Ändringar i HLA-undersökningsmetoderna och undersökningspaketen för undersökningar relaterade till organtransplantationer

Blodtjänst förnyar HLA-typningsmetoderna genom att ersätta SSO-metoden som använts i undersökningar med låg resolution med NGS-sekvenseringsmetoden med hög resolution. Tack vare förnyelsen ökar HLA-typningens precision och antalet lokus som undersöks.

Utrustning som används för att undersöka vävnadsförenlighetsundersökningar.

Ändringen förutsätter att sjukhusen gör ändringar i IT-systemen och det elektroniska datautbytet (EDI; fi: OVT). Ändringarna träder i kraft 1.1.2024.

Ändringen påverkar innehållet i HLA-undersökningspaketen, resultatens form och priset. Ändringen gäller också undersökningar relaterade till stamcellstransplantationer. Ändringarna som rör dessa presenteras i ett separat informations-meddelande.

Ändringen gäller de rödmarkerade undersökningarna i undersökningspaketen för organtransplantationer:

Ändring av resultatnivån

Den tidigare använda SSO-metoden har gett ett resultat på en låg resolutionsnivå (antigennivå/huvudgruppsnivå), till exempel A*02. Den nya NGS-metoden kommer att ge ett resultat med hög resolution på G-gruppsnivå, till exempel A*02:01:01G. Alleler som hör till samma G-grupp är sinsemellan likadana (identisk nukleotidsekvens) beträffande det antigenbindande stället. Till exempel till A*02:01:01G-gruppen hör bland annat allelerna A*02:01:01, A*02:01:11 och A*02:09:01. Resultatets exakthet ändrar alltså till nivån hög resolution med beaktande av att det i G-gruppen oftast finns flera alleler, som dock har ett identiskt antigenbindande ställe.

Ändringar som krävs beträffande IT-system och datautbyte

Vi ber er göra följande ändringar i ert IT-system:

  • Skapa nya G-gruppsundersökningar (undersökningarna SPRV 006259, SPRV 006260, SPRV 006261, SPRV 006262, SPRV 006263, SPRV 006264 i enlighet med ovanstående tabell). Enskilda nya undersökningar kan skapas på förhand. De gamla SSO-undersökningarna kan fortsatt vara i bruk och kan vid behov beställas som enskilda undersökningar.
  • Undersökningen SPRV 005319 B -HLA-Bw, epitoper tas ur bruk och får inaktiveras.

Vi ber er länka undersökningarna som ingår i undersökningspaketen i enlighet med ovanstående tabell:

  • Lägg till de nya G-gruppsundersökningarna i undersökningspaketen och ta bort länkningen till undersökningspaketen för undersökningarna som ska ersättas.

Beträffande undersökningar som omfattas av elektroniskt datautbyte (EDI) ber vi er dessutom beakta följande:

  • Ändringen förutsätter överenskommelser om överföringskoder för under-sökningarna samt EDI-parametrering. Blodtjänsts systemexperter kontaktar er organisations IT-kontaktpersoner för att avtala om koder och ge närmare anvisningar.
  • I EDI-trafiken fungerar beställningen av undersökningspaket som förut då under-sökningspaketens koder kvarstår oförändrade. När de nya undersökningarna har skapats i kundens system överförs resultaten till undersökningarna i rätt resultatform på begäran.
Jouni Lauronen

Avdelningsöverläkare

0293001010 (växel)
Juha Peräsaari

Laboratoriespecialist

0293001010 (växel)
Senast uppdaterad: 26.10.2023