Veripalvelun Biopankin tietosuojaseloste

Veripalvelun Biopankin rekisteri on Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun ylläpitämä henkilörekisteri. Veripalvelu noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuoja- ja muuta lainsäädäntöä ja huolehtii siitä, että henkilötietojen tietoturva on asianmukaisella tasolla. Tässä selosteessa kerromme tarkemmin, kuinka Veripalvelu käsittelee henkilötietojasi Veripalvelun Biopankissa.

Miksi tietojani kerätään?

Tietojasi kerätään Veripalvelun biopankkiin yhdessä sinusta kerättyjen näytteiden kanssa lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Biopankkitoiminta on pitkän tähtäimen työtä, jonka tarkoituksena on terveyden edistäminen sairauksia ennalta ehkäisevien ja tautimekanismeja tunnistavien tutkimuksien avulla sekä sairauksien hoidon ja diagnostiikan kehittäminen. Biopankki käsittelee näytteenantajan henkilötietoja biopankkilaissa (688/2012) säädettyjä tehtäviä varten. Biopankkilain tarkoituksena on tukea ihmisperäisiä näytteitä sisältävää tutkimusta ja turvata rekisteröidyn oikeudet. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen laillinen käsittelyperuste on yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen. Yleisen edun tehtävä, jota käsittelyllä tavoitellaan, on biopankkilain mukaisen tieteellisen tutkimuksen mahdollistaminen. Veripalvelun biopankki kerää näytteitä ja tietoja vain henkilöiltä, jotka ovat antaneet kirjallisen biopankkisuostumuksen.

Mitä tietoja minusta kerätään?

  • nimi, henkilötunnus, yhteystiedot,
  • biopankkisuostumuksen antamisen ajankohta,
  • biopankkisuostumuksessa määritellyt luvat (lupa mahdollisista sattumalöydöksistä ilmoittamiseen, lupa yhteydenottoihin mahdollisia muita näytepyyntöjä varten),
  • biopankille antamasi terveystiedot (biopankkisuostumuksen yhteydessä täytetyn lisätietolomakkeen tiedot),
  • verenluovutuksen tapahtuma- ja historiatiedot, veriryhmä ja veren sopivuuteen liittyvät tiedot,
  • biopankkiin tallennettujen näytteiden laatu ja määrä, näytteenottojen ajankohdat ja -paikat,
  • tiedot tutkimushankkeista, joihin näytteitä ja tietoja on luovutettu; luovutettujen näytteiden ja tietojen laatu ja määrä,
  • tutkimushankkeilta biopankkiin palautuva tieto tuloksista.

Mistä tiedot ovat peräisin?

Biopankin rekistereihin tallennetaan tiedot, jotka olet antanut rekisteröityessäsi biopankkiin eli allekirjoittaessasi Veripalvelun biopankin suostumuslomakkeen. Jos täytät biopankin lisätietolomakkeen, myös siinä olevat tiedot tallentuvat rekisteriin. Verenluovutuksen yhteydessä kerättäviä tietoja tallennetaan myös biopankkiin. Lisäksi biopankkitutkimusten yhteydessä näytteistäsi analysoitu tieto palautuu biopankkiin.

Veripalvelun Biopankin aineistoja hyödyntävää tutkimusta varten voi olla tapauskohtaisesti tarpeen liittää rekisteröidyn terveydentilaa, sairauden hoitamista tai tutkimista koskevia tietoja potilasrekistereistä, valtakunnallisista sosiaali- ja terveydenhuollon rekistereistä, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lakisääteisistä rekistereistä (esim. hoitoilmoitusrekisteri, syöpärekisteri), Tilastokeskuksen kuolinsyyrekisteristä tai Kansaneläkelaitoksen rekistereistä (esim. lääkkeiden erityiskorvausrekisteri), sekä tietoja muista biopankeista. Veripalvelun biopankki ei säilytä näitä tietoja, vaan tiedot ovat tutkimuksen käytettävissä tutkimuksessa määritellyn ajan, jonka jälkeen ne hävitetään tutkimusrekisteristä.

Mihin tietojani käytetään?

Biopankin rekistereissä olevaa aineistoa voidaan siirtää tai luovuttaa biopankkitutkimuksen käyttöön. Tutkija tekee biopankille hakemuksen, jossa tutkimuksen tarkoitus sekä näytteiden ja tietojen käyttö kuvataan. Veripalvelun lääketieteellinen arviointiryhmä ja biopankin johtaja arvioivat hakemukset, ja aineistoa luovutetaan vain, jos hakemus osoittaa, että luovutuksen saajalla on biopankkilain mukainen oikeus käsitellä tietoja ja hän täyttää muut lain ja Veripalvelun Biopankin vaatimat toiminnan edellytykset. Luovutuksen saajia ovat kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen, sairaaloiden ja tutkimuslaitosten tutkijat sekä terveysalan yritykset (esim. lääketeollisuus, diagnostiikka- ja analyysilaboratoriot), jotka käyttävät aineistoa tutkimukseen. Myös Veripalvelun omat tutkimusryhmät tutkijat ovat luovutuksen saajia tehdessään tutkimusta biopankkinäytteillä. Tutkimusta tai tuotekehitystä voidaan tehdä yhteistyössä Veripalvelun kanssa tai aineiston käyttöoikeuksia voidaan luovuttaa itsenäisille tutkimusryhmille.

Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen tutkimushankkeille tapahtuu ilman henkilön yksilöiviä tunnistetietoja eli koodattuna (pseudonymisoituina). Ainoastaan erityistapauksissa tietoa voidaan luovuttaa henkilötunnuksen kanssa, esimerkiksi toiselle rekisterinpitäjälle tietojen yhdistämistä varten. Tällaisessakin tapauksessa tietojen yhdistämisen jälkeen suorat tunnistetiedot poistetaan ennen näytteiden ja tietojen luovuttamista tutkimuskäyttöön. Luovutettaessa aineistot rajataan vain niihin tietoihin, jotka ovat tutkimuksen toteuttamisen kannalta välttämättömiä.

Ennen aineiston siirtoa tai luovuttamista Veripalvelu tekee luovutuksensaajan kanssa sopimuksen, jossa sovitaan näytteiden ja tietojen käytöstä tutkimuksessa, käyttöajasta, edelleen luovutusrajoituksista ja takaisinpalautusvelvollisuudesta. Alihankkijoita käytettäessä heiltä edellytetään riittäviä teknisiä ja organisatorisia suojatoimia henkilötietojen suojaamiseksi.

Pyynnöstäsi sinulle kerrotaan, minne tietojasi ja näytteitäsi on Veripalvelun Biopankista siirretty tai luovutettu ja mistä rekistereistä tai tutkimuksista tietoja on saatu.

Päätyykö tietojani EU:n ulkopuolelle?

Veripalvelun Biopankissa olevia näytteitä ja tietoja voidaan siirtää tai luovuttaa tutkimusta ja tuotekehitystä varten myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle asianmukaisia suojatoimia noudattaen. Siirtoperuste ja suojatoimet arvioidaan tapauskohtaisesti riippuen näytteenantajan antamasta suostumuksesta ja tietojen vastaanottajasta. Näissäkin tapauksissa tieto näytteen ja tietojen antajan henkilöllisyydestä jää vain biopankin tietoon.

Kaikissa tapauksissa Veripalvelu tekee vastaanottajan kanssa sopimuksen, jossa sovitaan näytteiden ja tietojen käyttötarkoituksesta tutkimukseen, käyttöajasta, edelleen luovutusrajoituksista ja takaisinpalautusvelvollisuudesta.

Miten tietojani suojataan?

Veripalvelun työntekijöitä koskee salassapitovelvollisuus. Rekistereihin pääsy on rajattu käyttäjätunnuksin ja vain rekisteritietoja työtehtävissään tarvitseville. Rekisterinäkymiä sekä tietojen lisäystä, muokkausta ja poistoa rajataan käyttöoikeuksin. Rekisterin käytöstä jää loki-tieto. Tietoja sisältävät paperidokumentit säilytetään Veripalvelussa lukituissa kulkuvalvotuissa tiloissa sekä lukituissa kaapeissa.

Näytteitä ja tietoja luovutetaan vain tutkimushankkeille, jotka Veripalvelun biopankki toteaa arvioinnissaan eettisesti hyväksyttäviksi ja luotettaviksi. Näytteet ja tiedot luovutetaan tutkimushankkeille koodattuina siten, että tieto näytteen ja tietojen antajan henkilötunnisteista jää vain biopankin tietoon.

Tehdäänkö tietojeni perusteella profilointia tai automaattista päätöksentekoa?

Ei.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Tietojasi säilytetään biopankissa toistaiseksi, säilytyksen tarpeellisuus arvioidaan kuitenkin säännöllisesti.

Miten voin tarkistaa tietoni ja korjata virheelliset tiedot?

Voit tarkistaa sinusta kerätyt tiedot täyttämällä, tulostamalla ja allekirjoittamalla Veripalvelun verkkosivuilta löytyvän tietopyyntölomakkeen ja toimittamalla sen Veripalveluun postitse tai henkilökohtaisesti. Veripalvelu toimittaa rekisterissä olevat tietosi sinulle postitse.

Virheellisiä tietoja voit pyytää oikaisemaan kirjallisesti Veripalvelun verkkosivuilta löytyvällä oikaisupyyntölomakkeella. Yhteystietoja voit pyytää oikaistavaksi myös puhelimitse.

Voinko pyytää tietojeni poistoa tai kieltää niiden käyttämisen?

Kyllä, voit aina perua biopankille antamasi suostumuksen.

Jos biopankkiin tallennettuja aineistojasi ei ole vielä luovutettu yhdellekään tutkimushankkeelle, tietosi voidaan pyynnöstäsi poistaa biopankin rekistereistä. Siinä tapauksessa, että aineistojasi on jo luovutettu jollekin tutkimushankkeelle, tietojasi ei voida poistaa kokonaan, vaan tieto alkuperäisestä suostumuksestasi on säilytettävä yhdessä suostumuksen peruutuksen kanssa. Esimerkiksi tutkimustulosten oikeellisuuden osoittamiseksi saattaa joskus olla välttämätöntä säilyttää tutkimuksessa käytettyä aineistoa. Biopankkisuostumuksen peruutuksen jälkeen näytteitäsi ja tietojasi ei kuitenkaan enää luovuteta uusiin tutkimushankkeisiin.

Jos haluat pyytää tietojesi poistoa, täytä (i) Tietojen oikaisupyyntölomake sekä (ii) Biopankkisuostumuksen peruutuslomake, allekirjoita lomakkeet ja toimita ne Veripalvelun biopankkiin.

Voinko valittaa viranomaiselle?

Jos koet, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu lakia, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle.

Rekisterin vastuuhenkilö ja yhteystiedot

Kimmo Pitkänen, päällikkö, Veripalvelun biopankista vastaava henkilö

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu

Härkälenkki 13

01730 Vantaa

p. 044 434 4398

biopankki@veripalvelu.fi

 

Päivitetty 31.5.2023