Blodtjänst överför oanvända placentablodprodukter till biobanken för forskningsändamål

Blodtjänst har inlett ett projekt som syftar till att utnyttja oanvända placentablodprodukter för medicinsk forskning. I augusti får cirka tusen mammor som donerat placentablod och deras barn ett brev från Blodtjänst där man ber dem om tillstånd att överföra det donerade placentablod till Blodtjänsts biobank.

Under åren 1999−2013 samlades cirka 3 300 enheter placentablod in i Blodtjänsts Placentablodbank vid friska frivilliga mödrars förlossningar. Placentablod kan användas som stamcellstransplantat för att behandla leukemi och andra allvarliga blodsjukdomar hos patienter för vilka det inte går att hitta vanligt stamcellstransplantat.

Totalt har cirka 70 placentablodtransplantat från Blodtjänsts Placentablodbank använts för behandling av patienter under 2000-talet. Den medicinska utvecklingen under den senaste tiden har dock medfört andra effektivare alternativ till behandling av patienter. En utmaning när det gäller att utnyttja placentatransplantat har varit tillräckligheten av antalet celler för effektiv behandling. Under de senaste åren har det inte funnits något behov av transplantat ens årligen.

– Överföringen av produkter som lagrats i Placentablodbanken till biobanken gör det möjligt att använda dem till nytta för patienter och läkarvetenskap i stället för att de blir oanvända i lagret, konstaterar överläkare Matti Korhonen vid Blodtjänst.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts etiska kommitté har bedömt Blodtjänsts plan för överföring av placentablod till biobanken och gett ett bifallande utlåtande om den.

Det begärs tillstånd av mamma och barn för att använda placentablod i biobanken

Blodtjänst skickar en tillståndsbegäran till cirka tusen mammor vars placentablod samlats in i samband med förlossningen. Samma tillståndsbegäran skickas till det barn vars placentablod tagits till vara. Dessa barn är nu myndiga och har rätt att fatta beslut om överföring av sitt placentablod för forskningsändamål.

Mamman och barnet som fått begäran om överföring kan ge sitt samtycke till att placentablodprodukten överförs till biobanken eller förbjuda överföringen. Om de ger sitt tillstånd överför Blodtjänst det donerade placentablodet och de blodprov som tagits i samband med donationen av placentablodet samt hälsouppgifterna till biobanken för forskningsändamål. Om de inte enhälligt godkänner överföringen hålls produkten kvar i Placentablodbankens lager. Om de så vill kan de också helt förbjuda användningen av placentablodet både i Placentablodbanken och i Biobanken, varvid Blodtjänst förstör placentablodet och annat material på behörigt sätt.

Blodtjänst kan inte kontakta barnet direkt i ärendet. Begäran om användning av placentablod i biobanken skickas till mamman, som också ombeds ge tillståndsbegäran till barnet.

Placentablod är strängt taget barnets blod

Placentan (moderkakan) och blodet i den är vävnad som man i regel gör sig av med efter förlossningen eftersom barnet eller mamman inte behöver dem. Placentan innehåller barnets blod liksom även barnets arvsmassa, det vill säga DNA.

Den lagrade placentablodenheten innehåller utöver barnets egentliga placentablod också mammans blodprov, uppgifter från den hälsoenkät som mamman en gång fyllt i samt förlossningsberättelsen med mammans och barnets hälsouppgifter. Således kräver tillståndet för överföring av placentablodenheten till biobanken tillstånd av både mamman och barnet.

Biobankerna främjar läkarvetenskapen och hälsovården

Biobanksforskningen stödjer utvecklingen av hälsovården. De prov och uppgifter som finns i biobanken används för att klarlägga orsaken till sjukdomar samt arvets, miljöns och levnadssättets påverkan på uppkomsten av sjukdomar. Med hjälp av dem kan man också utveckla nya vårdformer.

Biobankernas material kan också utnyttjas vid produktutvecklingen av läkemedel. Liksom Blodtjänsts övriga verksamhet är också biobanksverksamheten icke-vinstdrivande.

I Finland finns flera olika biobanker, bland annat i anslutning till sjukvårdsdistrikten. Blodtjänsts Biobank grundades 2017 och hittills har blodgivares prover och uppgifter samlats in.

Biobanksmaterial hanteras och förvaras med strikt respekt för integritetsskyddet. Proverna och tillhörande uppgifter ges till forskare i kodad form på ett sådant sätt att identiteten inte framgår av dem. Biobanksverksamheten regleras bland annat av biobankslagen och verksamheten övervakas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Prover och uppgifter från biobankerna ges endast för forskning som uppfyller de vetenskapliga och etiska kriterier som krävs.