Blodtjänsts ledningsgrupp och direktion

Instruktionen för Blodtjänst fastställer huvudprinciperna för administrationen och ledningen av Blodtjänst. Instruktionen beskriver Blodtjänsts beslutsförfaranden, i vilka rapporteringsförhållanden och arbetsfördelning samt organens ansvarsområden framgår.

Blodtjänsts ledningsgrupp

För Blodtjänsts operativa verksamhet och dess utveckling ansvarar Blodtjänsts direktör tillsammans med ledningsgruppen:

Pia Westman, direktör för Blodtjänst
Jarkko Ihalainen, medicinska tjänster och kvalitetsledning
Johanna Castrén, blodgivningsverksamhet
Johanna Nystedt, blodprodukter
Katarina Stendahl, finansiella tjänster samt hållbarhet och ansvar
Heikki Myllyniemi, digitaliseringsutveckling och digitaliseringstjänster
Willy Toiviainen, kommunikation och marknadsföring, personaltjänster
Minna Mäki, forskning, produktutveckling och nya tjänster

Blodtjänsts direktion

Blodtjänst är en del av Finlands Röda Kors men har en separat administration. Mellan Röda Korsets generalförsamlingar och fullmäktigemöten är Röda Korsets styrelse högsta verkställande organ i angelägenheter som rör Blodtjänst och är även ansvarig för Blodtjänsts verksamhet och ekonomi. Röda Korsets styrelse tillsätter en direktion för Blodtjänst.
Blodtjänsts direktion har till uppgift att bland annat ansvara för verksamhetens strategiska riktlinjer och att övervaka den operativa verksamhetens säkerhet och effektivitet.

Blodtjänsts direktion består av ordförande, vice ordförande och fyra övriga ledamöter som tillsammans representerar ett brett kunnande inom olika områden i Blodtjänsts verksamhet. Organisationens generalsekreterare har närvaro- och yttranderätt på direktionens möten. Inget mötesarvode betalas till direktionsledamöterna.

I Blodtjänsts direktion ingår:
Piia Aarnisalo, ordförande (medicinsk direktör, Pfizer Finland)
Harri Jokiranta (programchef, social- och hälsovårdsministeriet)
Maija Laaksonen (personaldirektör, Nylands Andelsbank)
Tarmo Martikainen (direktör för Egentliga Finlands välfärdsområde)
Eero Rämö (vice verkställande direktör, Tekir Oy)

En förteckning över ärenden som behandlas av Blodtjänsts direktion ska föras.