Haku Menu

Verenluovuttajien sosiologinen tutkimus

Mikä motivoi ihmisiä luovuttamaan verta? Mitä verenluovutus merkitsee luovuttajalle? Mitä jos tulevaisuuden verenluovuttaja voisi luovuttaa myös verinäytteitä tutkimuksen käyttöön ja saisi samalla halutessaan tietoa geeneistään ja terveysriskeistään? Veripalvelussa on käynnissä sosiologinen väitöskirjatutkimus, joka selvittää, mitä ihmisille merkitsee luovuttaa verta potilaan hoitoon tai verinäytteitä biopankeille tutkijoiden hyödynnettäväksi.

Viime vuonna 133 597 henkilöä luovutti verta Veripalvelussa. Näiden ihmisten päätös toimia toi kriittisen avun noin 50 000 potilaalle. Mikä sai näin suuren joukon ihmisiä osallistumaan vapaaehtoisesti veren keräykseen? Entä miten yhteiskunnan muutokset heijastuvat ihmisten tapoihin luovuttaa verta?

Veripalvelussa on käynnissä verenluovuttajatutkimuksia, joista yksi on Veripalvelun ensimmäinen sosiologian väitöskirjatutkimus. Hankkeessa tutkitaan verenluovutuksen merkityksiä ihmisille. Lisäksi tutkitaan mitä ihmisille tarkoittaisi osallistua Veripalvelussa tieteellisiin tutkimuksiin ja saada samalla heitä itseään koskevaa geeni- tai terveystietoa.

Tutkimushanke on osa laajempaa Tekesin rahoittamaa GET IT DONE – ohjelmaa, jossa julkisen ja yksityisen terveydenhuollon osapuolet, tutkijat sekä teollisuuden edustajat kehittävät ensimmäistä kertaa yhteistyössä yksilöllistettyä diagnostiikkaa ja hoitoa.

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat Suomessa ihmisten päätökseen luovuttaa verta tai tukea tieteellistä tutkimusta. Ymmärtämällä ihmisten syitä luovuttaa verta voidaan kehittää tulevaisuuden veripalvelutoimintaa ja varmistaa veren riittävyys potilaille tulevaisuudessa.

Mitä on sosiologinen tutkimus?

Sosiologia on tieteenala, joka tutkii ihmisten sosiaalista toimintaa ja sen yhteiskunnallisia seurauksia, kuten esimerkiksi vuorovaikutusta, arvoja tai vapaaehtoistyötä, sekä ihmisten välisiä sosiaalisia suhteita kuten esimerkiksi perhettä.

Ihmisten tutkiminen poikkeaa luonnon ilmiöiden tutkimuksesta, sillä ihmisillä on kyky tulkita toimintaansa ja oppia saamastaan tiedosta. Sosiologinen tutkimus auttaa ymmärtämään verenluovutusta yhteiskunnallisena ilmiönä ja lisää tietoa verenluovuttajille tärkeistä periaatteista. Tiedosta hyötyvät sekä tulevat verenluovuttajat että vapaaehtoisten avusta riippuvaiset toimijat kuten Veripalvelu ja tutkimusorganisaatiot, jotka voivat tiedon avulla kehittää toimintaansa.

Kuka voi osallistua tutkimukseen?

Tutkimusta varten haastatellaan verenluovuttajia ympäri Suomea.

Tutkimusaineisto kerätään kahdessa vaiheessa sekä kahdella eri menetelmällä: yksilöhaastatteluilla sekä ryhmäkeskusteluilla. Yksilöhaastattelut (yhteensä 61 haastattelua) on jo tehty. Kiitämme kaikkia osallistujia arvokkaasta panoksesta tutkimukseen.

Tällä hetkellä rekrytoimme osallistujia keskusteluryhmiin, jotka toteutetaan talvella 2016–2017. Ryhmissä keskustellaan verenluovutuksesta, tieteelliseen tutkimukseen osallistumisesta ja omien terveystietojen saamisesta. Keskusteluryhmien avulla kerätään tietoa siitä, miten ihmiset ajattelevat asioista sekä millaisia perusteluja he antavat näkemyksilleen pohtiessaan niitä yhdessä muiden kanssa.

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, eikä siitä makseta.

Miten kerättyjä aineistoja käytetään?

Jokaiselle Veripalvelussa käynnissä olevalle lääketieteelliselle tutkimukselle on eettisen toimikunnan myöntämä tutkimuslupa. Tutkimuseettiset periaatteet velvoittavat tutkijat huolehtimaan siitä, ettei tutkimus vahingoita tutkittavien hyvinvointia tai yksityisyyttä.

Vain tutkimushankkeeseen kuuluvilla tutkijoilla tai muutoin luvan saaneilla tutkijoilla on oikeus tutkimuksessa kerättyyn aineistoon. Aineistosta tutkijan jäsentämiä yhteenvetoja käytetään hyödyksi myös Veripalvelun toiminnan kehittämisessä sekä viestinnässä. Kaikissa aineiston raportoinnissa huolehditaan tutkittavan anonymiteetin säilymisestä.

Miten tutkimus rahoitetaan ja ketkä sen toteuttavat?

Tutkimuksesta vastaa Veripalvelu. Tutkimuksen pääsuorittajana on väitöskirjatutkija YTM Vera Raivola ja se tehdään yhteistyössä Itä-Suomen sekä Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa.
Veripalvelu on tutkimuksen rahoittaja. Tutkimushanke on osa laajempaa Tekesin rahoittamaa GET IT DONE – ohjelmaa, jossa Veripalvelu on mukana.

Väitöskirjatutkimus on saanut apurahaa myös Otto A. Malmin säätiöltä.

Mistä saan tietoa tutkimuksen tuloksista?

Tutkimuksen keskeiset tulokset tullaan julkaisemaan tieteellisinä artikkeleina vertaisarvioiduissa julkaisuissa. Yhteen koottuna artikkelit muodostavat väitöstutkielman Itä-Suomen yliopistolle, joka julkaistaan Veripalvelun väitöskirjasarjassa.

Tutkimuksen etenemisestä sekä keskeisistä tuloksista tullaan kertomaan Veripalvelun omissa tiedotuskanavissa. Tutkimuksen osallistujille ei anneta henkilökohtaista palautetta, mutta tutkimukseen osallistuneet voivat halutessaan olla yhteydessä tutkija Vera Raivolaan ja tiedustella hankkeen etenemisestä. Yhteydenotot: etunimi.sukunimi@veripalvelu.fi

​Lue tutkimuksen ensimmäisistä tuloksista (3/18):

"Verenluovuttajat myönteisiä lääketieteellisen tutkimuksen edistämiseen"