Blodtjänst söker personer med en sällsynt blodgrupp – med hjälp av en datorbaserad screeningmetod

Det finns många fler blodgrupper än de åtta basblodgrupper som tas upp i skolans biologiböcker. I takt med att den demografiska strukturen förändras har också behovet av donatorer ökat. Blodtjänst kommer att söka donatorer med sällsynta blodgrupper på olika sätt för att säkerställa att alla patienter får lämpliga blodprodukter. En ny metod där biobanksdata utnyttjas kommer i sin tur att bidra till att mer sällsynta blodgrupper kan upptäckas.

Det är inte alltid lätt att få lämpliga blodprodukter för en patient, eftersom inte bara situationerna varierar, utan också de blodprodukter som sjukhusen behöver. En olycka kan resultera i att många donatorer brådskande behövs eller att en enskild person på grund av exempelvis en sällsynt blodgrupp är den enda som är lämplig som donator för en patient.

Blodgrupperna är ärftliga, och förekomsten av dem blir rikligare områdesvis. För att hitta den blodprodukt som lämpar sig bäst för alla patienter behövs många olika donatorer från olika befolkningsgrupper och i hela Finland.

I vårt land förekommer det blodgrupper vilka är typiska för just finländare, och en del av dessa finns nästan inte på något annat ställe. Det samma gäller personer med utländsk bakgrund vilka bor i Finland.

– Ju fler enskilda blodgivare det finns och ju mer varierande deras geografiska bakgrund är, desto bättre blir möjligheterna att hitta en lämplig donator för alla patienter, säger läkaren Janina Forstén från Blodtjänst.

Blodtjänsts mål är därför att identifiera och lösa upp möjliga rädslor och fördomar kopplade till blodgivning samt förbättra kännedomen om blodgivning bland personer med utländsk bakgrund.

Varje blodgivare har betydelse

Andelen invånare med utländsk bakgrund av Finlands befolkning har blivit dubbelt större under de senaste tio åren. Av denna anledning representerar dagens blodgivare inte längre i tillräckligt stor och täckande uträckning de olika patienterna. Allt blod är nämligen nog rött, men ändå inte likadant. I människans erytrocyter förekommer det stora variationer från individ till individ: mer än 350 olika blodgrupper har identifierats.

Blodtjänst försöker med olika åtgärder stärka gruppen av blodgivare. Det viktigaste är att se till att det finns en reserv av frivilliga blodgivare, vilka representerar alla delar av befolkningen, och att dessa är redo att ge blod vid behov. Fler nya donatorer behövs – i dag ger endast 3 procent av finländarna blod.

Genetisk forskning som stöd i sökandet av sällsynta blodgrupper

Det råder brist i synnerhet på blodgivare som har en sällsynt blodgrupp. För att hitta dem har Blodtjänsts forsknings- och produktutvecklingsavdelning tagit fram verktyg för hur man ska kunna utnyttja genominformationen som finns i Blodtjänsts biobank.

“Vi har utvecklat en metod som kan tillämpas för att identifiera bland annat 37 olika blodgruppsfaktorer i befintliga genomdata i biobanken”, berättar äldre forskaren Kati Hyvärinen.

Den nya metoden tillämpas vidare i patientlaboratorier där man med hjälp av datorbaserade screeningscript söker mycket sällsynta blodgruppskombinationer eller kombinationer för vilka det finns ett särskilt behov. Dessa sällsynta blodgrupper hittas inte i rutinundersökningar vilka görs i samband med blodgivning, utan dessa måste separat sökas med screeningmetoder vilka utvecklats specifikt för detta ändamål.

– Det är mycket svårt och tidskrävande att hitta en sällsynt blodgrupp med manuella metoder eller slumpmässigt. I fortsättningen kan vi i en dator direkt bläddra i uppgifterna för de 60 000 blodgivare som registrerats i Blodtjänsts biobank för att kontrollera vilka kan förutses ha en sällsynt blodgrupp, berättar laboratorieexperten Katri Haimila.

De medlemmar i Blodtjänsts biobank som man utifrån data har fastställt ha en sällsynt blodgrupp kallas till laboratorieundersökningar utifrån vilka varje blodgivares exakta blodgrupp typifieras. Med den information som erhålls på detta sätt kan man i fortsättningen för allt fler patienter hitta blodgivare vilka lämpar sig bäst för var och en patient.

– Detta eliminerar dock inte behovet av nya blodgivare med en sällsynt blodgrupp, eftersom Blodtjänsts biobank endast har cirka 60 000 medlemmar, och majoriteten av befolkningen står utanför denna, påpekar Kati Hyvärinen.

Senast uppdaterad: 22.05.2024