Haku Menu

Yhteiskuntavastuu ja laatuperiaatteet

Veripalvelu harjoittaa veripalvelutoimintaa ja ylläpitää Kantasolurekisteriä ainoana Suomessa. Kaikki Veripalvelun toiminta, vapaaehtoisuuteen ja maksuttomuuteen perustuvasta luovutuksesta, valmisteiden ja palveluiden toimitusvarmuudesta lääketieteelliseen tutkimukseen, on yhteiskuntavastuun toteuttamista. Luottamus ja vastuu ovat asioita, joihin koko toimintamme kulminoituu. Siksi on tärkeää, että päivittäisellä työllämme voimme lunastaa luovuttajien, asiakkaidemme, toimintaamme valvovien viranomaisten, Suomen Punaisen Ristin ja yhteiskunnallisten päättäjien meitä kohtaan osoittaman luottamuksen. Tämä luottamuspääoma on Veripalvelun voimavara ja elinehto.

Veripalvelun toiminta on tarkasti säädeltyä ja koko laitoksen olemassaolo edellyttää, että määräyksiä noudatetaan. Lait ja asetukset, asiakkaan tarpeet ja vaatimukset sekä Veripalvelun strategia määrittelevät toiminnan laatutavoitteet.

Veripalvelussa henkilöstön laadunhallintaosaaminen sekä prosessien tekeminen toimiviksi, tehokkaiksi ja turvallisiksi luovat perustan koko organisaation toiminnan jatkuvalle parantamiselle. Laadun- ja riskienhallinnan prosessit määrittelevät keinot, joilla varmistetaan potilaiden turvallisuus, luovuttajien ja valmisteiden turvallisuus ja saatavuus sekä prosessien sujuvuus ja tarkoituksenmukaisuus. Laatua ja toiminnan vaatimusten täyttämistä yleiskuvaus on esitetty Veripalvelun toimintajärjestelmässä. Toimintajärjestelmä jakautuu kyseisen yleiskuvauksen lisäksi toimintokohtaisiin laatukäsikirjoihin sekä lukuisiin muihin dokumentteihin. 

Veripalvelun ohjejärjestelmä kattaa kaikki Veripalvelussa käytettävät toimintaohjeet sekä niiden hallinnointiin käytettävät menettelyt ja tietojärjestelmän. Ohjejärjestelmä muodostaa keskeisen rakenteen Veripalvelun toimintajärjestelmässä. Koko henkilökunnan tulee noudattaa ohjejärjestelmässä esitettyjä toimintaperiaatteita ja menettelytapoja. 

Veripalvelun toimintaohjeet kattavat mm.:
- vastuut ja valtuudet,
- osaamisen hallinnan ja kehittämisen,
- tiedon säilytyksen ja jäljitettävyyden,
- valmisteiden ja palveluiden toteuttamisen ja laadunhallinnan,
- infrastruktuurin ja tukitoiminnot,
- tietosuojan ja tietoturvan
- turvallisuus- ja ympäristöasiat sekä
- riskien-, muutosten- ja poikkeamien hallinnan ja tulosten seurannan ja toiminnan kehittämisen.