Haku Menu

Yhteiskuntavastuu ja laatuperiaatteet

Veripalvelu harjoittaa veripalvelutoimintaa ja ylläpitää Kantasolurekisteriä ainoana Suomessa. Kaikki Veripalvelun toiminta, vapaaehtoisuuteen ja maksuttomuuteen perustuvasta luovutuksesta, valmisteiden ja palveluiden toimitusvarmuudesta lääketieteelliseen tutkimukseen, on yhteiskuntavastuun toteuttamista.

Veripalvelun toiminta on tarkasti säädeltyä ja koko laitoksen olemassaolo edellyttää, että määräyksiä noudatetaan. Lait ja asetukset, asiakkaan tarpeet ja vaatimukset sekä Veripalvelun strategia määrittelevät toiminnan laatutavoitteet.

Laatupolitiikka ohjaa Veripalvelun johtamista ja toimintaa. Laatu on integroitunut vahvasti johtamiseen ja laatu on mukana koko yrityksen johtamisen kentässä. Henkilöstön laadunhallintaosaaminen sekä prosessien tekeminen toimiviksi, tehokkaiksi ja turvallisiksi luovat perustan koko organisaation toiminnan jatkuvalle parantamiselle. Kaikki organisaation tasot (johto, esihenkilöt ja henkilöstö) hyödyntävät laatuajattelua, joka on jalkautettu osaksi kaikkien toimintojen arkea.

Laadun- ja riskienhallinnan prosessit määrittelevät keinot, joilla varmistetaan potilaiden turvallisuus, luovuttajien ja valmisteiden turvallisuus ja saatavuus sekä prosessien sujuvuus ja tarkoituksenmukaisuus.