Haku Menu

Henkilöstöä koskevat periaatteet

Veripalvelussa noudatetaan tasapuolista henkilöstöpolitiikkaa yhteisiä pelisääntöjä noudattaen. Veripalvelun tavoitteena on olla työyhteisö, jossa vallitsee luottamuksen ilmapiiri ja, jossa henkilöstöllä on halu ja mahdollisuus onnistua yksilönä ja työyhteisönä. Henkilöstöjohtamisen periaatteet on määritelty henkilöstöhallinnon ohjeessa.

Veripalvelussa tehdään vuosittain henkilöstösuunnitelma, joka ohjaa pitkäjänteistä henkilöstöjohtamisen toteutusta ja seurantaa Veripalvelussa. Henkilöstösuunnitelma sisältää myös tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelmassa keskitytään erityisesti niiden muutosten arviointiin, jotka vaikuttavat henkilöstömäärään, -rakenteeseen ja osaamiseen. Työhyvinvoinnin kehittämistä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet ovat myös tärkeässä osassa. Lisäksi kuvataan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä koskevat periaatteet ja niiden toteutumisen arviointi.

Työyhteisöä kehitetään Veripalvelussa systemaattisesti ja henkilöstöä kuunnellaan 
sekä osallistetaan aktiivisesti kehittämisessä. Työyhteisön tilaa ja kehittymistä mitataan jatkuvasti henkilöstötutkimuksen avulla. Esimiestyötä kehitetään suunnitelmallisesti valmennusten ja koulutusten avulla sekä esimiesten yhteistoiminnan avulla. 

Henkilöstön edustajien kanssa käydään jatkuvaa vuoropuhelua henkilöstötoimikunnassa ja työsuojelutoimikunnassa, jotka kokoontuvat 
säännöllisin välein. Muutoksia ja uudistuksia valmistellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa. 

Rekrytoinneissa tarjotaan mahdollisuuksia sisäiseen työkiertoon ja urakehitysmahdollisuuksiin. Avoimet tehtävät täytetään pääsääntöisesti hakumenettelyn kautta. 

Henkilöstön perehdytys ja jatkuva valmennus on tärkeä osa Veripalvelun toimintaperiaatteita. Perehdytys on myös toimilupien ja viranomaissäännöstön vaatimus. Perehdyttäminen muodostuu kokonaisuudesta, johon kuuluu Veripalvelun toimintaan ja käytäntöihin tutustuminen, työyhteisöön, tapoihin ja ihmisiin tutustuminen, oman yksikön tehtäviin, toimintaprosessiin ja yhteistyökumppaneihin tutustuminen sekä tehtäväkohtainen perehdytys (työnopastus). Perehdytyksessä käytetään apuna sähköistä oppimisympäristöä.

Osaamisen kehittäminen suunnitellaan ja toteutetaan Veripalvelun strategian, toimintasuunnitelmien, talousarvion sekä viranomaismääräysten puitteissa. Tavoitteena on varmistaa, että osaamista kehitetään systemaattisesti toiminnan painopisteiden ja niihin liittyvien tavoitteiden edellyttämällä tavalla. Henkilökohtaiset tavoitteet asetetaan tavoite- ja kehityskeskusteluissa. 
Koko henkilökunnalle laaditaan toimenkuvat tehtävänimikekohtaisesti. Niissä määritellään vastuut, valtuudet, tärkeimmät tehtäväkokonaisuudet ja esimies, lisäksi avainhenkilöille nimetään varahenkilöt.