Celler för livet

I Blodtjänsts strategi 2022-2026 börjar allt med blodgivarna.

Hörnstenarna i Blodtjänst strategi

Hörnstenarna i vår strategi

  • Allt börjar med blodgivarna. I Finland behöver vi en stor och varierad pool av frivilliga donatorer som speglar samhället och troget vill hjälpa patienter – nu och i framtiden. Samhällets förtroende för vårt arbete är den grund som detta vilar på.
  • Vi finns till för patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. Vårt fokus ligger på effektivitet och god kostnadshantering, vilket säkerställer att patientvården får största möjliga nytta av våra produkter och tjänster. Vi har höga kvalitetskrav.
  • Vi är den enda aktören inom vår bransch i Finland, och därför är försörjningsberedskap av största vikt för oss och för hela samhället. Flytten till vårt nya centrum i Vehkala, Vanda var en viktig strategisk reform, även till stöd för patientvården. Centret stärker vår funktionssäkerhet och hjälper oss att förnya.
  • Vår expertis och vårt kunnande är en viktig del av vårt bidrag till samhället. Vår framgångsrika forskning och utvecklingen av våra tjänster kommer att fortsätta. Vi arbetar i nära samarbete med myndigheterna, sjukhusen och forskarsamhället för att utveckla våra nuvarande tjänster och också skapa nya.

Strategiska teman

Stor och varierad pool av donatorer

Frivilliga donatorer är våra partner. De är engagerade i att hjälpa patienter, och vi ger dem en utmärkt och enhetlig serviceupplevelse. Patienterna behöver donatorernas hjälp varje dag, och behoven inom patientvården ändrar ständigt. Vi ser till att Finland har tillräckligt många blodgivare och stamcellsdonatorer för att möta patientvårdens föränderliga behov. Vi drar nytta av och upprätthåller våra internationella nätverk för att utvärdera och utveckla vår verksamhet.

Säkra produkter och tjänster för patienternas bästa

Patienter och sjukhus vet att de kan lita på Blodtjänst som en leverantör av blodprodukter, stamcellstransplantat och tillhörande laboratorieundersökningar. Vi använder vår expertis för att leda och ytterligare utveckla kvalitet, säkerhet och vårt bidrag till samhället. Vårt kunnande när det gäller att processa celler och annat material från donatorer i kombination med våra utvecklings¬partnerskap och mångsidiga samarbeten med kunder skapar möjligheter för utveckling av behandlingsmetoderna.

Produkter och tjänster för nya behandlingar

Vi utvecklar och producerar nya produkter och tjänster som på ett effektivt, ekonomiskt och högkvalitativt sätt kompletterar behandlingarna av svåra sjukdomar. Tillsammans med forskare, behandlande läkare och samarbetspartner tar vi initiativ till utveckling av nya produkter. Vi öppnar upp nya forskningsmöjligheter baserade på prover och data från friska donatorer i Blodtjänsts biobank.

Möjliggörande faktor

Utveckling av digitala tjänster och användning av data

Vi producerar säkra digitala tjänster för våra kunder, donatorer och vår personal för att underlätta användningen av våra tjänster, stödja digitaliseringen av processer och skapa en smidig användarupplevelse. Vår digitala infrastruktur och våra informationssystem är moderna och säkra, vilket säkerställer att vår verksamhet och våra tjänster fungerar smidigt och utan störningar. Vi främjar aktiv användning av dataresurser.

Öppen och effektiv kommunikation

Vår kommunikation är öppen, tillförlitlig och orädd. Vi använder flera olika kommunikationskanaler för att främja effekten av vår verksamhet samt våra intressentgruppers förtroende för oss. Vi använder kommunikation för att motivera donatorerna att förbli engagerade och aktiva också i snabbt föränderliga situationer. Vi vill att vår kommunikation ska väcka glädje, hopp och förtroende.

Pålitlig, ekonomiskt stabil och effektiv Blodtjänst, även under exceptionella förhållanden

Blodtjänst har en nyckelfunktion i samhället. Vi utvecklar aktivt våra verksamhetsmodeller i samarbete med myndigheterna och sjukhusen för att säkerställa en smidig och högkvalitativ verksamhet. Vi samarbetar med våra leverantörer och samarbetspartner på ett målinriktat sätt. Finlands Röda Kors är en beredskapsorganisation, och Blodtjänst är en del av denna, med ansvar för sin egen beredskap. Vi sörjer för att vi har adekvat kapacitet både under normala och exceptionella förhållanden. Vi säkerställer också att de teknologiska lösningar vi använder är tillförlitliga.

Vänlig, uppmuntrande och ansvarsfull arbetsgivare

Vi vill vara en arbetsplats som erbjuder ett meningsfullt arbete och där de anställda känner arbetsglädje. Genom vårt kunnande och vår entusiasm skapar vi nytta för våra kunder. Vi uppmuntrar och stöder våra anställda i att utveckla sitt kunnande och sina färdigheter och i att upprätthålla sin arbetsförmåga. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare och agerar i enlighet med Röda Korsets principer. Vi arbetar också aktivt för att skydda miljön och klimatet.

Kompetenser och färdigheter som främjar förändring och utveckling

Vi är den enda aktören inom vår bransch i Finland, och därför är vårt kunnande och vår expertis mycket viktiga när det gäller att trygga patientvården. Det är ytterst viktigt att vi ständigt utvecklas och också lär oss nytt så att vi kan förverkliga vår strategi. Genom successionsplanering säkerställer vi att vår expertis förs vidare till framtida experter.

Blodtjänst Strategi 2023-2026