antamisen yhteydessä täytetyn
  lisätietolomakkeen tiedot),
 • verenluovutuksen tapahtuma- ja historiatiedot, veriryhmä ja veren sopivuuteen liittyvät tiedot
 • biopankkiin tallennettujen näytteiden laatu ja määrä, näytteenottojen ajankohdat ja -paikat
 • tiedot tutkimushankkeista, joihin näytteitä ja tietoja on luovutettu; luovutettujen näytteiden ja
  tietojen laatu ja määrä, sekä
 • tutkimushankkeilta biopankkiin palautuva tieto tutkimustuloksista.

Mistä tiedot ovat peräisin?

Biopankin rekistereihin tallennetaan tiedot, jotka olet antanut rekisteröityessäsi biopankkiin eli allekirjoittaessasi Veripalvelun biopankkisuostumus- tai biopankkisuostumus- ja hyväksyntälomakkeen. Jos täytät biopankin lisätietolomakkeen, myös siinä olevat tiedot tallentuvat rekisteriin. Biopankkiin talletetaan myös verenluovutuksen yhteydessä kerättäviä tietoja. Lisäksi biopankkitutkimusten yhteydessä näytteistäsi analysoitu tieto palautuu biopankkiin.

Veripalvelun Biopankin aineistoja hyödyntävää tutkimusta varten voi olla tapauskohtaisesti tarpeen liittää antamaasi näytteeseen muuta rekisteritietoa, kuten rekisteröidyn terveydentilaa, sairauden hoitamista tai tutkimista koskevia tietoja. Näitä tietoja voidaan pyytää potilasrekistereistä, valtakunnallisista sosiaali- ja terveydenhuollon rekistereistä, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lakisääteisistä rekistereistä (esim. hoitoilmoitusrekisteri, syöpärekisteri), Tilastokeskuksen kuolinsyyrekisteristä tai Kansaneläkelaitoksen rekistereistä (esim. lääkkeiden erityiskorvausrekisteri), sekä muista biopankeista. Veripalvelun biopankki ei talleta tai säilytä näitä tietoja, vaan tiedot ovat tutkimuksen käytettävissä tutkimuksessa määritellyn ajan, jonka jälkeen ne hävitetään tutkimusrekisteristä.

Mihin tietojani käytetään?

Biopankin rekistereissä olevaa aineistoa voidaan siirtää tai luovuttaa biopankkitutkimuksen käyttöön. Tutkija tekee biopankille hakemuksen, jossa kuvataan tutkimuksen tarkoitus sekä näytteiden ja tietojen käyttö. Veripalvelun lääketieteellinen arviointiryhmä ja biopankin johtaja arvioivat hakemukset ja aineistoa luovutetaan vain, jos hakemus osoittaa, että luovutuksen saajalla on biopankkilain mukainen oikeus käsitellä tietoja ja hän täyttää muut lain ja Veripalvelun Biopankin vaatimat toiminnan edellytykset. Biopankki luovuttaa näytteitä ja niihin liittyviä tietoja ainoastaan Veripalvelun toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaisiin tarkasti arvioituihin biopankkitutkimuksiin näytteenantajan yksityisyydensuojan turvaten.

Luovutuksen saajia ovat kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen, sairaaloiden ja tutkimuslaitosten tutkijat sekä terveysalan yritykset (esim. lääketeollisuus, diagnostiikka- ja analyysilaboratoriot), jotka käyttävät aineistoa tutkimukseen. Myös Veripalvelun omat tutkimusryhmät tutkijat ovat luovutuksen saajia tehdessään tutkimusta biopankkinäytteillä. Tutkimusta tai tuotekehitystä voidaan tehdä yhteistyössä Veripalvelun kanssa tai aineiston käyttöoikeuksia voidaan luovuttaa itsenäisille tutkimusryhmille.

Tutkimushankkeille tiedot siirretään ja luovutetaan ilman henkilön yksilöiviä tunnistetietoja eli koodattuna (pseudonymisoituina). Erityistapauksissa tietoa voidaan luovuttaa tunnisteellisena esimerkiksi toiselle rekisterinpitäjälle tietojen yhdistämistä varten. Tällaisessakin tapauksessa tietojen yhdistämisen jälkeen suorat tunnistetiedot poistetaan ennen näytteiden ja tietojen luovuttamista tutkimuskäyttöön. Tutkimukseen luovutettaessa aineistot rajataan vain niihin tietoihin, jotka ovat tutkimuksen toteuttamisen kannalta välttämättömiä.

Ennen aineiston siirtoa tai luovuttamista Veripalvelu tekee luovutuksensaajan kanssa sopimuksen, jossa sovitaan näytteiden ja tietojen käytöstä tutkimuksessa, käyttöajasta, edelleen luovutusrajoituksista ja takaisinpalautusvelvollisuudesta. Alihankkijoita käytettäessä heiltä edellytetään riittäviä teknisiä ja organisatorisia suojatoimia henkilötietojen suojaamiseksi.

Päätyykö tietojani EU:n ulkopuolelle?

Veripalvelun Biopankissa olevia näytteitä ja tietoja voidaan siirtää tai luovuttaa tutkimusta ja tuotekehitystä varten myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle asianmukaisia suojatoimia noudattaen. Siirtoperuste ja suojatoimet arvioidaan tapauskohtaisesti riippuen näytteenantajan antamasta suostumuksesta ja tietojen vastaanottajasta. Näissäkin tapauksissa tieto näytteen ja tietojen antajan henkilöllisyydestä jää vain biopankin tietoon.

Kaikissa tapauksissa Veripalvelu tekee vastaanottajan kanssa sopimuksen, jossa sovitaan näytteiden ja tietojen käyttötarkoituksesta tutkimukseen, käyttöajasta, edelleen luovutusrajoituksista ja takaisinpalautusvelvollisuudesta.

Miten tietojani suojataan?

Veripalvelun työntekijöitä koskee salassapitovelvollisuus. Biopankin rekistereihin pääsy on rajattu käyttäjätunnuksin ja vain rekisteritietoja työtehtävissään tarvitseville. Rekisterinäkymiä sekä tietojen lisäystä, muokkausta ja poistoa rajataan käyttöoikeuksin. Rekisterin käytöstä jää lokitieto. Henkilötietoja sisältävät paperidokumentit säilytetään Veripalvelussa lukituissa kulkuvalvotuissa tiloissa sekä lukituissa kaapeissa.

Tehdäänkö tietojeni perusteella profilointia tai automaattista päätöksentekoa?

Ei.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Tietojasi säilytetään biopankissa toistaiseksi, säilytyksen tarpeellisuus arvioidaan kuitenkin vähintään 10 vuoden välein.

Miten voin tarkistaa tietoni ja korjata virheelliset tiedot?

Sinulla on oikeus saada tietää, minne tietojasi ja näytteitäsi on Veripalvelun Biopankista siirretty tai luovutettu ja mistä rekistereistä tai tutkimuksista tietoja on saatu. Voit tarkistaa sinusta kerätyt tiedot täyttämällä, tulostamalla ja allekirjoittamalla Veripalvelun verkkosivuilta löytyvän tietopyyntölomakkeen ja toimittamalla sen Veripalveluun postitse tai henkilökohtaisesti. Veripalvelu toimittaa rekisterissä olevat tietosi sinulle postitse.

Virheellisiä tietoja voit pyytää oikaisemaan kirjallisesti Veripalvelun verkkosivuilta löytyvällä oikaisupyyntölomakkeella. Yhteystietoja voit pyytää oikaistavaksi myös puhelimitse.

Voinko pyytää tietojeni poistoa tai kieltää niiden käyttämisen?

Voit perua biopankille antamasi biopankkisuostumuksen ennen näytteen antamista tai viimeistään ennen näytteen ja siihen liittyvien tietojen luovuttamista biopankkiin. Voit myös vastustaa näytteidesi ja tietojesi käyttöä biopankissa jatkossa (tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukainen vastustamisoikeuden käyttäminen), jolloin biopankki ei saa enää käyttää eikä luovuttaa näytettä tai siihen liittyvää tietoa uusiin hankkeisiin. Biopankki ei saa enää vastustamisoikeuden käyttämisen jälkeen käsitellä henkilötietoja. Tutkimushankkeille, joihin näytteitä tai tietoja on luovutettu, ilmoitetaan vastustamisoikeuden käytöstä.

Perumisen ja/tai vastustamisoikeuden käyttämisen jälkeen kaikki sinua koskevat tiedot ja näytteet poistetaan biopankin rekistereistä, lukuun ottamatta tietoa perumisesta/vastustamisoikeuden käyttämisestä. Sinulle lähetetään vahvistus tietojen poistamisesta.

Huomioithan, että tämän tehtyäsi et voi enää tehdä tietopyyntöä biopankkiin, koska mitään tietoja ei lähtökohtaisesti säilytetä. Et siis voi esimerkiksi enää vastustamisoikeuden käyttämisen jälkeen tiedustella, mihin tutkimuksiin näytteitäsi ja tietojasi on käytetty tai saada tutkimustuloksia.

Veripalvelun biopankin suostumuksen peruminen ja/tai vastustamisoikeuden käyttö koskevat vain Veripalvelun biopankkia. Vastustamisoikeuden käyttäminen ei voi olla osittaista vaan koskee kaikkia biopankissa olevia näytteitäsi ja tietojasi.

Voinko valittaa viranomaiselle?

Jos koet, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu lakia, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle.

Rekisterin vastuuhenkilö ja yhteystiedot

Kimmo Pitkänen, päällikkö, Veripalvelun biopankista vastaava henkilö
Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Härkälenkki 13
01730 Vantaa

p. 044 434 4398
biopankki@veripalvelu.fi

Veripalvelun biopankin tietosuojavastaavaan saat yhteyden sähköpostitse: tietosuojavastaava@veripalvelu.fi

Päivitetty 1.3.2024