Ny undersökning: Identifiering av erytrocytantikroppar, konsultation

Blodtjänst inkluderar ”identifiering av erytrocytantikroppar, konsultation” i sitt utbud av undersökningar (SPRV 5970, förkortning VRAb tunnistus kons). Konsultation för antikroppsidentifiering är ett alternativ i de fall då kunden inte hinner eller kan skicka ett prov till Blodtjänst för analys.

När det gäller prover som innehåller flera antikroppar, panagglutinin eller på annat sätt atypiska fynd kan ett tillförlitligt konsultationssvar i regel inte ges. Därmed ska sådana prover också i fortsättningen skickas till Blodtjänst för analys. Blodcentralens personal ska vara insatt i utförandet av antikroppsidentifiering. På basis av antikroppsidentifieringen som görs som konsultation ger Blodtjänst ett utlåtande samt en rekommendation beträffande förenlighetsprov, som den mottagande organisationen bekräftar i enlighet med sin egen praxis.

Remiss

Undersökningen begärs via remissblanketten för blodgruppsundersökningar. Det är viktigt att anteckna på blanketten vilka blodtransfusioner patienten ska få samt bifoga de senaste blodtransfusionerna, eftersom informationen används i tolkningen av resultaten. Även de primära resultaten som erhållits vid sjukhuset ska bifogas (panelresultat, antecknade i antigentabellen), liksom också screening-/panelcellernas tillverkare och lotnummer.

Insändning av material

Remissen för blodgruppsundersökningar samt de primära resultaten ska sändas in via den informationssäkra webbplatsen lomake.veripalvelu.fi till adressen veriryhmatutkimukset@veripalvelu.fi. Kunderna ska alltid informera Blodtjänst per telefon om insändandet av material, på vardagar till Blodgruppsbestämningar, tfn 029 300 1920, och under jourtid (vardagar kl. 16–08, lördagar och helgdagar) på tfn 029 300 1001.

Kunden ansvarar för att behandlingen av patientuppgifter inom den egna organisationen är informationssäker.

Färdigställande av resultat

Utlåtande om resultatet ges så snart som möjligt, dock senast inom ett dygn. Kunden ansvarar för att begära eventuella fortsatta undersökningar. Laboratoriesvaret innehåller en anmärkning: “Tolkningen av antikroppsidentifieringen har gjorts på basis av kundens analyser och de resultat som kunden skickat in. Kunden som beställer konsultations­undersökningen ansvarar för att kontrollera de primära resultaten och begära eventuella fortsatta undersökningar.”

Mer information:
Inna Sareneva, tfn 029 300 1010
Blodgruppsbestämningar, tfn 029 300 1920

Senast uppdaterad: 27.02.2023