Behandlingen av prov och uppgifter i Blodtjänst biobank

Blodtjänst biobanksmaterial hanteras och förvaras med strikt respekt för integritetsskyddet.

Biobanksverksamheten regleras av biobankslagen (688/2012) och verksamheten övervakas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Blodtjänst biobank hanterar prov och uppgifter enligt kraven i de lagar som reglerar verksamheten. Blodtjänst biobank ansvarar för att förvara prov och provrelaterade uppgifter. Syftet med att förvara och använda proven och uppgifterna är att bedriva hälsofrämjande vetenskaplig forskning och produktutveckling.

Blodtjänst biobank lämnar endast ut prover och relaterade uppgifter till noggrant utvärderad biobanksforskning där Blodtjänst verksamhetsprinciper och värden iakttas så att provgivarens integritetsskydd kan garanteras.

Hur säkerställs datasekretessen?

Datasekretessen säkerställs genom noggranna användaravtal och pseudonymisering, alltså genom att koda prov och uppgifter så att det inte går att identifiera enskilda personer i materialet. I länder utanför EU säkerställs en tillräcklig dataskyddsnivå genom specialavtal eftersom den lagstadgade dataskyddsnivån kan variera mellan länderna.

Forskningsresultat och genomdata kan också användas i andra än Blodtjänst biobanks studier. Då kan uppgifterna lämnas ut via internationella databaser efter att ha skyddats genom pseudonymisering.

Vad sparas i biobanken?

Ett biobanksprov som sparas i Blodtjänst biobank kan vara ett blodprov, en blodprodukt eller en del av det, som inte kan användas i patientvården. I biobankens laboratorium separeras plasma eller serum från provet, och man isolerar provets DNA. Provet som ska sparas kan innehålla blod eller bloddelar, DNA eller celler.

Proven sparas i biobankens frysar, eller skickas i vissa fall direkt till forskare efter att de har hanterats. Provgivarens prover och uppgifter kan till och med förvaras i flera decennier i biobanken. Det har redan samlats in prov från över 60 000 blodgivare.
I biobanken förses proverna med de uppgifter om provet och provgivaren som behövs för forskningen, till exempel kön, ålder, typ av prov och tidpunkt för provtagningen samt uppgifter om provtagarens hälsotillstånd.

Dessutom förses proverna och provgivaren med de resultat som biobanksundersökningen genererat, såsom uppgifter om individens arvsmassa (gener). Inom forskning och i den dagliga diagnostiseringen av sjukdomar ökar användningen av information om arvsmassan betydligt.

Proverna och uppgifterna i Blodtjänst biobank kan kombineras med uppgifter från andra register, om uppgifterna är nödvändiga för att bedriva biobanksforskning. Uppgifterna kombineras alltid av biobanken eller någon annan personuppgiftsansvarig, och uppgifterna som sammankopplas kodas alltid innan de lämnas ut till ett forskningsprojekt. Uppgifter från andra register sparas inte i Blodtjänsts biobanksregister.

Begäran om information från Blodtjänst biobank

Du har rätt att få veta vilka prov och uppgifter om dig som vi förvarar, varifrån vi har fått uppgifterna och proven samt vart de har lämnats ut. Du kan fråga Blodtjänst biobank vilken typ av information om dina prov som har fastställts för biobanksforskning, och du har rätt att få en redogörelse över vad uppgifterna betyder. Man kan ta ut en avgift för utredningen av informationens betydelse som motsvarar högst de kostnader som orsakats av att utredningen gjorts. Att delta i biobanksforskning ger generellt sett inte givaren någon direkt personlig nytta.

Du kan starta utredningsprocessen genom att fylla i den bifogade Blodtjänsts blankett för begäran om uppgifter. Skriv ut, fyll i och skriv under blanketten och skicka in den eller ta med den direkt till ett av Blodtjänsts verksamhetsställen. Vi skickar de registeruppgifter du önskar till dig via post. Vi svarar på begäran om information inom en månad.

 

Dataskyddsbeskrivning för Blodtjänst biobank

Läs också dataskyddsbeskrivningen för Blodtjänst biobank.

Dataskyddsbeskrivning för Blodtjänst Biobank

Biobankstudier

Vad används materialet i biobanken till? Blodtjänst biobanks forskningsområde är främjande av hälsa med hjälp av forskning inriktad på att förebygga sjukdomar och identifiera sjukdomsmekanismer.

Biobankstudier