Potilasrekisterin (verensiirron haittatapahtumat) tietosuojaseloste

Potilasrekisteri on Veripalvelun ylläpitämä henkilörekisteri.

Miksi tietojani kerätään?

Rekisteriä ylläpidetään veripalvelulain (197/2005) ja STM:n asetuksen (258/2006) toteuttamiseksi. Rekisteriä käytetään verensiirtoihin liittyvien haittavaikutusten, verensiirtovirheiden ja vaaratilanteiden rekisteröintiin (haittatapahtuma).

Mitä tietoja minusta kerätään?

Tietoja kerätään rekisteriin vain siinä laajuudessa, kuin verensiirron haittavaikutuksen tai verensiirtovirheiden selvittäminen edellyttää.

Kerättäviä tietoja ovat:

  • Henkilötiedot (nimi, syntymäaika, henkilötunnus), joita tarvitaan potilaan yksilöimistä ja tutkimusten suorittamista varten.
  • Haittatapahtuman selvityksen kannalta välttämättömät terveys- ja tapahtumatiedot sekä arvio haittavaikutuksen tyypistä ja aiheuttajasta.
  • Laboratoriotutkimusten ja tutkimusvastausten analysoinnin yhteydessä tuotetut tutkimustulokset ja lausunnot.

Mistä tiedot ovat peräisin?

Rekisterin potilashallinnolliset tiedot ja osa laboratoriotutkimustiedoista saadaan ilmoituksen tehneeltä terveydenhuollon toimintayksiköltä laboratoriotutkimuslähetteellä ja hoitavan lääkärin kanssa käydyistä keskusteluista.

Laboratoriotutkimustuloksia ja lausuntoja koskevat tiedot tuotetaan Veripalvelussa tai Veripalvelun sopimuslaboratorioissa.

Mihin tietojani käytetään?

Tietoja käytetään verensiirron yhteydessä ilmenneen haittatapahtuman selvittelyyn ja rekisteröintiin.

Annetaanko tietojani Veripalvelun ulkopuolelle? Miksi ja minne?

Veripalvelu luovuttaa haittatapahtuman selvittelyyn liittyviä laboratoriotutkimustuloksia ja lausuntoja potilasta hoitavalle, tutkimuspyynnön tehneelle terveydenhuollon toimintayksikölle. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman potilaan suostumusta.

Vakavasta verensiirron haittavaikutuksesta ja vaaratilanteesta annetaan tietoja ja tehdään ilmoitus valvoville viranomaisille lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti.

Päätyykö tietojani EU:n ulkopuolelle?

Ei.

Miten tietojani suojataan?

Tietoja käsittelevät Veripalvelussa vain ne henkilöt, jotka työtehtäviensä puolesta niitä tarvitsevat. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus. Sähköiseen rekisteriin pääsy on rajattu käyttäjätunnuksin. Rekisterinäkymiä sekä tietojen lisäystä, muokkausta ja poistoa rajataan käyttöoikeuksin. Paperisia tietoaineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joissa on kulunvalvonta.

Tehdäänkö tietojeni perusteella profilointia tai automaattista päätöksentekoa?

Ei.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Verivalmisteiden haittatapahtumien selvittelyyn liittyviä tietoja säilytetään 15 vuotta.

Miten voin tarkistaa tietoni ja korjata virheelliset tiedot?

Täytä, tulosta ja allekirjoita Veripalvelun verkkosivuilta löytyvä tietopyyntölomake ja toimita se Veripalveluun postitse tai henkilökohtaisesti. Veripalvelu toimittaa rekisterissä olevat tietosi sinulle postitse.

Virheellisiä tietoja voit pyytää oikaisemaan kirjallisesti Veripalvelun verkkosivuilta löytyvällä oikaisupyyntölomakkeella.

Voinko pyytää tietojeni poistoa tai kieltää niiden käyttämisen?

Verivalmisteiden haittatapahtuman selvittelyyn liittyvien tietojen poistaminen tai käytön kieltäminen ei ole lain mukaan mahdollista, ks. kohta ”Kuinka kauan tietojani säilytetään?”.

Voinko valittaa viranomaiselle?

Jos koet, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu lakia, voit tehdä valituksen valvonta-viranomaiselle.

Yhteystiedot

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu

Härkälenkki 13

01730 Vantaa

p. 029 300 1010

Rekisterin vastuuhenkilö

Jaana Mättö, jaana.matto(at)veripalvelu.fi