Stöd för utveckling av cellterapibehandlingar och blodanvändning ur Blodtjänsts forskningsfond

Blodtjänsts forskningsfond delar i år ut stipendier på 500 000 euro för totalt 11 forskningsprojekt.

Provrör i automationslaboratoriet.

Årets stipendier tilldelades i synnerhet vetenskaplig forskning gällande användning av blodprodukter och blodgivning. Precis som under tidigare år beviljades stipendier också för utveckling av cellterapibehandlingar.

Finlands Röda Kors Blodtjänsts forskningsfond delar ut stipendier till vetenskaplig forskning som stödjer genomförandet av Blodtjänsts forskningsstrategi, dvs. forskning och utveckling av Blodtjänsts nuvarande och framtida produkter och tjänster.

Drygt hälften av årets forskningsfinansiering allokeras för utveckling av nya cellbehandlingar i Finland – största delen av denna ska användas för att preparera celler i människans immunsystem för cancerbehandling. Det andra huvudsakliga området omfattar forskningsprojekt gällande blodanvändning och blodgivare.

Den största enskilda finansieringen, 90 000 euro, beviljades docent Miika Koskinens arbetsgrupp som undersöker blodanvändningen vid HUS. Genom att producera alltmer exakta data om användningsändamålen för och -mängderna blodprodukter vid sjukhuset förbättras insikterna om hela blodförsörjningskedjan samtidigt som det blir lättare att förutse utvecklingstrenderna.

Finansiering beviljades också bland annat ML Sanna Susila för ett dissertationsprojekt, där man undersöker användningen av helblod i blodtransfusioner. Helblod är ett användbart alternativ i synnerhet under undantagsförhållanden då det är svårt att ordna med de nuvarande produkterna där de olika blodkomponenterna har separerats.

Rodos Rodosthenous vid Institutet för molekylärmedicin, FIMM, beviljades i sin tur finansiering för ett forskningsprojekt där man utreder mekanismerna hos en genvariant som ackumulerats i Finland och som höjer risken för anemi. De som bär på detta sällsynta genom löper en större risk att drabbas av järnbrist till följd av exempelvis regelbundna blodgivningar.

Det projekt som vid Jorvs sjukhus genomförs av professor Jyrki Vuolas forskningsgrupp stöder i sin tur Blodtjänsts Cellproduktionscentral i dess centrala roll som utvecklare av nya cellbehandlingar. Forskningen fokuserar på användning av cellterapipreparat i behandlingen av svåra brännskador.

Blodtjänsts forskningsfond inledde sin verksamhet 2021 och har nu delat ut cirka 1,5 miljoner euro för vetenskaplig forskning.

– I år fick vi igen många bra ansökningar, och det gläder oss att vår forskningsstipendiefond kan stödja ett brett spektrum av forskningsprojekt av olika storlek. Det är viktigt att den allt bredare blodgivningsforskningen fortsätter, säger forskningsdirektör, professor Jukka Partanen vid Blodtjänst.

Beviljade stipendier 2023:

Projekt gällande blodgivning, blodanvändning och blodgivare:

 • Karregat Jan: Forskarbesök gällande blodgivningsforskning vid Blodtjänsts forsknings- och produktutvecklingsavdelning. Dissertationsarbete. 20 000 €
 • Susila Sanna: Forskning gällande egenskaperna hos helblodsprodukter. Dissertationsarbete. 20 000 €
 • Koskinen Miika: Forskning gällande blodanvändning vid HUS. 90 000 €
 • Rodosthenous Rodos: Forskning gällande en i Finland ackumulerad genvariant med anknytning till järnbrist. 70 000 €

Övriga forskningsprojekt:

 • Marttila Heli: Metoder för rening av vesiklar utanför blodcellerna. Dissertationsarbete. 20 000 €
 • Peltonen Karita: Användning av blodets TIL-lymfocyter i behandlingen av cancer. 49 000 €
 • Vuola Jyrki: Forskning gällande cellterapi för brännskadepatienter. 40 000 €
 • Fric Jan: Forskarutbyte inom området cellterapi mellan Blodtjänst och Tjeckien. 30 000 €
 • Ojala Päivi och Leppä Sirpa: Utveckling av cellterapin CAR T. 40 000 €
 • Sarparanta Mirkka: Avbildning inom cellterapin CART med tillämpning av PET-teknik. 40 000 €
 • Wang Shiqi: Förbättring av T-cellernas terapeutiska effekt. 79 750 €
Provrör i automationslaboratoriet.