Tutkimusohjekirja

​Voit hakea luettelosta Veripalvelu®-tutkimuksia nimellä, lyhenteellä, tutkimusnumerolla tai tutkimusryhmällä.

FINAS-akkreditointipalvelu on akkreditoinut pääosan veriryhmä-, kudossopeutuvuus- ja infektiotutkimuksista (Testauslaboratorio T119, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, SFS-EN ISO 15189:2013). Kudossopeutuvuustutkimukset on akkreditoinut myös European Federation for Immunogenetics (EFI). Tutkimusten akkreditointistatus ilmenee kunkin tutkimuksen sivulla esitetystä akkreditointitunnuksesta.

B -Verensiirron haittavaikutusten tutkimus

Tutkimuksen lyhenne
*

Tutkimusnumero KL
*

Tutkimusnumero SPRV
*

Näytteet
Ennen verivalmisteen siirtoa potilaasta otettu sopivuuskoe- tai muu verinäyte. Verensiirron jälkeen potilaasta otettu 2 x 7 ml EDTA-verta. Siirrettyjen punasoluvalmisteiden sopivuuskoeletkun jaokkeet, jotka on merkitty valmisteen yksikkönumerolla tai verivalmistepussien jäänteet.

Lähete
Ilmoitus verivalmisteen siirron aiheuttamasta vakavasta haittavaikutuksesta ja väärän verivalmisteen siirrosta

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Verensiirron haittavaikutusta epäiltäessä hoito-osastolta tulee olla yhteydessä oman sairaalan verikeskukseen. Hoito-osastolla täytetään haittavaikutusilmoitus, joka toimitetaan hyvin suljettujen valmistepussien jäänteiden kanssa verikeskukseen. Verikeskus huolehtii tarvittavista näytteistä ja niiden lähettämisestä Veripalveluun. Ennen lähettämistä pussien jäänteitä tulee säilyttää jääkaapissa. Kontaminaatioepäilyissä näytteet ja vajaat tai tyhjät veripussit siirtolaitteineen lähetetään Veripalveluun +4°C:ssa.

Huomautus
Haittavaikutustutkimusten valmistumiseen saattaa kulua useampia viikkoja. Jos on syytä olettaa, että potilas tarvitsee verta kiireellisesti tai lähipäivinä, tästä tulee ilmoittaa erikseen.

Lisätietoja
Veriturvatoimisto p. 029 300 1100 (päivystysaika 029 300 1001).

Johdanto
Veripalvelulain mukaan vakavat verensiirron haittavaikutukset ilmoitetaan viranomaiselle. Vakavien haittavaikutusten tutkiminen ja arvioiminen sekä viranomaisilmoitukset on keskitetty Veripalvelun veriturvatoimistoon. Lievät haittavaikutukset kuten urtikaria tai lievä lämmönnousu voidaan tilastoida oma sairaalan verikeskukseen. Vakavalla haittavaikutuksella tarkoitetaan reaktiota, joka on johtanut kuolemaan tai hengen vaarantumiseen, sairaalahoitoon tai sen pitkittymiseen, sairastumiseen tai olemassa olevan sairauden pitkittymiseen. Vakava vaaratilanne on tapahtuma, joka toteutuessaan olisi todennäköisesti johtanut vakavaan haittaan. Kaikki muut verensiirron aikana ilmaantuneet oireet ja reaktiot luokitellaan lieviksi verensiirtoreaktioiksi.

Indikaatio
Verensiirron aikana tai sen jälkeen havaitut oireet, jotka saattavat johtua verivalmisteen siirrosta.

Tutkimukset
Tarvittavat tutkimukset arvioidaan veriturvatoimistossa. Kyseeseen tulevat mm. veren sopivuustutkimukset, valmisteen infektioselvittelyt sekä luovuttajan vasta-ainetutkimukset. Tarvittavien tutkimusten arviointia varten sairaalasta saatetaan pyytää lisätietoja haittatapahtumasta.

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi päivitetty
27.3.2023 16:36

S -IgA-puutostutkimus

Tutkimuksen lyhenne
S-IgA-puut

Tutkimusnumero KL
*

Tutkimusnumero SPRV
3770

Tutkimukseen kuuluu
S -Immunoglobuliini A, EIA (SPRV 3771, S-IgA-EIA). Tutkimus tehdään näytteistä, joiden lähetteessä ilmoitettu, paikallisesti todettu IgA-pitoisuus on alle menetelmän toteamisrajan.

S -Immunoglobuliini A, vasta-aineet (SPRV 5138, KL 3049, S -IgAAb). Tutkimus tehdään vain, jos IgA-pitoisuus tutkimuksessa SPRV 3771 on alle menetelmän toteamisrajan. Veripalvelu arvioi jatkotutkimustarpeen.

Vain tehdyt tutkimukset laskutetaan.

Näyte
2 ml seerumia.

Lähete
IgA-puutostutkimus-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Huomautuksia
IgA-pitoisuus (P -IgA tai S -IgA) tulee aina tutkia ensin paikallisesti. Ainoastaan näytteet, joiden lähetteessä ilmoitettu, sairaalassa todettu IgA-pitoisuus on alle menetelmän toteamisrajan, lähetetään IgA-puutostutkimukseen.

Myös vaikeissa allergisissa tai anafylaktisissa verensiirtoreaktioissa IgA-pitoisuus on määritettävä ensin paikallisesti ennen verensiirtoa otetusta näytteestä. Jos tehdyssä tutkimuksessa todetaan IgA:ta, sulkee se pois anti-IgA-vasta-aineisiin liittyvän verensiirtoreaktion, eikä IgA-puutostutkimusta tarvita. Jos IgA-pitoisuus on alle menetelmän toteamisrajan, toimitetaan haittavaikutusilmoituksen ja tavanomaisten haittavaikutusnäytteiden lisäksi 2 ml seeruminäyte IgA-puutostutkimuksia varten Veripalvelun veriturvatoimistoon. Haittavaikutustutkimukset ovat hoitoyksikölle maksuttomia, eikä IgA-puutostutkimusta tarvitse tilata erikseen.

Lisätietoa verensiirtoreaktioihin liittyvistä tutkimuksista löytyy täältä.

Tiedustelut
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Haittavaikutusnäytteisiin liittyvissä kysymyksissä yhteys Veripalvelun veriturvatoimistoon p. 029 300 1100.

Johdanto
Selektiivinen immunoglobuliini A:n (IgA) puutos on yleisin primaarinen immunoglobuliinipuutos. Sen esiintyvyys suomalaisilla on 1:400. IgA-puutoksessa seerumin IgA-pitoisuus on alle herkän määritysmenetelmän toteamisrajan. Noin viidesosa henkilöistä, joilla on IgA-puutos, muodostaa vasta-aineita IgA:ta kohtaan (anti-IgA). Nämä vasta-aineet, etenkin jos pitoisuus on suuri, voivat aiheuttaa anafylaktisen reaktion verensiirtojen ja immunoglobuliinihoitojen yhteydessä. Oman kokemuksemme ja kirjallisuuden mukaan henkilöiden, joiden seeruminäytteessä todetaan vähäinenkin määrä IgA:ta, ei ole todettu muodostavan anti-IgA-vasta-aineita. Tästä syystä anti-IgA-vasta-ainemääritys tehdään vain niistä näytteistä, joissa IgA-pitoisuus on alle herkän määritysmenetelmän toteamisrajan.

Indikaatio
Vaikean allergisen tai anafylaktisen verensiirtoreaktion syyn selvittäminen.

Tutkimusta voidaan käyttää kliinisen harkinnan mukaan myös todetun IgA-vajauksen jatkoselvittelyyn esimerkiksi keliakia-, diabetes- tai immuunipuutostutkimuksissa. Yleensä tutkimus on tarpeen silloin, jos potilaan oletetaan tarvitsevan immunoglobuliinihoitoa tai toistuvia verensiirtoja.

Menetelmä
Entsyymi-immunologinen. Tutkimukset tehdään alihankintana Sanquin Diagnostiek B.V. -laboratoriossa.

Tulos valmiina
3-4 viikossa. Kiireellisissä verensiirtoreaktioiden takia tehtävissä tutkimuksissa yhteys Veriturvatoimistoon p. 029 300 1100.

Tulkinta
IgA-puutos todetaan, kun tutkimuksessa S -Immunoglobuliini A (EIA, S -IgA-EIA, SPRV 3771) IgA-pitoisuus jää alle menetelmän toteamisrajan.

Anti-IgA-vasta-aineiden (S -IgA-Ab, SPRV 5138, KL 3049) pitoisuuden määrittämiselle ei ole kansainvälistä vakiota. Tulokset ilmoitetaan käyttäen yksikköä AU/ml.

Veripalvelusta annetaan lausunto, johon sisältyy tulosten tulkinta ja verensiirtosuositus. Kontrollinäytteen tutkimisen jälkeen tutkittavalle lähetetään Veripalvelusta erikoisverikortti, jos hänellä todetaan IgA-puutos ja IgA-vasta-aineita.

Viimeksi päivitetty
29.12.2023 12:46