Tutkimusstrategia

Veripalvelu on monipuolinen tutkimusorganisaatio. Sen tutkimus‐ ja kehittämistoiminnan tavoitteena on Veripalvelun nykyisten ja tulevien valmisteiden ja palveluiden tutkiminen ja kehittäminen.

Tutkimus‐ ja kehittämistoiminnan tarkoituksena on myös tuottaa uutta tietoa ja kasvattaa Veripalvelun asiantuntijoista oman alansa tunnustettuja asiantuntijoita sekä edistää Veripalvelussa tieteellisten menetelmien ymmärtämistä, tutkimusaineistojen ja raporttien kriittistä arviointia sekä saatujen tutkimustulosten soveltamista päätöksenteossa.

Tieteellinen tutkimus on ollut osa Veripalvelun toimintaa koko sen historian ajan. Tästä ovat hyvinä osoituksina muun muassa 69 Veripalvelussa tehtyä väitöskirjaa sekä vuosittain yli 30 vertaisarvioitua tiedejulkaisua. Veripalvelun tutkimusstrategia toteaakin, että

 • Veripalvelun tutkimustoiminta tuo merkittävän lisän suomalaiselle lääketieteelliselle tutkimukselle, sekä
 • kansallisesti keskitetyn veripalvelutoiminnan tieteellinen hyödyntäminen on osa Veripalvelun perustehtävää.

Veripalvelun tutkimustoiminnan painopisteinä ovat

 • Verihuoltoketjun vaikuttavuus
 • Solujen ja kudosten sopivuuden vaikuttavuus
 • Valmisteiden ja palveluiden kehittäminen

   

Tällä hetkellä hankkeiden keskeiset tieteelliset osaamisalueemme ovat verihuoltoketjun mallinnukset ja data-analyysit, terapeuttiset immuunisolut, veren-, kudosten- ja elintensiirtojen sopivuuteen liittyvät genomi- ja data-analyysit sekä verisolujen tuottamat solun ulkoiset rakkulat.

Veripalvelun tieteellinen tutkimus keskitetään pääasiassa TK-osastolle, joka sijaitsee Biomedicumissa Meilahden kampuksella Helsingissä. Osastolla työskentelee tällä hetkellä 13 tohtoritason tutkijaa ja noin 10 väitöskirjatyöntekijää. Lisäksi Veripalvelun tuotannon asiantuntijat osallistuvat oman alueensa tiedeprojekteihin.

Veripalvelun vuosittainen tutkimusbudjetti on ollut noin 3 miljoonaa €, josta noin puolet on katettu ulkoisella rahoituksella.

Veripalvelun päätoimipisteessä Vehkalassa sijaitseva Solutuotantokeskus kehittää ja tuottaa uusia terapeuttisia soluvalmisteita potilashoitoon.

Veripalvelun biopankki palvelee biopankkilain mukaisia lääketieteellisiä tutkimus- ja tuotekehityshankkeita tarjoamalla erityisesti verenluovuttajien näytteitä ja tietoja. Biopankin erityisalueena on verensiirtolääketiede. Veripalvelu toimii myös valtakunnallisen hematologisen biopankin, FHRB:n isäntäorganisaationa ja yhtenä omistajana.

Lisäksi Veripalvelun tuotannon asiantuntijat tekevät oman alueensa tiedetutkimusta. Veripalvelun vuosittainen TK-budjetti on ollut reilut 3 miljoonaa €, josta noin puolet on katettu ulkoisella rahoituksella. Veripalvelun tutkimusprojektien yhteydessä työskentelee parhaillaan noin 10 väitöskirjatyöntekijää.

Veripalvelun tutkimusrahastosta voidaan vuosittain jakaa apurahoja ensi sijassa Veripalvelun ulkopuolella tapahtuvaan tieteelliseen tutkimukseen, joka edistää Veripalvelun tutkimusstrategian toteutumista.

Veripalvelun tutkimustoiminnan arvot:

 • Eettisyys. Veripalvelu noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia ohjeita
 • Kriittisyys. Tutkimustulokset tulee julkaista hyvämaineisissa vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisusarjoissa
 • Potilaiden, vapaaehtoisten verenluovuttajien‐ ja kantasolujen luovuttajien sekä asiakkaiden kunnioittaminen. Veripalvelun toiminnan keskiössä on potilas ja vapaaehtoinen luovuttaja. Luovuttajien, potilaiden ja asiakasorganisaatioiden osallistuminen ja heidän voimavaransa ovat tärkeässä osassa tutkimustoiminnan vaikuttavuuden turvaamisessa.
 • Vaikuttavuus. Tuotetaan näyttöön perustuvaa uutta tietoa toiminnan ja palveluiden vaikuttavuudesta. Tutkimuksen tuloksia käytetään verenluovuttajien, väestön, potilaiden ja yhteiskunnan hyödyksi ja Veripalvelun toimintaa koskevan päätöksenteon pohjaksi.
 • Avoimuus. Noudatamme hyvää hallintotapaa. Noudatamme avointa tutkimuspolitiikkaa: kerromme projekteistamme, niiden päämääristä ja yhteistyökumppaneista mahdollisimman avoimesti kaikille sidosryhmille. Julkaisemme open access -foorumeilla lisätäksemme tulosten käyttöä ja vaikuttavuutta.

Keräämme vain toimintamme kannalta tarpeellisia henkilötietoja ja suojaamme niitä niiden luonteen edellyttämällä tavalla. Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. Työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme sitoo salassapitovelvollisuus. Lisätietoa tietosuojasta: