Blodtjänsts forskarstipendier 2022 kan nu sökas

Forskarstipendierna för år 2022 från Blodtjänsts forskningsfond har nu utlysts. Syftet med stipendierna är att stödja forskning som är relaterad till Blodtjänsts nuvarande och kommande preparat och tjänster. Ansökningstiden är 15.2–31.3.2022.

Stipendierna är i första hand avsedda för vetenskapliga projekt som genomförs utanför Blodtjänst. Forskningsprojekten kan vara inriktade på till exempel donation av blod eller celler, blodprodukter, cellterapier eller transplantation och vävnadskompatibilitet. Lämpliga vetenskapsområden är exempelvis biomedicin och klinisk medicin samt teknik, vårdvetenskap, samhällsvetenskap och hälsoekonomi.

År 2022 kan finansiering beviljas till ett belopp om högst 500 000 €. Det är möjligt att ansöka om forskarstipendium för forskningsutgifter, löner, forskarbesök eller som ett personligt stipendium, och det kan beviljas för 1–3 år i sänder. Flerårig finansiering beviljas i sin helhet i samband med den första ansökningen, dock på villkor att mottagaren av stipendiet i sin årliga rapport kan påvisa att projektet framskridit i tillräcklig grad.

Ansökningsanvisningar och ansökningsblankett finns på Blodtjänsts webbplats.

Ansökningarna behandlas av en bedömningskommitté. De ansvariga forskarna som namngivits i ansökan delges Blodtjänsts direktions beslut om utdelningen av stipendier under hösten 2022.

Med stipendierna som beviljades från forskningsfonden år 2021 finansierades forskning i cellterapi, blodkroppar och organtransplantationer till ett belopp om totalt 495 000 €. En förteckning över beviljade stipendier har publicerats på Blodtjänsts webbplats.

Blodtjänsts forskningsfond är en fond som inrättats av Finlands Röda Kors. FRK:s styrelse beslutar årligen om användningen av fondmedlen. Syftet med fonden är att stödja förverkligandet av Blodtjänsts forskningsstrategi.

Senast uppdaterad: 24.02.2023