Tutkimusrekisterin tietosuojaseloste

Veripalvelun Tutkimusrekisteri on Veripalvelun ylläpitämä henkilörekisteri Veripalvelun sisäisen tutkimustoiminnan tarpeisiin. Veripalvelu noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuoja- ja muuta lainsäädäntöä ja huolehtii siitä, että henkilötietojen tietoturva on asianmukaisella tasolla. Tässä selosteessa kerromme tarkemmin kuinka Veripalvelu käsittelee henkilötietojasi Veripalvelun Tutkimusrekisterissä.

Miksi tietojani kerätään?

Veripalvelun tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on nykyisten ja tulevien valmisteiden ja palveluiden laadun, turvallisuuden, riittävyyden, käytön vaikuttavuuden ja palveluketjun tehokkuuden arviointi ja kehittäminen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tarkoituksena on myös tuottaa uutta tieteellistä tietoa sekä edistää Veripalvelussa tieteellisten menetelmien ymmärtämistä, tutkimusaineistojen ja raporttien kriittistä arviointia sekä saatujen tutkimustulosten soveltamista päätöksenteossa.

Veripalvelun tällä hetkellä käynnissä olevista tutkimusprojekteista löydät tietoa verkkosivuiltamme.

Veripalvelun tutkimusprojektien eettisyyttä ja lakiperusteita arvioidaan tarkasti. Käyttämämme (EU:n) yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen laillinen käsittelyperuste vaihtelee tutkimuksittain, mutta on yleensä yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen. Tutkimukset, joissa tutkittavalta henkilöltä kerätään uusia näytteitä, arvioidaan yliopistollisten keskussairaaloiden eettisissä lautakunnissa. Biopankeista saatavilla vanhoilla näytteillä tai tiedoilla tehdyt tutkimukset arvioidaan myöntävän biopankin puolesta. Vain rekisteritiedoilla tehdyt tutkimukset arvioidaan tiedot luovuttavan tahon, kuten viranomaisen puolesta. Lisäksi Veripalvelu arvioi sisäisesti kaikkia tutkimusprojektejaan.

Mitä tietoja minusta kerätään?

Täsmälliset kerättävät tiedot riippuvat tutkimusprojektista ja löytyvät projektin tiedoista (veripalvelu.fi tutkimus-osio).

Tyypillisesti keräämme:

  • Tunnistetietoja kuten nimi ja henkilötunnus
  • Tutkimussuostumustietoja jos tutkimuksen näytteiden tai tietojen käsittelyn peruste on suostumus
  • Verenluovutushistoriatietoja verenluovuttajatutkimuksen tarpeisiin
  • Potilastietoja elinsiirtotutkimuksen tarpeisiin
  • Tutkimuskohtaisia laboratoriomittausten tuloksia kuten veriarvoja ja geneettisiä tietoja
  • Kyselytietoja terveydentilasta tai luovutustoimintaan liittyvistä mielipiteistä

Mistä tiedot ovat peräisin?

Veripalvelun tutkimustoiminta hyödyntää tapauskohtaisesti tutkittavan henkilön veren- tai elinluovuttaja historiatietoa, terveydentilaa, sairauden hoitamista tai tutkimista koskevia tietoja potilasrekistereistä, valtakunnallisista sosiaali- ja terveydenhuollon rekistereistä, kuten THL:n lakisääteisistä rekistereistä (esim. hoitoilmoitusrekisteri, syöpärekisteri), Tilastokeskuksen kuolinsyyrekisteristä tai Kansaneläkelaitoksen rekistereistä (esim. lääkkeiden erityiskorvausrekisteri), sekä tietoja biopankeista.

Mihin tietojani käytetään?

Tietojasi käytetään Veripalvelun tutkimusstrategian mukaiseen tutkimukseen, joka on:

  • Eettistä
  • Avointa ja kriittistä
  • Potilaita, vapaaehtoisia veri-, elin- ja kantasoluluovuttajia sekä asiakkaita kunnioittavaa
  • Vaikuttavaa

Veripalvelun tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on nykyisten ja tulevien valmisteiden ja palveluiden laadun, turvallisuuden, riittävyyden, käytön vaikuttavuuden ja palveluketjun tehokkuuden arviointi ja kehittäminen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tarkoituksena on myös tuottaa uutta tieteellistä tietoa sekä edistää Veripalvelussa tieteellisten menetelmien ymmärtämistä, tutkimusaineistojen ja raporttien kriittistä arviointia sekä saatujen tutkimustulosten soveltamista päätöksenteossa. Veripalvelun tällä hetkellä käynnissä olevista tutkimusprojekteista löydät tietoa verkkosivuiltamme.

Päätyykö tietojani EU:n ulkopuolelle?

Pääsääntöisesti Veripalvelun Tutkimusrekisterissä olevia henkilötietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Erityisestä syystä voidaan rekisterissä olevia näytteitä ja tietoja siirtää tai luovuttaa tutkimusyhteistyöprojekteissa myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle asianmukaisia EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen tietosuoja ja tutkimuslainsäädännön edellyttämiä suojatoimia noudattaen. Siirtoperuste ja suojatoimet arvioidaan tapauskohtaisesti riippuen tietojenkäsittely perusteista ja tietojen vastaanottajasta.

Kaikissa tapauksissa Veripalvelu tekee vastaanottajan kanssa sopimuksen, jossa sovitaan näytteiden ja tietojen käyttötarkoituksesta tutkimukseen, käyttöajasta, edelleen luovutusrajoituksista ja takaisinpalautusvelvollisuudesta.

Miten tietojani suojataan?

Veripalvelun työntekijöitä koskee salassapitovelvollisuus.

Rekisteriin pääsy on rajattu käyttäjätunnuksin ja vain rekisteritietoja työtehtävissään tarvitseville.

Rekisterinäkymiä sekä tietojen lisäystä, muokkausta ja poistoa rajataan käyttöoikeuksin.

Tietoja sisältävät paperidokumentit säilytetään Veripalvelussa lukituissa kulkuvalvotuissa tiloissa sekä lukituissa kaapeissa.

Näytteitä ja tietoja luovutetaan vain tutkimushankkeille, jotka Veripalvelu arvioinnissaan toteaa eettisesti hyväksyttäviksi ja luotettaviksi.

Näytteitä ja tietoja käsitellään tutkimushankkeissa aina koodattuina. Tietoa näytteen ja tietojen antajan henkilötunnisteista säilytetään tutkimustiedosta erillään, sinne pääsy on rajattu tutkimuksesta vastaavalle henkilölle ja sitä käytetään vain poikkeustilanteissa kuten eri tietoja yhdisteltäessä esimerkiksi kun tutkimuksessa käytettävä tietojoukko luodaan.

Tehdäänkö tietojeni perusteella profilointia tai automaattista päätöksentekoa?

Tietojesi perusteella sinusta ei automaattisesti muodosteta profiilia. Tietojesi perusteella emme myöskään tee automaattista päätöksentekoa.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Näytteiden ja tietojen säilytysaika on määritetty kunkin erillisen tutkimuksen luvassa. Näytteet ja tiedot tuhotaan tutkimuksen päättyessä. Jos ne on saatu biopankilta, ne luovutetaan sille takaisin. Jos tukimusta koskeva lainsäädäntö edellyttää, näytteet arkistoidaan lain edellyttämäksi ajaksi tutkimuksen päättymisen jälkeen.

Miten voin tarkistaa tietoni ja korjata virheelliset tiedot?

Voit tarkistaa tutkimukset, joissa olet mukana ja kuhunkin tutkimukseen sinusta kerätyt tietotyypit täyttämällä, tulostamalla ja allekirjoittamalla Veripalvelun verkkosivuilta löytyvän tietopyyntölomakkeen ja toimittamalla sen Veripalveluun postitse tai henkilökohtaisesti. Veripalvelu toimittaa tiedon tutkimusrekisterissä olevista tiedoistasi sinulle postitse. Yksilökohtaisia tutkimustuloksia ei palauteta tutkittaville, koska yksittäisen henkilön tulosten merkitystä ei tiedetä ja tutkimusnäytteiden käsittely ei vastaa terveydenhuollossa käytettävälle tiedolle asetettuja vaatimuksia.

Virheellisiä tietoja voit pyytää oikaisemaan kirjallisesti Veripalvelun verkkosivuilta löytyvällä oikaisupyyntölomakkeella. Yhteystietoja voit pyytää oikaistavaksi myös puhelimitse.

Voinko pyytää tietojeni poistoa tai kieltää niiden käyttämisen?

Kyllä, mutta esimerkiksi tutkimustulosten oikeellisuuden osoittamiseksi saattaa joskus olla välttämätöntä säilyttää tutkimuksessa käytettyä aineistoa tutkimuksen keston ajan, vaikka tutkittava olisi peruuttanut suostumuksensa.

Jos haluat tietää missä tutkimuksissa tietojasi käsitellään, täytä soveltuvin osin Veripalvelun tietopyyntölomake, allekirjoita se ja toimita Veripalvelulle.

Jos haluat estää tietojesi käsittelyn Veripalvelun tutkimustoiminnassa ja pyytää tietojen poistoa, täytä tutkimuskieltolomake, allekirjoita se ja toimita Veripalvelulle.

Voinko valittaa viranomaiselle?

Jos koet, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu lakia, voit tehdä valituksen valvonta-viranomaiselle:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki

Puhelinvaihde: 029 566 6700; Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi

Yhteystiedot

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu

Härkälenkki 13

01730 Vantaa

p. 029 300 1010

info(at)veripalvelu.fi

Rekisterin vastuuhenkilö

Jukka Partanen p. 029 300 1759