Behandlingen av uppgifter i Blodtjänsts biobank

Uppgifterna och provsamlingen i biobanken behandlas och lagras med respekt för integritetsskyddet.

Händer klädda i blå gummihandskar läser av streckkoden på biobankens provrör.

Biobanksverksamheten regleras av biobankslagen (688/2012) och övervakas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Verksamheten styrs också av andra lagar, till exempel dataskyddslagen (1050/2018).

Biobanken lämnar ut material endast till forskning och produktutveckling som konstaterats hålla hög kvalitet. Proverna och uppgifterna kodas (pseudonymiseras) innan de lämnas ut, så att forskarna inte kan koppla prover eller uppgifter till någon person som gett ett biobankssamtycke.

Personer som har gett ett biobankssamtycke har rätt att fråga Blodtjänsts biobank till vilka studier prover och uppgifter har lämnats ut. Du kan göra en förfrågan genom att fylla i Blodtjänsts blankett för begäran om uppgifter.

Om du i ditt biobankssamtycke har gett ditt tillstånd till detta kan biobanken kontakta dig om det av ditt prov framkommer viktig information som berör ditt hälsotillstånd.

Om du vill veta vilken information om ditt hälsotillstånd som härletts ur ditt prov inom biobanksforskningen och vad dessa resultat betyder har du möjlighet att få en redogörelse för detta. För redogörelsen kan en avgift uppbäras för att täcka kostnaderna för verifiering och utredning. Du kan starta en utredningsprocess genom att fylla i Blodtjänsts blankett för begäran om uppgifter.

Resultat från biobanksforskning kan dock sällan utnyttjas direkt till fördel för enskilda individer. Läs också dataskyddsbeskrivningen för Blodtjänsts biobank.

Vad används materialet i biobanken till?

Blodtjänsts biobanks forskningsområde är främjande av hälsa med hjälp av forskning inriktad på att förebygga sjukdomar och identifiera sjukdomsmekanismer.

Biobankstudier