Anvisningar om säkra blodtransfusioner

På denna webbplats finns anvisningar som är centrala ur hemovigilanssynpunkt när det gäller genomförande av säkra blodtransfusioner. Detaljerade anvisningar om förberedelser inför och genomförande av blodtransfusioner finns i Verensiirto-opas (på finska; Duodecim 2023).

Beredskap för blodtransfusion

 • Att ha beredskap för blodtransfusioner är särskilt viktigt om patienten har en sällsynt blodgrupp, flera erytrocytantikroppar, IgA-brist, HLA- och HPA-immunisering eller av någon annan orsak har behov av en specialprodukt.
 • Blodcentralen ansvarar för genomförandet av de transfusionsmedicinska laboratorieundersökningarna. Vid behov hjälper Blodtjänst till att genomföra undersökningarna och välja blodprodukt.
 • Närmare information om blodprodukterna och hur de används finns i Handbok för blodprodukter.

 

Att observera vid vårdenheten före en blodtransfusion

 • Transfusioner med erytrocyter ska slutföras inom sex timmar efter att de tagits ut i rumstemperatur. Vid transfusion med normal hastighet kan erytrocyterna transfunderas rumstempererade.
 • Trombocyter förvaras och transfunderas vid rumstemperatur.
 • Patientens sjukdomar och kliniska tillstånd bör observeras vid valet av transfusionshastighet.
 • Behovet av premedicinering ska övervägas (t.ex. febernedsättande läkemedel, antihistamin, diuretikum).

 

Hantera blodprodukter för endast en patient åt gången!

 • Kontrollera att blodprodukten är förenlig med patienten (blodgrupper, förenlighetsprövning, transfusionsordination).
 • Kontrollera blodproduktens utgångsdatum, färg och renhet samt eventuell förekomst av koagel och gasbildning.
 • Använd endast transfusionsaggregat som är avsedda för blodtransfusioner och som har ett 150–200 mikrom filter.
 • Endast fysiologisk saltlösning (0,9 % NaCl) eller isoton lösning utan kalcium får infunderas i samma kanyl som blodprodukten.

 

Hos patienten

 • Identifiera patienten och försäkra dig om att produkten är avsett för just denna patient.
 • Ett biologiskt förprov ska genomföras i början av transfusionen med varje enskild produkt som transfunderas, eftersom transfusionsreaktioner kan vara relaterade till egenskaperna hos en enskild produkt.
 • Om patienten får en transfusionsreaktion, avbryt transfusionen och meddela den behandlande läkaren.
 • Checklista för situationer då en blodtransfusion orsakat biverkningar

 

Dokumentation och spårning

 • Dokumentera blodtransfusionen noga: vitala funktioner före och efter transfusionen, start- och sluttid för transfusionen, mängden som transfunderats samt eventuella förändringar i patientens tillstånd.
 • Förvara resterna av blodprodukten (påsen och transfusionsaggregatet, gärna förslutet med en propp) förpackade i en plastpåse i kylskåp i 24 timmar efter transfusionen. Erytrocytproduktens slangsegment som användes vid förenlighetsprövningen ska märkas med blodproduktens enhetsnummer och förses med en etikett med patientens personuppgifter. Dessa ska sparas i kylskåp i 3 dygn.

Blodprodukter som inte blivit använda ska returneras till sjukhusets blodcentral för att säkerställa spårbarheten.

 

Kustannus Oy Duodecim. E.-R. Savolainen, T. Koski, S. Sainio, K. Salmela, A. Tienhaara & Vuolle M. (toim.). 2023. Verensiirto-opas. 2. painos. E-bok.

Organisationer inom hälso- och sjukvården kan beställa blodtransfusionskort i fickformat samt Handbok för blodprodukter

Handbok för blodprodukter

Blodtjänst 2021

Verensiirto-opas

Duodecim 2023

Blodtransfusionskort

Blodtransfusionskort

Checklista för situationer då en blodtransfusion orsakat biverkningar

Cheklista

Hur man kopplar transfusionsaggregatet till blodpåsen

Fresenius Kabin (FI)

Anti‑D‑skydd i samband med blodtransfusioner

Ohjeistus (FI)

Regler för transfusion av erytrocyter

Regler för transfusion av erytrocyter, om man är tvungen att avvika från ABO blodgruppen.

Enkel grafik om Blodgruppsalternativ vid transfusion av trombocyter.

Blodgruppsalternativ vid transfusion av trombocyter

Blodgruppsalternativ vid transfusion av trombocyter om produkt av patientens egen blodgrupp tar slut.

Regler för transfusion av plasmaprodukter

Observera att vid transfusion av plasma är ABO-transfusionsreglerna omvända jämfört med erytrocytprodukter.