Haku Menu

Apurahan hakijoille

Ohje Veripalvelun tutkimusrahaston apurahan hakijoille. Seuraavan kerran tutkimusrahaston apurahat avautuvat haettavaksi alkuvuodesta 2023.

Valkotakkinen tutkija katsoo tietokoneen näyttöä, jossa näkyy tutkimusdataa.

Hakemus

Apurahahakemus, joka voidaan kirjoittaa suomeksi tai englanniksi, lähetetään sähköpostilla otsikolla ”Apurahahakemus” osoitteeseen kirjaamo(at)veripalvelu.fi. Sähköpostin tulee sisältää tutkimussuunnitelma, ansioluettelo (vastuullisen tutkijan ja niiden joille haetaan henkilökohtaista apurahaa) sekä Veripalvelun verkkopalvelusta saatava hakemuslomake

Hakemuslomake tulee täyttää mahdollisimman täydellisesti, nimetä muotoon: ”Hakemuslomake2022_hakijan nimi”, ja siitä täytyy käydä ilmi seuraavat tiedot:

 • Otsikko
 • Vastuullinen tutkija ja hänen henkilötietonsa
 • Tutkimuspaikka, tutkimusorganisaatio ja sen johtaja
 • Tutkimusryhmän muut jäsenet ja yhteistyökumppanit
 • Lyhyt yhteenveto haettavasta projektista sekä kahden viime vuoden tutkimustuloksista
 • Haettavan tutkimusrahoituksen määrä yksilöitynä kuluerittäin (henkilökohtaiset apurahat; palkat; matkakustannukset; tutkimuskustannukset; alihankinnat; yleiskustannukset) ja monivuotisissa hakemuksissa jaoteltuna rahoitusvuosittain

Lomakkeen lisäksi hakemuksen tulee sisältää tutkimussuunnitelma ja ansioluettelot, liitteinä pdf-tiedostona (kirjasinkoko vähintään Calibri 11 ja riviväli 1).

Vastuuhakijan tulee ilmoittaa lomakkeeseen, onko hän: 

 • väitöskirjatutkija, jolloin haettava summa voi olla korkeintaan 20 000 €;
 • post-doc tutkija, korkeintaan 5 vuotta väitöksestä, jolloin haettava summa voi olla korkeintaan 50 000 €; vai 
 • itsenäinen, dosenttitason tutkija ("principal investigator"), jolloin haettava summa voi olla korkeintaan 100 000 €.

Tutkimussuunnitelma saa olla korkeintaan 5 sivua pdf-muodossa. Tiedosto tulee nimetä: ”Tutkimussuunnitelma2022_hakijan nimi”. 

 • Suunnitelman tulee soveltuvasti sisältää seuraavat kokonaisuudet:
 • yhteenveto (sisältäen 3-5 avainsanaa)
 • vastuullisen tutkijan nimi
 • johdanto ja tutkimusryhmän tulokset tähän mennessä
 • tutkimushypoteesi tai kysymys; tavoite ja sen mittaaminen
 • aineistot ja menetelmät
 • tutkimuksen tarvitsemat eettiset luvat (päätösnumerot)
 • tutkimuksen edellyttämät tietosuojajärjestelyt
 • tutkimustulosten julkaisusuunnitelma
 • tarpeen vaatiessa haettavan rahoituksen tarkemmat perustelut
 • aikataulutus ja monivuotisissa hakemuksissa päätavoitteet per rahoitusvuosi

Lyhyt ansioluettelo (korkeintaan 2 sivua, pdf-muodossa nimettynä ”Ansioluettelo2022_hakijan nimi). Vastuullisen tutkijan ja tutkijoiden, joille haetaan henkilökohtaista apurahaa, tulee toimittaa lyhyt ansioluettelo, joka sisältää enintään 10 keskeisintä tiedejulkaisua viimeisen 5 vuoden ajalta. 

Rahoitettavat apurahatyypit

Sääntöjen mukaisesti tutkimusrahastosta voidaan myöntää varoja tutkimus ja kehitystoiminnan strategian mukaiseen tieteelliseen tutkimukseen, tulosten tunnetuksi tekemiseen ja alan kansainväliseen yhteistyöhön mukaan lukien tutkijavierailut ulkomaille.

Apurahalla voidaan rahoittaa:

1. Henkilökohtaiset apurahat päätoimiseen (vähintään 80% työajasta) tutkimustyön toteuttamiseksi henkilöille, joille sitä on hakemuksessa nimellä haettu. Tutkimustyö voi tapahtua myös pitkäaikaisena tutkijavierailuna. Henkilökohtainen apuraha voi olla vuodessa korkeintaan verohallinnon kulloinkin määräämä veroton enimmäismäärä. Apurahan kuukausierän suuruus määräytyy saajan oppiarvon mukaan: 

a. professori 3400/3900 €/kk
b. dosentti 3100/3300 €/kk
c. LT, LKT, FT 2400/2700 €/kk
d. LL, FM 2000/2200 €/kk
e. LK, yo/LuK 1700/1900 €/kk

Korkeampaa summaa maksetaan, mikäli apurahaa maksetaan vähintään neljän kuukauden ajan saman kalenterivuoden aikana, jolloin saaja on velvollinen hankkimaan apurahasaajan työeläkevakuutuksen. Vakuutuksen myöntää Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. 

2. Palkkakulut hakemuksessa mainituille henkilöille (sisältäen hakijaorganisaation työnantajakulut);

3. Tutkimuskustannukset, kuten reagenssit, laboratoriotarvikkeet ja julkaisukulut;

4. Alihankinta, joka on tutkimustoiminnan suorittamiseksi välttämätöntä, tyypillisesti esimerkiksi erityisanalytiikka tai eläinkokeet;

5. Matkakustannukset; tutkimusryhmään kuuluvien tutkijoiden suunniteltujen kokousten matkakustannukset; kongressit, joissa esitetään rahoitettavan projektin tuloksia sekä tutkijavierailut, jotka liittyvät suoraan rahoitettavaan projektiin;

6. Yleiskulut, jotka voivat olla enintään 15%  organisaation käsittelemistä kustannuksista.
 

Hakukelpoisuuden edellytykset

Apurahaa voi hakea Suomen kansalainen tai Suomessa asuva ulkomaalainen. Pääsääntöisesti rahoitus myönnetään Suomessa tapahtuvaan työhön; poikkeuksena on kuitenkin Suomesta ulkomaille suuntautuvan tutkijavierailun rahoitus.

Apurahaa voivat hakea yksittäiset tutkijat ja tutkimusryhmät, joilla täytyy olla nimetty vastuututkija ja taustaorganisaatio, joka takaa tutkimuksen tarvitseman infrastruktuurin, ja joka ottaa apurahan vastaan ja kirjaa sen kirjanpitojärjestelmäänsä. Apurahan tulee olla yksilöitävissä organisaation kirjanpitojärjestelmässä ja sen käytön tulee tapahtua myönnettäessä annettujen ehtojen, organisaation hyvien käytäntöjen ja lainsäädännön mukaisesti. 

Hakemuksessa perustelluista syistä henkilökohtainen apuraha voidaan maksaa myös suoraan hakijalle.

Suomen Punaisen Ristin tai Veripalvelun työntekijät eivät voi hakea tutkimusprojekteihinsa henkilökohtaisia apurahoja tai palkkaa edes tutkimusryhmänsä jäsenille.

Hakijan ja tutkimusryhmän on sitouduttava tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvään tutkimuskäytäntöön (www.tenk.fi).

Hakemusten arviointi

Hakemukset arvioi tutkimusrahaston Arviointitoimikunta. Toimikuntaan kuuluu viisi asiantuntijaa, joista enintään kaksi voivat olla Veripalvelun työntekijöitä. Arviointitoimikunta tekee esityksen apurahojen saajista ja myönnettävistä tutkimusrahoista johtokunnalle, joka tekee päätökset apurahojen jakamista. Päätöksistä ei voi valittaa.

Arviointitoimikunnan jäsenet, eivätkä heidän johtamat tutkimusryhmät, voi osallistua rahoituksen hakuun. Toimikunnan jäsenet eivät voi osallistua sellaisten hakemusten arviointiin tai päätöksentekoon, joiden suhteen he arvoivat olevansa esteellisiä (Suomen Punaisen Ristin esteellisyysohje, https://rednet.punainenristi.fi/node/26573). 

Hakemusten arvioinnissa käytettävät kriteerit:

 1. Hanke sopii rahoitettavaan tutkimusalueeseen ja on Veripalvelun tutkimusstrategian mukainen.

 2. Hanke on tieteellisesti riittävän kunnianhimoinen ja sen onnistumisen yleiset edellytykset ovat olemassa.

 3. Hakijalla on selkeä näkemys laajemman hankkeen kokonaistavoitteesta sekä rahoitettavan hankkeen tavoitteesta. 

 4. Hankesuunnitelma ja talousarvio ovat tavoitteeseen nähden realistiset.

 5. Monivuotisissa hakemuksissa aiemman jakson raportointi on tehty ja osoittaa riittävää edistystä suhteessa tavoitteisiin.

Arviointitoimikunta päättää käyttämistään yksityiskohtaisimmista arviointikriteereistä. Käytetyt arviointikriteerit kirjataan johtokunnalle tehtävään esitykseen.

Myönnetyt apurahat

Myönnetystä apurahasta lähetetään vastuututkijalle erikseen myöntökirje, jossa annetaan tarkemmat ohjeet apurahan vastaanottamisesta ja raportoinnista.