Miesten välisestä seksistä aiheutuvaa verenluovutusestettä esitetään muutettavaksi

Veripalvelu on ehdottanut viime vuonna miesten välisestä seksistä aiheutuvan verenluovutusesteen muuttamista siten, ettei se enää estäisi verenluovutusta. Fimea on julkaissut 5.5.2023 määräyksensä muutosehdotuksen, jossa miesten välisen seksin aiheuttamaa luovutusestettä ei jatkossa enää olisi.

Verenluovuttajan sidos ja hengenpelastajatarra.

Tällä hetkellä miesten välinen seksi aiheuttaa väliaikaisen neljän kuukauden rajoituksen verenluovutukselle. Jatkossa kyseinen rajoitus tulisi Veripalvelun ehdotuksen mukaisesti vain uuden tai useiden seksikumppanien kohdalla. Varoaikakäytäntö olisi siis sama kuin miesten ja naisten välisessä seksissä sekä naisten välisessä seksissä. Näin ollen miehen kanssa vakituisessa suhteessa elävä mies voisi jatkossa luovuttaa verta. Fimean uuden veripalvelutoiminnasta annettavan määräyksen on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2023.

Seksikäyttäytymiseen liittyviä varoaikoja on Suomessa lievennetty vuosina 2014 ja 2021. Muutostarpeen tarkastelulle säännöllisin väliajoin on selkeä tarve; seksikäyttäytymiseen liittyvät kriteerit ovat luonteeltaan verenluovuttajakuntaa puhuttavia, ja niissä tapahtuu jatkuvasti muutoksia myös muualla Euroopassa.

Veripalvelun asiantuntijoiden näkemys on, että luovuttajan seksikäyttäytymiseen liittyvää verivalmisteiden turvallisuuden riskiä voidaan hallita, vaikka kriteerejä muutettaisiin. Muiden maiden kokemukset, tieteelliset julkaisut sekä suurten Euroopan maiden tekemät laajat katsaukset tukevat muutosta. Kriteerien uudistusta tukevat myös Veripalvelun käyttämät herkät infektioseulontatestit, tilastot verenluovuttajien infektiolöydöksistä, jäännösriskilaskelmat sekä Suomessa jo nyt käytössä oleva ”uusi seksikumppani”-varoaikakäytäntö.

Miesten välisestä seksistä johtuva verenluovutuksen este on usein koettu epäoikeudenmukaisena ja jopa syrjivänä. Se on kuitenkin aina perustunut lääketieteelliseen riskinarvioon ja tartuntatautitilastoihin. Syynä on ollut se, että tuoreita HIV-infektiota esiintyy suhteellisesti merkittävästi enemmän miesten välistä seksiä harrastavien keskuudessa verrattuna muuhun väestöön. Vaikka luovutettu veri tutkitaan tarkoin, tuore infektio ei näy laboratoriotutkimuksissa. Tiukat kriteerit ovat olleet käytössä kansainvälisesti kaikkialla veripankeissa, myös Suomessa.

Suomessa verenluovuttajien valinta perustuu lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean määräykseen, jossa on määritetty varoajat esimerkiksi miesten välisestä seksistä ja maksullisesta seksistä. Maksullinen seksi ja miesten välinen seksi aiheuttivat lähes kaikissa Euroopan maissa 1990-luvulta lähtien pysyvän luovutusesteen, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana suurin osa maista on siirtynyt pysyvästä luovutusesteestä määräaikaiseen.

Veripalvelun tekemän riskinarvion perusteella Suomessa voidaan siirtyä turvallisuutta vaarantamatta uuteen menettelyyn, jossa 4 kk tilapäinen verenluovutuseste tulee vain uudesta ja vaihtuneesta seksikumppanista ja useista kumppaneista, eikä miesten välinen seksi enää ole este verenluovutukselle.

Fimea on lähettänyt muutosesityksen lausuntokierrokselle 5.5.2023 ja pyytää siihen lausuntoja 16.6.2023 mennessä.