Haku Menu

Monipuolinen tutkimusorganisaatio

Veripalvelun tutkimus‐ ja kehittämistoiminnan päätavoitteena on nykyisten ja tulevien valmisteiden ja palveluiden tutkiminen ja kehittäminen. Lisäksi tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa ja kasvattaa Veripalvelun asiantuntijoista oman alansa huippuosaajia sekä edistää Veripalvelussa tieteellisten menetelmien ymmärtämistä, tutkimusaineistojen ja raporttien kriittistä arviointia sekä saatujen tutkimustulosten soveltamista päätöksenteossa.

Tieteellinen tutkimus on ollut osa Veripalvelun toimintaa koko sen historian ajan. Tästä ovat hyvinä osoituksina muun muassa yli 60 Veripalvelussa tehtyä väitöskirjaa sekä vuosittain vähintään parikymmentä vertaisarvioitua tiedejulkaisua. Veripalvelun tutkimusstrategia toteaakin, että

  • Veripalvelun tutkimustoiminta tuo merkittävän lisän suomalaiselle lääketieteelliselle tutkimukselle; sekä
  • kansallisesti keskitetyn veripalvelutoiminnan tieteellinen hyödyntäminen on osa Veripalvelun perustehtävää.

Veripalvelun tutkimustoiminnan painopisteinä ovat

  • Verihuoltoketju; sekä
  • Uudet soluterapiat ja elin- ja kudossiirtojen sopivuus

Veripalvelussa aktiivisesti toimivat tutkimushankkeet löydät viereisestä palkista. Tällä hetkellä hankkeiden keskeiset tieteelliset osaamisalueemme ovat terapeuttisten immuunisolut (CAR-tekniikat T- ja NK-soluissa), kudos- ja elinsiirtojen sekä verenluovutukseen liittyvät genomi- ja data-analyysit sekä verisolujen tuottamat solun ulkoiset rakkulat. Solutuotantokeskuksen erityisaluetta on korkealaatuisten soluvalmisteiden kehitys potilashoitoon.

Veripalvelun tieteellinen tutkimus keskitetään pääasiassa TK-osastolle, joka sijaitsee Biomedicumissa Meilahden kampuksella Helsingissä. Osastolla työskentelee noin 20 henkilöä. Kivihaassa sijaitseva Solutuotantokeskus kehittää ja tuottaa uusia terapeuttisia soluvalmisteita potilashoitoon. Veripalvelun biopankkitoiminta on osa TK-osastoa ja keskittyy erityisesti verenluovuttajien näytteiden ja tietojen biopankitukseen. Veripalvelu toimii myös valtakunnallisen hematologisen biopankin, FHRB:n isäntäorganisaationa ja yhtenä omistajana. Lisäksi Veripalvelun tuotannon asiantuntijat tekevät oman alueensa tiedetutkimusta. Veripalvelun vuosittainen TK-budjetti on ollut reilut 3 miljoonaa €, josta noin puolet on katettu ulkoisella rahoituksella. Veripalvelun tutkimusprojektien yhteydessä työskentelee parhaillaan noin 10 väitöskirjatyöntekijää.

Veripalvelun tutkimusrahasto tukee vuosittain ensi sijassa Veripalvelun ulkopuolella tapahtuvaa tieteellistä tutkimusta, joka tukee Veripalvelun tutkimusstrategian toteutumista.


Veripalvelun tutkimustoiminnan arvot:

  • Eettisyys 

Veripalvelu noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia ohjeita 

  • Kriittisyys 

Tutkimustulokset tulee julkaista hyvämaineisissa vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisusarjoissa

  • Potilaiden, vapaaehtoisten verenluovuttajien‐ ja kantasolujen luovuttajien sekä asiakkaiden kunnioittaminen 

Veripalvelun toiminnan keskiössä on potilas ja vapaaehtoinen luovuttaja. Luovuttajien, potilaiden ja asiakasorganisaatioiden osallistuminen ja heidän voimavaransa ovat tärkeässä osassa tutkimustoiminnan vaikuttavuuden turvaamisessa. 

  • Vaikuttavuus 

Tuotetaan näyttöön perustuvaa uutta tietoa toiminnan ja palveluiden vaikuttavuudesta. Tutkimuksen tuloksia käytetään verenluovuttajien, väestön, potilaiden ja yhteiskunnan hyödyksi ja Veripalvelun toimintaa koskevan päätöksenteon pohjaksi.

  • Avoimuus

Noudatamme hyvää hallintotapaa.

Noudatamme avointa tutkimuspolitiikkaa: kerromme projekteistamme, niiden päämääristä ja yhteistyökumppaneista mahdollisimman avoimesti kaikille sidosryhmille.

Julkaisemme open access -foorumeilla lisätäksemme tulosten käyttöä ja vaikuttavuutta.