Hinder för blodgivning på grund av sex mellan män föreslås förändras

Blodtjänst föreslår att hinder för blodgivning på grund av sex mellan män ska ändras så att det inte längre alltid förhindrar blodgivning. En ändring av myndighetsbestämmelsen förbereds för närvarande i frågan.

Idag medför sex mellan män en tillfällig fyra månaders begränsning av blodgivning. Enligt Blodtjänsts förslag skulle denna begränsning framöver endast gälla vid en ny sexpartner eller vid flera sexpartners. Karensförfarandet skulle vara detsamma som för heterosexuellt sex och sex mellan kvinnor. Således kunde till exempel manliga par i ett fast förhållande framöver ge blod enligt samma principer som andra män.

I Finland har karenstiderna som hänför sig till sexuellt beteende förkortats 2014 och 2021. Det finns ett tydligt behov av att med jämna mellanrum se över behovet av förändring. Kriterierna är av en typ som väcker diskussion bland blodgivarna, och kriterierna förändras ständigt även på annat håll i Europa.

Blodtjänsts experter anser att det är möjligt att hantera de säkerhetsrisker kring blodprodukter som är förknippade med sexuellt beteende bland blodgivare även om kriterierna ändras. Andra länders erfarenheter, vetenskapliga publikationer och omfattande översikter utförda av stora europeiska länder stöder förändringen. Ytterligare stöd för de nya kriterierna ger de känsliga screeningtester för infektioner som Blodtjänst använder, statistik över infektionsfynd bland blodgivare, beräkning av residualrisk och det karensförfarande för “ny sexpartner” som redan tillämpas i Finland.

Hinder för blodgivning på grund av sex mellan män har ofta upplevts som orättvist och till och med diskriminerande. Det har dock alltid baserats på medicinsk riskbedömning och på statistik över infektionssjukdomar. Anledningen har varit att förekomsten av nya HIV-infektioner relativt sett är betydligt högre bland män som har sex med män jämfört med resten av befolkningen. Även om donerat blod undersöks noggrant syns inte en ny infektion i laboratorietester. Strikta kriterier har tillämpats internationellt i alla blodbanker, även i Finland.

I Finland baserar sig valet av blodgivare på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas bestämmelse, som fastställer karenstider för till exempel sex mellan män och betald sex. Från och med 1990-talet medförde betald sex och sex mellan män ett permanent hinder för blodgivning i nästan alla europeiska länder, men under de senaste tio åren har de flesta länder övergått från ett permanent hinder för blodgivning till ett tidsbegränsat.

På basis av Blodtjänsts senaste riskbedömning kan Finland utan att kompromissa med säkerheten övergå till ett nytt förfarande, där ett 4-månaders tillfälligt hinder för blodgivning endast tillämpas vid en ny sexpartner eller vid flera partners, medan sex mellan män i sig inte längre förhindrar blodgivning.

Fimea har skickat ut ändringsförslaget på remiss 5.5.2023.

Senast uppdaterad: 05.05.2023