Undersökningar för stamcellstransplantationer

Vävnadsförenligheten är det viktigaste, enskilda kriteriet vid valet av donator för en patient. Därför testas en stor del av patienterna med hematologisk malignitet med HLA-1-paketet redan i diagnosskedet. Det rekommenderas att en kompletterande HLA-2-undersökning görs strax efter att det konstaterats att patienten möjligen kan komma i åtanke för stamcellstransplantation.

Vad gäller stamcellsdonatorn är det optimala alternativet en släkting med identisk vävnadstyp, som också i övrigt uppfyller donationskriterierna; vanligen ett syskon till patienten. Man kan också använda haploidentiska släktingar som donatorer. Eftersom man bara för en del av patienterna finner en lämplig givare bland släktingarna, söker man för det stora flertalet patienter i behov av en stamcellstransplantation, en lämplig donator via inhemska och utländska donatorsregister.

I Finland är alla vävnadsförenlighetsundersökningar i anslutning till stamcellstransplantationer koncentrerade till Blodtjänst. På det sättet kan man utgående från samma kriterier bedöma vävnadsförenligheten hos flera donatorkandidater. Då finns det möjlighet att jämföra donatorkandidaterna sinsemellan och därmed göra valet av den lämpligaste, tillgängliga stamcellsdonatorn snabbare.

Experterna på vävnadsförenlighetsundersökningar bistår i tolkningen av resultaten från förenlighetstesten och i alla problem i samband med sökandet efter donatorkandidater.

 

Palvelukuvaus – kantasolusiirtotoiminta (FI)