Usein kysyttyä

Täältä löydät vastauksia yleisimpiin verenluovutukseen, Kantasolurekisteriin ja Veripalveluun liittyviin kysymyksiin.

Hae hakusanalla
Suodata aiheella
Biopankki

Jos kuulun useampaan biopankkiin, siirtyvätkö tietoni niiden välillä?

Henkilön on mahdollista kuulua useampaan kuin yhteen biopankkiin tai vaikka kaikkiin Suomen biopankkeihin. Hänen tietojaan ei siirretä biopankista toiseen, mutta eri rekistereiden tietoja voidaan tarvittaessa yhdistää yksittäistä tutkimusta varten.

Suomalaiset biopankit tekevät yhteistyötä BBMRI-verkoston kautta ja lisäksi on perustettu Suomen Biopankkien osuuskunta FINBB, joka tuottaa biopankeille niiden tarvitsemia palveluita. Yhteistyön tavoitteena on mm. mahdollisimman yhtenäiset toimintatavat.

Biopankki

Jos liityn biopankkiin, voidaanko kaikki verenluovutustietoni hyödyntää ja tallentaa sinne samalla?

Biopankkiin ei siirretä kaikkia verenluovutuksen käyttöön kerättyjä luovuttajatietoja tai verenluovutuksiin liittyviä tietoja. Biopankkiin ei siirry terveyskyselyn tietoja tai infektiotestien tuloksia. Sen sijaan esimerkiksi tieto verenluovutuksesta, hemoglobiinimittaukset ja veriryhmätiedot siirtyvät. Tarkemmat tiedot biopankkiin siirtyvistä luovuttajatiedoista löytyvät Veripalvelun biopankin tietosuojaselosteesta.

Biopankki

Kuinka voin poistua biopankista, jos en haluakaan enää olla toiminnassa mukana?

Voit halutessasi poistua biopankista joko ennen kuin näyte on luovutettu biopankkiin perumalla antamasi biopankkisuostumuksen tai myöhemmin vastustamalla näytteidesi ja tietojesi käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Biopankkisuostumuksen voi perua ennen näytteen antamista tai viimeistään ennen kuin näyte ja siihen liittyvät tiedot on luovutettu biopankkiin. Perumisen katsotaan aina sisältävän myös tietojen käytön vastustamisen eli vastustamisoikeuden käytön.

Lue lisää biopankista poistumisesta sivulta Biopankista poistuminen.

Biopankki

Kuka voi liittyä Veripalvelun biopankkiin?

Veripalvelun biopankkiin voivat liittyä kaikki 18-70-vuotiaat verenluovuttajat. Biopankkiliittyjän tulee olla verenluovuttajarekisterissä eli muut kuin verenluovuttajat eivät voi liittyä Veripalvelun biopankkiin.

Tilapäinen tai pysyvä luovutuseste ei ole este biopankkiin liittymiselle, mutta biopankkinäytteitä kerätään vain verenluovutuksen yhteydessä. Mikäli et jostain syystä voi enää luovuttaa verta, voit silti edelleen halutessasi kuulua biopankkiin ja aiemmin kerättyjä näytteitäsi ja tietojasi voidaan käyttää tutkimuksissa.

Biopankki

Mihin biopankissa olevia näytteitä käytetään tai on käytetty?

Ensisijaisina kohteina ovat verenluovuttajien terveyteen ja verensiirtolääketieteeseen liittyvät tutkimukset. Lisäksi näytteitä voidaan käyttää muiden merkittävien sairauksien, kuten suomalaisten kansansairauksien tutkimuksissa ja tuotekehityksessä.

Veripalvelun biopankin aineistoja on luovutettu vuodesta 2018 alkaen useisiin suomalaisiin ja kansainvälisiin tutkimushankkeisiin, joiden kuvaukset löytyvät biopankin verkkosivuilta. Tutkimushankkeen taustaorganisaatio voi olla suomalainen tai kansainvälinen tutkimuslaitos tai yritys.

Jos haluat saada tarkempia tietoja siitä, millaisiin tutkimuksiin juuri sinun näytteitäsi tai tietojasi on luovutettu, voit käynnistää selvitysprosessin tekemällä Veripalvelun tietopyynnön.

Biopankki

Mihin tietoni talletetaan ja saanko omat tietoni tarvittaessa jotenkin käyttööni?

Biopankissa olevat tiedot talletetaan Veripalvelun biopankin tietoturvallisiin ja ulkopuolisilta rajattuihin tietojärjestelmiin.

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä näytteitä ja sinua koskevia tietoja säilytämme, mistä tietoja ja näytteitä on saatu ja mihin niitä on luovutettu. Voit myös tiedustella Veripalvelun biopankista, millaista tietoa näytteistäsi on määritetty biopankkitutkimusta varten. Sinulla on oikeus saada selvitys tietojen merkityksestä. Tietojen merkityksen selvittämisestä voidaan periä maksu, joka on enintään selvityksen antamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava. Voit aloittaa selvitysprosessin tekemällä tietopyynnön Veripalvelun biopankille.

Biopankkitutkimukseen osallistumisesta ei yleisesti ottaen ole suoraa henkilökohtaista hyötyä luovuttajalle. Biopankki ottaa tarvittaessa näytteenantajaan yhteyttä, jos hänen näytteistään selviää terveyden kannalta merkittävä löydös ja näytteenantaja on antanut siihen suostumuksessaan luvan.

 

Biopankki

Miksi Suomessa on erilaisia biopankkeja?

Biopankkien taustalla on erilaisia organisaatioita ja biopankeilla voi olla erilaisia painopistealueita. On biopankkeja, jotka keräävät näytteitä erityisesti tietyltä potilasryhmältä (esim. Hematologinen biopankki) sekä tutkimuskohortteihin pohjautuvia biopankkeja (esim. THL Biopankki). Lisäksi biopankkeja on hyvinvointialueiden sairaaloiden yhteydessä (esim. Auria Biopankki).

Veripalvelun biopankin ainutlaatuisuus perustuu mm. siihen, että Veripalvelun biopankin aineistoja voidaan käyttää myös pidemmän aikavälin tutkimukseen. Veripalvelun biopankki voi esimerkiksi kerätä ja säilöä pitkäaikaisilta verenluovuttajilta näytteitä aikasarjana. Jos heillä jossain elämänsä vaiheessa todetaan jokin sairaus, ennen sairautta kerätyistä näytteistä (ennustavat ”tautimarkkerit”) voi olla iso apu sairautta ennaltaehkäisevään tutkimukseen.

Verenluovuttajien näytteitä ja tietoja on kerätty maantieteellisesti laajalta alueelta, koko Suomesta. Lisäksi verenluovuttajilta kerätty aineisto sopii hyvin terveiden henkilöiden verrokkimateriaaliksi lääketieteelliseen tutkimukseen.

Biopankki

Miksi Veripalvelu on mukana kahdessa biopankissa?

Veripalvelun biopankkiin kerätään näytteitä verenluovuttajilta, jotka ovat pääsääntöisesti terveitä. Luovuttajien näytteitä tarvitaan muun muassa luovuttajien terveyden ja verensiirtolääketieteen tutkimukseen. Näytekokoelmaa voidaan hyödyntää myös lääketieteellisen tutkimuksen terveiden henkilöiden verrokkiryhmänä.

Hematologiseen biopankkiin puolestaan kerätään näytteitä hematologista eli verisairautta sairastavilta potilailta. Veripalvelu on yksi sen omistajista ja vastaa erityisesti näytteiden prosessoinnista ja biopankin hallinnosta; näin Veripalvelu osaltaan auttaa näiden potilaiden tulevaisuuden hoitoja.

Biopankki

Miksi Veripalvelulla on oma biopankki?

Biopankit ovat tulevaisuuden tapa edistää terveyttä tutkimuksen avulla ja Veripalvelu haluaa osaltaan olla mukana tässä kehityksessä. Biopankki mahdollistaa tehokkaan ja tietoturvallisen tavan kerätä suuria näyte- ja tietoaineistoja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi verenluovuttajien terveyden ja verensiirtolääketieteen tutkimuksessa sekä mm. kansansairauksia ennaltaehkäisevissä ja niiden hoitoa kehittävissä tutkimushankkeissa. Verenluovuttajilta kerättyä biopankkiaineistoa voidaan hyödyntää tutkimuksessa esimerkiksi terveenä verrokkiryhmänä.

Muihin biopankkeihin verrattuna Veripalvelun biopankin erityispiirre on mahdollisuus kerätä kokoelma näytteitä ja tietoja verenluovuttajilta, jotka ovat näytteenantohetkellä pääsääntöisesti terveitä. Lisäksi monet Veripalvelun biopankkiin liittyneistä luovuttavat verta toistuvasti. Tämä mahdollistaa esimerkiksi aikasarjat eli samalta luovuttajalta eri ajankohtina otetut näytteet.

Biopankki

Mikä on biopankki?

Biopankkiin kerätään ihmisten näytteitä ja tietoja biopankkisuostumuksen tai biopankkisuostumuksen ja hyväksynnän (1.1.2024 alkaen) antaneilta henkilöiltä tutkimusta ja tuotekehitystä varten.

Näytteet säilytetään biopankissa, jotta tieteellistä tutkimustyötä varten on olemassa laadukkaita, asianmukaisesti kerättyjä ja säilytettyjä, kattavia näytekokoelmia. Biopankissa näytteisiin liitetään tutkimuksen kannalta tarpeellista tietoa näytteestä ja näytteenantajasta.

Biopankin aineistoja voidaan käyttää sekä akateemiseen tutkimukseen että kaupalliseen tuotekehitykseen. Aineistoja luovutetaan vain eettisesti ja tieteellisesti hyväksyttäville tutkimushankkeille.

Biopankkien toimintaa säätelee mm. biopankkilaki (688/2021) ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR). Biopankkien toimintaa valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Biopankki

Millainen biopankkinäyte on?

Veripalvelun biopankkiin annettava biopankkinäyte voi olla verinäyte, mutta näytteeksi voidaan tallettaa myös verivalmiste tai sen osa, jota ei voida käyttää potilaiden hoidossa.

Biopankki

Millaisten tutkimusten käyttöön Veripalvelun biopankkiin antamani näyte voidaan luovuttaa?

Biopankkitoiminnassa antamalla biopankkisuostumuksen tai biopankkisuostumuksen ja -hyväksynnän henkilö antaa luvan näytteidensä ja tietojensa käyttöön tieteellistä tutkimusta varten. Näytteitä ja tietoja voidaan käyttää erilaisten tieteellisten tutkimusryhmien ja tutkijoiden hankkeisiin sekä Veripalvelussa että muualla.

Ennen aineistojen luovuttamista tutkimushankkeelle, Veripalvelun asiantuntijat arvioivat sen ennalta määritettyjen lakisääteisten kriteerien perusteella sekä Veripalvelun omien toimintaperiaatteiden ja arvojen perusteella.

Tutkimushankkeesta arvioidaan tieteellinen ja teknologinen laatu, eettisyys ja tietoturvan toteutuminen sekä tutkimushankkeen soveltuminen Veripalvelun biopankin tutkimusalueeseen. Lisäksi aineiston saajalla tulee olla asianmukainen ammatillinen ja tieteellinen pätevyys aineiston käsittelyyn ja luovutuksella täytyy olla yhteys saajan tehtäviin. Aineistoja luovutetaan vain hyväksytyille tutkimushankkeille.

Biopankki

Miten biopankkitoiminta hyödyttää tutkimusta?

Biopankkiin liittyneen henkilön näytteitä ja tietoja voidaan hyödyntää laajasti erilaisiin tutkimuksiin biopankin tutkimusalueen mukaisesti. Tämä mahdollistaa sen, ettei jokaisen tutkimushankkeen tarvitse kerätä omia erillisiä aineistojaan. Biopankkien näytekokoelmien ansiosta näytteitä voidaan hyödyntää tehokkaasti tieteellisen tutkimuksen mahdollistamiseksi.

Biopankkien kautta tehtävien tutkimusten tutkimustulokset palautuvat biopankkiin, josta ne ovat jälleen seuraavien tutkijoiden käytettävissä. Näin voidaan välttää päällekkäistä tutkimusta, vähentää tutkimusmenoja sekä nopeuttaa tutkimuksen tekoa. Näytteeseen liitetyt tiedot ikään kuin ”kasvavat korkoa”.

Biopankki on velvollinen seuraamaan mihin tutkimuksiin näytteitä luovutetaan ja näin näytteenantajan oikeus tietää näytteensä käytöstä toteutuu aiempaa paremmin. Biopankkilaki säätelee biopankkitoimintaa ja suojaa näytteenantajaa: hänellä on aina oikeus vastustaa näytteiden ja tietojen käyttöä tutkimuksissa jatkossa.

Biopankki

Miten biopankkitoiminta rahoitetaan ja tehdäänkö sillä voittoa?

Veripalvelun toiminta on voittoa tavoittelematonta. Toiminta rahoitetaan verivalmisteista ja palveluista saatavilla maksuilla.
Veripalvelun biopankin toiminta on osa Veripalvelun tutkimustoimintaa, jonka kulut katetaan Veripalvelun tutkimusbudjetista ja biopankin keräämistä maksuista. Tutkijat ja muut asiakkaat maksavat biopankin palveluista. Biopankin tarjoamien palveluiden ja tutkimusaineistojen hinnoittelu perustuu Veripalvelun biopankille syntyneiden kulujen kattamiseen ja biopankkitoiminnan kehittämiseen.

Biopankki

Miten verenluovuttajan arkaluontoiset tiedot suojataan biopankissa?

Veripalvelun työntekijöillä on salassapitovelvollisuus. Biopankin rekisteriin pääsy on rajattu käyttäjätunnuksin ja vain rekisteritietoja työtehtävissään tarvitseville. Rekisterinäkymiä sekä tietojen lisäystä, muokkausta ja poistoa rajataan käyttöoikeuksin.

Tietoja sisältävät paperidokumentit säilytetään Veripalvelussa lukituissa kulkuvalvotuissa tiloissa sekä lukituissa kaapeissa.
Biopankin näytteitä ja niihin liitettyjä tietoja luovutetaan ainoastaan tarkasti määriteltyyn ja eettisen arvioinnin läpikäyneeseen Veripalvelun biopankin tutkimusalueen mukaiseen tutkimukseen. Lisäksi näytteen antajan tietosuojasta huolehditaan tarkasti lainsäädännön mukaisesti, joten tietosuojaloukkauksen todennäköisyys on vähäinen.

Biopankki käsittelee näytteitä ja tietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. Tietosuoja turvataan tarkoilla käyttösopimuksilla ja pseudonymisoinnilla eli koodaamalla näytteet ja tiedot, jolloin yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa aineistosta. EU:n ulkopuolisissa maissa riittävästä tietosuojan tasosta huolehditaan erityissopimuksin, koska lakisääteisen tietosuojan taso voi niissä vaihdella.

 

Biopankki

Miten voin antaa näytteeni biopankkiin?

Biopankkiin liittynyt tai samalla käynnillä liittyvä voi antaa biopankkinäytteen verenluovutuskäynnin yhteydessä. Hoitaja ottaa näytteen verenluovutuksen yhteydessä ns. etupussista, josta kaikki muutkin verenluovutuksen yhteydessä otettavat näytteet otetaan. Näyteputkia voidaan kerätä 1 tai useampia kerralla ja näytteitä voidaan ottaa verenluovutuksen yhteydessä myös jatkossa.

Biopankki

Mitä biopankkinäytteelle tapahtuu biopankissa?

Näytteestä erotellaan veren eri osia, jotka pakastetaan ja säilötään biopankkiin tulevia tutkimushankkeita varten. Verinäytteestä talletetaan esimerkiksi plasma- tai seerumifraktioita, DNA:ta tai verisoluja.

Biopankkinäyte voidaan joskus toimittaa suoraan tutkimuskäyttöön sellaisenaan, jolloin näyte käsitellään tutkijan toimesta. Tutkimukselle toimitettavat näytteet arvioidaan aina biopankin asiantuntijan ja tutkijan yhteistyössä tutkimukselle soveltuvimman näytteen varmistamiseksi.

Biopankki

Onko biopankkinäytteen antamisesta jotain hyötyä tai haittaa?

Biopankkitoimintaan osallistumisesta ei yleensä ole odotettavissa suoraa henkilökohtaista hyötyä näytteenantajalle. Liittymällä biopankkiin ja antamalla näytteen voi kuitenkin toimia yhteisen hyvän eduksi ja osallistua tutkimuksen tukemiseen, jotta olisimme terveempiä tulevaisuudessa. Terveys- ja lääketieteellinen tutkimus tarvitsee suuria ja laadukkaasti kerättyjä aineistoja. Biopankkitutkimuksen tavoite on edistää väestön terveyttä kartoittamalla esimerkiksi sairauksien syitä tai ehkäisemällä sairauksien puhkeamista ja etsimällä niihin vaikuttavampia hoitokeinoja.

Biopankkinäytteen antaminen verenluovutuksen yhteydessä ei vaikuta luovutetun veren kokonaismäärään. Potilaskäyttöön tehtävät verivalmisteet eivät ole riippuvaisia biopankkinäytteen antamisesta. Biopankkinäytteen antaminen ei siis vaikuta verenluovutuksen turvallisuuteen.

Biopankin näytteitä ja niihin liitettyjä tietoja luovutetaan ainoastaan tarkasti määriteltyyn ja eettisen arvioinnin läpikäyneeseen Veripalvelun biopankin tutkimusalueen mukaiseen tutkimukseen. Lisäksi näytteenantajan tietosuojasta huolehditaan tarkasti lainsäädännön mukaisesti, joten tietosuojaloukkauksen todennäköisyys on vähäinen.

Biopankki

Saako biopankkinäytteen antamisesta korvausta?

Näytteen antamisesta tai biopankkiin liittymisestä ei makseta korvausta. Liittymällä biopankkiin ja antamalla näytteen voit osaltasi tukea tutkimusta ja auttaa potilaita myös tulevaisuudessa.