Haku Menu

Solutuotantokeskuksen tietosuojaseloste

Solutuotantokeskuksen rekisteri on SPR Veripalvelun ylläpitämä henkilörekisteri.


Miksi tietojani kerätään?
Uudet soluterapiat tarjoavat tulevaisuudessa hoitomahdollisuuksia sellaisiin sairauksiin, joita
aiemmin on pidetty parantumattomina. Veripalvelun solutuotantokeskuksessa kehitetään ja
valmistetaan uusia soluterapiavalmisteita kokeellisiin hoitoihin, joissa selvitetään uuden
hoitomuodon tehoa ja turvallisuutta. Soluterapiavalmisteet ovat eläviä lääkkeitä ja ne valmistetaan
aina jostakin biologisesta kudoksesta. Kudos kerätään joko vapaaehtoiselta terveeltä luovuttajalta
tai potilaalta itseltään. Soluterapiavalmisteiden valmistus on tiukasti säädeltyä ja valmistusta
koskeva säädöstö vastaa lääkevalmistuksen vaatimuksia. Henkilötietoja kerätään
solutuotantokeskuksen rekisteriin, jos olet luovuttanut kudosta soluterapiavalmisteen
valmistamiseksi. Tiedon kerääminen luovuttajalta on lakisääteistä*.

Mitä tietoja minusta kerätään?
nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli
laboratoriotestien tuloksia kuten virusseulontatutkimukset, kudostyyppi, veriryhmä
henkilön itsensä antamat terveystiedot, joilla on vaikutusta luovutussoveltuvuuteen
kudoskeräykseen liittyvä toimenpide, luovutusaika ja -paikka
terveydentilan seurantatietoja, joilla seurataan, onko luovutuksesta ollut haittaa
luovuttajalle
Solutuotantokeskuksen rekisterillä on lakisääteinen* velvollisuus säilyttää luovuttajan ja
vastaanottajan henkilötietoja valmisteiden jäljitettävyyden takaamiseksi.

Mistä tiedot ovat peräisin?
Terveystiedot saadaan luovuttajalta itseltään ennen varsinaista kudoskeräystä ja/tai
kudoskeräyksen yhteydessä. Luovuttajan yhteystietoja saadaan joidenkin soluterapiavalmisteiden
kohdalla Kantasolurekisteristä, jos Kantasolurekisteriin liittynyt on ilmoittanut kiinnostuksensa
toimia myös kudosluovuttajana soluterapiavalmisteelle ja on antanut suostumuksensa
yhteydenotolle.

Mihin tietojani käytetään?
Terveystietoja käytetään luovutussoveltuvuuden arvioimiseen ja luovuttajan sekä potilaan
turvallisuuden varmistamiseen. Nimeä ja henkilötunnusta sekä luovutussoveltuvuuteen liittyviä
terveystietoja ja luovutukseen liittyviä tietoja käytetään lakisääteisen* jäljitettävyyden
takaamiseksi, mutta niitä ei luovuteta valmisteen saajalle (poikkeuksena potilaan oman kudoksen
luovutus tai suunnattu sukulaisluovutus esim. kantasolusiirroissa). Yhteystietoja käytetään
yhteydenpitoon ja yhteydenottoihin.

Annetaanko tietojani Veripalvelun ulkopuolelle? Miksi ja minne?
Kudosta keräävälle henkilökunnalle (tehtävään valtuutetut lääkärit ja sairaanhoitajat) annetaan
luovuttajan henkilö- ja terveystietoja henkilön tunnistamista ja luovutussoveltuvuuden arvioimista
varten. Kudosluovutuksen jälkeen kudos ja luovuttajan verinäytteet koodataan eränumeroilla siten,
että luovuttajan henkilöllisyys ei ole enää suoraan tunnistettavissa. Verinäytteet toimitetaan
laboratoriotutkimuksiin ainoastaan eränumerotiedoilla. Laboratoriotutkimukset teetetään osittain
alihankintana. 

Yhteys eränumerosta luovuttajan henkilöllisyyteen säilytetään lakisääteisen*
jäljitettävyysvelvoitteen vuoksi, mutta tiedot on suojattu, eikä niitä luovuteta Veripalvelun
ulkopuolelle. Poikkeus tunnistekoodauksissa ja näytteiden tai valmisteiden merkinnöissä on
ainoastaan potilaan omasta kudoksesta valmistetuissa soluterapiavalmisteissa ja suunnatuissa
sukulaisluovutuksissa, joissa on lakisääteinen velvollisuus merkitä valmisteet myös potilaan ja
luovuttajan henkilötunnisteilla. Näin varmistutaan siitä, että soluvalmiste annetaan oikealle
potilaalle.

Jos kudoksen luovuttajalla todetaan jokin tartuntatautilainsäädännön mukaan ilmoitettava tauti,
ilmoitetaan tieto siitä ko. lain nojalla tartuntatautirekisteriin.

Päätyykö tietojani EU:n ulkopuolelle?
Ei

Miten tietojani suojataan?
Kudosluovutuksen jälkeen kudos ja luovuttajan verinäytteet koodataan eränumeroilla siten, että
henkilötiedot eivät ole enää tunnistettavissa. Valmistettu soluterapiavalmiste toimitetaan
hoitoyksikköihin ainoastaan eränumerokoodeilla. Verinäytteet toimitetaan laboratoriotutkimuksiin
ainoastaan eränumerotiedoilla. Poikkeus tunnistekoodauksissa ja näytteiden tai valmisteiden
merkinnöissä on ainoastaan potilaan omasta kudoksesta valmistetuissa soluterapiavalmisteissa ja
suunnatuissa sukulaisluovutuksissa, joissa on lakisääteinen velvollisuus merkitä valmisteet myös
potilaan ja luovuttajan henkilötunnisteilla. Näin varmistutaan siitä, että soluvalmiste annetaan
oikealle potilaalle.

Kudoskeräykseen liittyvä dokumentaatio ja soluterapiavalmisteen valmistukseen liittyvä
erädokumentaatio ja laboratoriotulokset säilytetään sähköisesti tietojärjestelmässä, johon on
rajattu pääsy. Pääsy tietoihin on ainoastaan niillä, jotka tarvitsevat tietoja työssään. Paperiset
dokumentit säilytetään lukitussa kaapissa, johon on rajattu pääsy. Soluterapiavalmisteen saajan
tietoja ja annettujen soluterapiavalmisteiden erätietoja säilytetään lakisääteisen* jäljitettävyyden
varmistamiseksi tietojärjestelmässä, johon on erittäin rajattu pääsy.

Tehdäänkö tietojeni perusteella profilointia tai automaattista päätöksentekoa?
Ei

Kuinka kauan tietojani säilytetään?
Jos olet ilmoittanut olevasi kiinnostunut luovuttamaan kudosta soluterapiavalmisteen
valmistamiseksi, yhteystietojasi säilytetään mahdollista yhteydenottoa varten 5 vuotta
ilmoittautumisesta. Jos olet luovuttanut kudosta soluterapiavalmisteen valmistamiseksi, tietojasi
säilytetään lain vaatimusten mukaisesti vähintään 30 vuotta valmisteen viimeisestä käyttöpäivästä.

Miten voin tarkistaa tietoni ja korjata virheelliset tiedot?
Täytä, tulosta ja allekirjoita Veripalvelun verkkosivuilta löytyvä tietopyyntölomake ja toimita se
Veripalveluun postitse tai henkilökohtaisesti. Veripalvelu toimittaa rekisterissä olevat tietosi sinulle
postitse.

Virheellisiä tietoja voit pyytää oikaisemaan kirjallisesti Veripalvelun verkkosivuilta löytyvällä
oikaisupyyntölomakkeella. Yhteystietoja voit esittää oikaistavaksi myös puhelimitse.

Voinko pyytää tietojeni poistoa tai kieltää niiden käyttämisen?
Kyllä voit, jos olet vain ilmoittanut kiinnostuksesi luovuttaa kudoksia soluterapiavalmisteiden
lähtömateriaaliksi. Jos olet luovuttanut kudosta soluterapiavalmisteen valmistamiseksi, tietoja ei
voida poistaa lakisääteisen* jäljitettävyysvaatimuksen takia.

Voinko valittaa viranomaiselle?
Jos koet, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu lakia, voit tehdä valituksen
valvontaviranomaiselle.

* Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä, ns. kudoslaki (101/2001);
Lääkelaki (395/1987) 15 c §

Yhteystiedot
Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Kivihaantie 7
00310 Helsinki
p. 029 300 1010

Rekisterin vastuuhenkilö:
Solutuotantokeskuksen päällikkö Anita Laitinen, p. 029 300 1693


päivitetty 18.3.2022