Ändringar i HLA-undersökningsmetoderna och undersökningspaketen för undersökningar relaterade till stamcellstransplantationer och svar på trombocyttransfusioner

Blodtjänst förnyar HLA-typningsmetoderna genom att ersätta SSO-metoden som använts i undersökningar med låg resolution med NGS-sekvenseringsmetoden med hög resolution. Tack vare förnyelsen ökar HLA-typningens precision och antalet lokus som undersöks.

Utrustning som används för att undersöka vävnadsförenlighetsundersökningar.

Ändringen förutsätter att sjukhusen gör ändringar i IT-systemen och det elektroniska datautbytet (EDI; fi: OVT). Ändringarna träder i kraft 1.1.2024.

Ändringen påverkar innehållet i HLA-undersökningspaketen, resultatens form och priset. Ändringen gäller också undersökningar relaterade till organtransplantationer. Ändringarna som rör dessa presenteras i ett separat informations-meddelande.

Ändringen gäller de rödmarkerade undersökningarna i undersökningspaketen för stamcells-transplantationer och svar på trombocyttransfusioner:

Ändringens inverkan på proven (cytomegalovirusundersökning)

I fortsättningen ska ett 10 ml serumrör eller 2 ml serum tas för undersökning av cytomegalo-virus (CMV) i samband med HLA 1-undersökningar. Vi ber er att tills vidare, under en övergångsperiod, ha kvar begäran om CMV-provtagning också i HLA 2-undersöknings-paketen.

Ändring av resultatnivån

Den tidigare använda SSO-metoden har gett ett resultat på en låg resolutionsnivå (antigennivå/huvudgruppsnivå), till exempel A*02. Den nya NGS-metoden kommer att ge ett resultat med hög resolution på G-gruppsnivå, till exempel A*02:01:01G. Alleler som hör till samma G-grupp är sinsemellan likadana (identisk nukleotidsekvens) beträffande ett ställe som är kritiskt vid stamcellstransplantation, det vill säga det antigenbindande stället. Till exempel till A*02:01:01G-gruppen hör bland annat allelerna A*02:01:01, A*02:01:11 och A*02:09:01. Resultatets exakthet ändrar alltså till nivån hög resolution med beaktande av att det i G-gruppen oftast finns flera alleler, som dock har ett identiskt antigenbindande ställe.

Ändringar som krävs beträffande IT-system och datautbyte

Vi ber er göra följande ändringar i ert IT-system:

  • Skapa nya G-gruppsundersökningar (undersökningarna SPRV 006259, SPRV 006260, SPRV 006261, SPRV 006262, SPRV 006263, SPRV 006264 i enlighet med ovanstående tabell). Enskilda nya undersökningar kan skapas på förhand. De gamla SSO-undersökningarna kan fortsatt vara i bruk och kan vid behov beställas som enskilda undersökningar.
  • Undersökningen SPRV 003605 B -HLA-DRB, DNA-undersökning, preciserad (KL 4542) tas ur bruk och ersätts med undersökningarna SPRV 006251 B -HLA-DRB1, DNA-undersökning, preciserad och SPRV 006252 B -HLA-DRB345, DNA-undersökning, preciserad. Vi ber er inaktivera undersökningen 003605 (har ingått i undersökningspaketen SPRV 005308 B -HLA 2-undersökningspaket för patient, stamcellstransplantation (22003), SPRV 005370 B -HLA 2-undersökningspaket för familjedonator, stamcellstransplantation och SPRV 005362 B -HLA-undersöknings-paket för registerdonator, stamcellstransplantation) i era IT-system.

Vi ber er länka undersökningarna som ingår i undersökningspaketen i enlighet med ovanstående tabell:

  • Lägg till de nya G-gruppsundersökningarna i undersökningspaketen och ta bort länkningen till undersökningspaketen för undersökningarna som ska ersättas.
  • Lägg till CMV-undersökningen (SPRV 003602) i HLA 1-undersökningspaketen SPRV 005306 och SPRV 005356 samt ta bort länkningen från HLA 2-undersöknings-paketen SPRV 005308 och SPRV 005370. Undersökningspaketens koder kvarstår oförändrade, och därför ska ändringarna i undersökningspaketen förläggas till den tidpunkt då ändringen träder i kraft.

Beträffande undersökningar som omfattas av elektroniskt datautbyte (EDI) ber vi er dessutom beakta följande:

  • Ändringen förutsätter överenskommelser om överföringskoder för under­sökningarna samt EDI-parametrering. Blodtjänsts systemexperter kontaktar er organisations IT-kontaktpersoner för att avtala om koder och ge närmare anvisningar.
  • I EDI-trafiken fungerar beställningen av undersökningspaket som förut då under­sökningspaketens koder kvarstår oförändrade. När de nya undersökningarna har skapats i kundens system överförs resultaten till undersökningarna i rätt resultatform på begäran.
Taina Jaatinen

Laboratoriespecialist

029 300 1010 (växel)
Tiina Linjama

Avdelningsöverläkare

029 300 1010 (växel)
Senast uppdaterad: 26.10.2023