Transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar

Vi erbjuder våra kunder utbildning i anslutning till testning av förenlighet, och laboratoriets personal kan dygnet runt (24/7) konsulteras om problemsituationer i samband med blodtransfusioner. Laboratoriet fungerar som ett nationellt referenslaboratorium för blodtransfusionsserologiska tester.

​Blodgruppsbestämningar (24/7)

Blodgruppslaboratoriet testar före eventuella blodtransfusioner blodets förenlighet med blodprov som sjukhus, hälsocentraler och privata laboratorier skickat in. I testningen ingår bland annat

  • blodgruppsbestämning
  • identifiering av erytrocytantikroppar och
  • förenlighetstest.

Vid undersökningarna används, förutom traditionella serologiska metoder, också genotypning.

Avsikten med förenlighetstesten är att säkerställa blodproduktens lämplighet för patienten och blodtransfusionens säkerhet. Våra experter analyserar testresultatet i relation till patientens kliniska tillstånd och ger ett skriftligt utlåtande om testen. Valet av blod utförs på basen av detta utlåtande.

Ackrediteringstjänsten FINAS har ackrediterat de flesta test. FINAS T119 (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, SFS-EN ISO 15189:2013).

Testen beskrivs i testhandboken (på finska).

 

Transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar och konsultationer under jourtid

Laboratorieundersökningar utförs och svaras under jourtid enligt skyndsamhetsordning utifrån uppgifterna i remissen eller annan tillgänglig information. Laboratoriets personal kan konsulteras gällande blodgruppsserologiska eller andra transfusionsmedicinska problem alla tider på dygnet (24/7). Läkarkonsultation ges senast inom 1,5 timme efter att begäran om konsultation har framförts. Konsultationsförfrågan görs i första hand per telefon till jourlaboratoriet (tel. 029 300 1001). I samband med förfrågan bör man ge kontaktuppgifterna till den som ringt och till den kliniskt ansvariga enheten/personen, som man önskar att Blodtjänsts läkare skall kontakta.

Nationellt referenslaboratorium

Identifieringen av erytrocytantikroppar görs med cellpaneler, som förutom internationella antigenkrav också beaktar antigenraritetena som är typiska för den finländska befolkningen. Sådana celler erbjuder de kommersiella erytrocytpanelerna inte.

Laboratoriet upprätthåller alla centrala, kommersiella testmetoder. Också genotypning görs enligt internationella rekommendationer. Laboratoriet har till sitt förfogande hundratals sällsynta reagenser. Dessa reagenser används vid de mest krävande antikroppsbestämningarna.

I krävande fall samarbetar vi vid behov med internationella referenslaboratorier. Vi skickar vanligtvis prover för analys till följande europeiska laboratorier:

International Blood Group Reference Laboratory (Bristol, UK)
Etablissement Francais du Sang – Ile-de-France (Paris, Frankrike)
Labmedicin Skåne (Lund, Sverige)

 

Sällsynta blodgrupper

Utöver ABO-egenskaperna, finns det många andra blodgruppsfaktorer, vilkas förekomst varierar. En blodgrupp betraktas som sällsynt, om den inte förekommer oftare än hos ungefär en person på tusen.

Sällsynta blodgrupper upptäcks i samband med de blodgruppsbestämningar som görs på patienter och blodgivare. Man kan leta efter sällsynta blodgrupper också på basen av etnisk bakgrund eller släktutredningar.

Om det inte i Blodtjänst lager finns en för patienten lämplig blodprodukt, kallar man per telefon lämpliga blodgivare till blodgivning. Det finns också i lager nedfrysta erytrocytkoncentrat med sällsynta blodgrupper, för sällan förekommande behov. Om lämpligt preparat inte finns att tillgå i hemlandet, är man i kontakt med utländska blodbanker.

Remisser och blanketter

Remisser och blanketter

Provtagning- och försändelseanvisning

Provtagning- och försändelseanvisning

Testhandboken

Testhandboken (FI)