Näytteiden ja tietojen käsittely biopankissa

Veripalvelun biopankin aineistoja käsitellään ja säilytetään yksityisyyden suojaa tiukasti kunnioittaen.

Veripalvelun biopankin näytteiden käsittely.

Biopankkitoimintaa säätelee biopankkilaki (688/2012) ja toimintaa valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Veripalvelun biopankki käsittelee näytteitä ja tietoja toimintaa säätelevien lakien vaatimusten mukaisesti. Veripalvelun biopankki vastaa näytteiden ja niihin liittyvien tietojen säilyttämisestä. Näytteiden ja tietojen säilyttämisen ja käytön tarkoitus on terveyden edistämiseen tähtäävä tieteellinen tutkimus ja tuotekehitys.

Veripalvelun biopankki luovuttaa näytteitä ja niihin liittyviä tietoja ainoastaan Veripalvelun toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaisiin tarkasti arvioituihin biopankkitutkimuksiin näytteenantajan yksityisyydensuojan turvaten.

Miten tietosuojasta huolehditaan?

Tietosuoja turvataan tarkoilla käyttösopimuksilla ja pseudonymisoinnilla, eli koodaamalla näytteet ja tiedot, jolloin yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa aineistosta. EU:n ulkopuolisissa maissa riittävästä tietosuojan tasosta huolehditaan erityissopimuksin, koska lakisääteisen tietosuojan taso voi vaihdella.

Tutkimustuloksia ja genomitietoa voidaan käyttää myös muissa kuin Veripalvelun biopankin tutkimuksissa, joihin tietoja voidaan luovuttaa kansainvälisten tietokantojen kautta suojaamalla ne pseudonymisoinnilla.

Mitä biopankkiin talletetaan?

Veripalvelun biopankkiin talletettava biopankkinäyte voi olla verinäyte, verivalmiste, tai sen osa, jota ei voida käyttää potilaiden hoidossa. Biopankin laboratoriossa näytteestä erotellaan plasma tai seerumi sekä eristetään DNA. Talletettava näyte voi sisältää verta tai veren osia, DNA:ta tai soluja.

Näytteet säilytetään biopankin pakastimissa, tai joissain tapauksissa toimitetaan käsittelyn jälkeen suoraan tutkijoille. Biopankissa näytteenantajan näytteitä ja tietoja voidaan säilyttää jopa vuosikymmeniä. Näytteitä on kerätty jo yli 60 000 verenluovuttajalta.

Biopankissa näytteisiin liitetään tutkimuksen kannalta tarpeellista tietoa näytteestä ja näytteenantajasta (esimerkiksi sukupuoli, ikä, näytetyyppi ja ottoajankohta) sekä näytteenantajan terveydentilasta.

Lisäksi näytteisiin ja näytteenantajaan liitetään biopankkitutkimuksen tuottamia tuloksia, kuten tietoa yksilön perimästä (geeneistä). Geeniperimää koskevan tiedon käyttö tutkimuksessa ja päivittäisessä taudinmäärityksessä on lisääntymässä merkittävästi.

Veripalvelun biopankin näytteisiin ja tietoihin voidaan yhdistää muiden rekisterien tietoja, mikäli tiedot ovat välttämättömiä biopankkitutkimuksen toteuttamista varten. Tietojen yhdistäminen tapahtuu aina biopankin tai muun rekisterinpitäjän toimesta ja liitettävät tiedot koodataan aina ennen luovuttamista tutkimushankkeille. Tiedot muista rekistereistä eivät tallennu Veripalvelun biopankin rekisteriin.

Tietopyyntö Veripalvelun biopankista

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä näytteitä ja sinua koskevia tietoja säilytämme, mistä tietoja ja näytteitä on saatu, ja mihin niitä on luovutettu. Voit tiedustella Veripalvelun biopankista, millaista tietoa näytteistäsi on määritetty biopankkitutkimusta varten, ja sinulla on oikeus saada selvitys tietojen merkityksestä. Tietojen merkityksen selvittämisestä voidaan periä maksu, joka on enintään selvityksen antamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava. Biopankkitutkimukseen osallistumisesta ei yleisesti ottaen ole suoraa henkilökohtaista hyötyä luovuttajalle.

Voit käynnistää selvitysprosessin täyttämällä oheisen Veripalvelun tietopyyntölomakkeen. Tulosta, täytä ja allekirjoita lomake, ja lähetä tai tuo se suoraan Veripalvelun toimipisteeseen. Lähetämme haluamasi rekisteritiedot sinulle postitse. Vastaamme tietopyyntöihin kuukauden sisällä niiden saapumisesta.

Potilas makaa sairaalasängyllä, etualalla sairaanhoitaja katsoo tietoja tietokoneelta.

Biopankkitutkimukset

Verenluovuttajien biopankin näytteitä käytetään esimerkiksi sairauksia ennaltaehkäiseviä ja tautimekanismeja tunnistaviin tutkimuksiin.