Harjoittelu

Veripalvelu ottaa vastaan opiskelijoita ensisijaisesti kevät- ja syyslukukaudella.

 

Verenluovutuksen harjoittelupaikoista (sairaanhoitajaopiskelijat) sekä laboratoriopalveluiden harjoittelupaikoista ilmoitetaan kaksi kertaa vuodessa ammattikorkeakoulujen Jobiili-työnvälityspalvelun kautta.

Teethän harjoittelupaikkavarauksen vasta kun olet ensin huolellisesti tutustunut ilmoituksessa esitettyihin Veripalvelun työharjoittelujaksoa koskeviin toivomuksiin. Muistathan myös päivittää hakemuksesi ja CV:si järjestelmässä.

Muiden toimintojen ja toisen asteen oppilaitosten harjoittelujen osalta voit olla yhteydessä kyseisen toiminnon esimieheen tai vastuuhenkilöön.

Tapaamme sinut mielellämme ennen harjoittelun alkua. Jos teet varauksen Jobiili-järjestelmässä, on tärkeää, että otat yhteyttä ilmoituksessa olevaan yhteyshenkilöön/esimieheen ennen oppilaitoksen harjoitteluviikkojen vahvistusta. Tapaamisessa saat lisätietoa Veripalvelusta harjoitteluympäristönä ja keskustelemme tarkemmin opiskelutaustastasi, toiveistasi sekä harjoittelun tavoitteista. Tapaamiseen ja harjoitteluun valmistautumiseksi tutustu nettisivuillamme toimintoon johon olet tulossa harjoitteluun.

Veripalvelussa tapahtuva harjoittelu on suunniteltua ja jokaisella opiskelijalla on nimetty ohjaaja. Lukukausittain eri toimintoihin otetaan vain tietty määrä opiskelijoita, jotta ohjaus toteutuu Veripalvelussa sovittujen laatukriteerien mukaisesti. Opiskelijoita on yksikössä yleensä kerrallaan yhdestä kahteen. Tällä mahdollistetaan laadukas oppimisympäristö.

Opiskelijoiden ohjatun harjoittelun toteutuminen perustuu oppilaitoksen ja Veripalvelun tekemään sopimuksiin. Ennen harjoittelun alkua varmistetaan, että sopijapuolien, oppilaitoksen ja Veripalvelun, välillä on kirjallinen sopimus opiskelijaohjauksesta.

Harjoittelun aikana

Ensimmäisten harjoitteluviikkojen aikana on tarkoitus tutustua paitsi omaan toimintoosi, myös Veripalvelun toimintaan kokonaisuutena. Pääset mahdollisuuksien mukaan tutustumaan myös muihin osastoihin esimerkiksi erilaisten tutustumistilaisuuksien myötä.

Veripalvelun eri toiminnoissa on koulutettuja opiskelijaohjaajia, jotka vastaavat opiskelijan lähiohjauksesta. Harjoittelun alussa ohjaaja ja opiskelija täsmentävät harjoittelulle asetetut tavoitteet, jonka pohjalta ohjaaja laatii viikkosuunnitelman. Ohjaajan lisäksi myös muut työyhteisön jäsenet osallistuvat harjoittelun toteutukseen neuvomalla ja tukemalla opiskelijan ammatillista kehittymistä jakson aikana.

Opiskelija on aina ensisijaisesti itse vastuussa omasta oppimisestaan, mutta yhteisesti sovitut ohjeet ja pelinsäännöt varmistavat laadukkaan oppimiselämyksen.

Harjoittelun arviointi

Harjoittelun aikana ja päättyessä arvioinnin tavoitteena on tukea opiskelijan oppimisprosessia. Perusteltu arviointi pohjautuu Veripalvelun harjoitteluun asetettuihin kriteereihin ja työssämme vaadittavaan ammattitaitoon. Opiskelijaa tuetaan arvioimaan oppimistaan suhteessa omaan tieto- ja taitoperustaansa sekä aikaisempiin opintoihin ja työharjoittelujaksoihin.

Esimerkiksi verenluovutustoiminnassa opiskelijoiden arvioinnissa käytetään Veripalvelun käyttöön suunniteltua arviointilomaketta. Siinä arvioidaan opiskelijan tavoitteiden ja asiakaslähtöisen toiminnan, tiedollisen osaamisen, vuorovaikutus- ja ohjausosaamisen, kliinisen osaamisen ja ammatillisen kasvun sekä päätöksenteko-osaamisen kehittymistä työharjoittelujakson aikana.

Myös opiskelija arvioi työharjoittelujaksoaan suhteessa asettamiinsa tavoitteisiin sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelijoiden antaman palautteen avulla kehitämme ohjaustoimintaamme.

Katso harjoittelupaikat

Lisätietoa harjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksista:

Bioanalyytikko-opiskelijat (laboratoriopalvelut):

Maria Laisi, veriryhmä- ja verensiirtotutkimukset: maria.laisi@veripalvelu.fii
Sirpa Virolainen, infektio- ja laadunvalvontatutkimukset: sirpa.virolainen@veripalvelu.fi
Paula Pyysalo, kudossopeutuvuustutkimukset: paula.pyysalo@veripalvelu.fi

Farmanomi- ja lääketeknikko-opiskelijat (verivalmisteiden tuotanto):

Sari Rope, tuotantopäällikkö, p. 029 300 1780
Kaisa Ovaska, operatiivinen esihenkilö, p. 029 300 1755

Sairaanhoitajaopiskelijat (verenluovutus):

Opinnäytetöitä koskevat tiedustelut: Paula Korhonen, aluepäällikkö, p. 029 300 1667

Tutkimusta ja tuotekehitystä koskevat opinnäytetyöt:

Jukka Partanen, tutkimusjohtaja, p. 029 300 1759

Muut tiedustelut:

Katri Sani, henkilöstöasiantuntija, p. 029 300 1268

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@veripalvelu.fi​